Droogte en natuurbranden in nationale Klimaateffectatlas (Deltares)

De brandgevoeligheidskaarten zijn sinds kort opgenomen in de Klimaateffectatlas. Gemeenten kunnen hiermee een betere inschatting maken waar de kans op natuurbranden groot is en hoe ze te voorkomen. Dit is een eerste stap om Nederlandse natuurgebieden en hun omgeving brandveiliger te maken.

Bij droogte meer risico op ontbranding

De oorzaak van natuurbranden is meestal menselijk handelen. Een weggegooide nog brandende sigaret, of vonken uit een vuurkorf of barbecue. Als het lange tijd droog is lopen we steeds meer risico op ontbranding. Vanwege de klimaatverandering verwachten we dat langere periodes van droogte vaker voorkomen.

Waarom zijn de kaarten belangrijk ?

Margreet van Marle, onderzoeker wildfires and climate resilience zegt: “We zien op de kaarten dat met name de locaties die nu al brandgevoelig zijn zoals de Veluwe of kustgebieden ook in de toekomst risico lopen. Maar ook grote delen van Nederland die nu weinig tot niet gevoelig zijn worden in de toekomst brandgevoeliger. En dat baart zorgen want in een drukbevolkt land als Nederland betekent een natuurbrand al gauw schade en ontwrichting. Denk bijvoorbeeld aan de brand in de Peel afgelopen jaar waar bewoners geëvacueerd moesten worden en snelwegen afgezet vanwege de rook. Het is daarom belangrijk dat Nederland zich beter voorbereidt op natuurbranden”.

Een hogere brandgevoeligheid zegt overigens niet meteen iets over de duur of intensiteit van een brand. Het gaat hier om de impact van een brand: zijn er vitale of kwetsbare objecten in de buurt, hoe goed is de brand te bestrijden, hoe lang en hevig kan de brand woeden door brandbaar materiaal en weersomstandigheden.

Kaarten gemaakt met innovatieve methode

Natuurbranden zijn moeilijk te modelleren en in Nederland bestaat niet de informatie zoals deze voor overstromingen wel bestaat (kaarten met herhalingstijden en intensiteiten). Daarom is voor het maken van de kaarten tot 2050 gebruik gemaakt van de RI2DE methodiek die is ontwikkeld door Deltares. Met deze methode kunnen voor dit type moeilijk te modelleren bedreigingen toch gevoeligheidskaarten worden gemaakt door het combineren van verschillende databronnen. In samenwerking met WEnR en met de input van IFV werd de brandgevoeligheidskaart opgezet en gevalideerd met data van ongeveer 1.000 geregistreerde natuurbranden tussen 2017 en 2020.

animatie gemaakt op basis van satelliet beelden van de brand bij de Deurnse Peel

https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/05/S2_Deurne2.gif

Waarbij helpt de Klimaateffectatlas nog meer

De Klimaateffectatlas helpt je om een eerste indruk te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering voor je eigen gebied. De atlas bestaat uit een viewer en kaartverhalen en brengt overstromingen, droogte, hitte en wateroverlast in beeld.

The post Droogte en natuurbranden in nationale Klimaateffectatlas appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/droogte-en-natuurbranden-in-nationale-klimaateffectatlas

Varen van Rotterdam naar Maxau; veiliger en met minder brandstof (Deltares)

Tot voor kort moesten binnenvaartschippers op deze route de optimale reis bepalen door informatie over waterstanden te gebruiken. Maar om te bepalen hoeveel lading je mee kunt nemen, hoeveel brandstof er nodig is en welke traject je daarmee vaart is actuele en toekomstige informatie over de waterdiepte op de rivier nodig. Doordat schepen die de route nu varen een kastje aan boord hebben waarmee ze die diepte doorgeven wordt na een snelle berekening met Delft FEWS-software van Deltares een kaart met actuele waterdieptes geleverd. De diepte op de rivier wordt zes dagen vooruit voorspeld en werkt ook in een app op de mobiele telefoon.
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart . Het initiatief heeft geleid tot de oprichting van de CoVadem B.V. die de techniek verder exploiteert. De data blijven altijd eigendom van de scheepseigenaar en zijn alleen door hem in te zien. De geanonimiseerde data worden door kennisinstituten MARIN en Deltares gebruikt om processen beter te begrijpen en daarmee de dienstverlening verder te verbeteren.

Van Rotterdam naar Maxau een eerste traject

Rolien van der Mark, expert rivieren en binnenvaart, presenteerde vanochtend samen met het gehele ontwikkelteam aan deelnemers van het eerste uur de resultaten van dit eerste traject van Rotterdam naar Maxau. Van der Mark; ‘Er is nu al veel data verzameld die niet alleen belangrijk zijn voor schippers maar uiteindelijk ook voor het rivierbeheer. De bedrijfseconomische en milieuvoordelen van een zuinigere, beter beladen reis voor de schippers zijn evident, maar ook het moeilijk voorspelbare riviersysteem wordt nu beter in kaart gebracht. In plaats van eens in de zoveel tijd te meten op een bepaalde plek, hebben we nu dagelijks, en op een langer traject de rivierbodem in zicht. We leren zo steeds meer over de bodemontwikkeling. Over het effect van de rivierduinen onder water die op hun beurt stroming en waterstanden beïnvloeden. Het levert kennis en data op waar we in de toekomst onze modellen mee kunnen verbeteren. Als het gaat om hoogwaters maar juist ook voor lage waterstanden. Met de droogte en lage waterstanden van afgelopen maanden nog in het achterhoofd hebben voorspellingen op basis van actuele data grote meerwaarde’.

Milieuvriendelijk onderhoud

Met de CoVadem data die van de binnenvaart binnenkomt kunnen we ook zien of en waar de rivier moet verdiept. De inzet van baggerschepen kan zo bijvoorbeeld effectiever en milieuvriendelijker. En ook in havenbekkens kan het sedimentbeheer met de data wellicht doelmatiger, maar dan moet de data worden verrijkt met aanvullende gegevens. Van der Mark; ‘dichter naar de kust toe krijg je namelijk te maken met getijde en zout. Aspecten die nu nog onvoldoende meegenomen worden in de verwerking van de data tot betrouwbare informatie. Met Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken we dit verder.’

Toekomstige ontwikkelingen

Als Van der Mark naar de toekomst kijkt dan ziet ze meer toepassingen dan een slimme routeplanner voor de binnenvaart. ‘CoVadem kan onze riviermodellen verbeteren en daarmee ook het dynamisch en integraal rivierbeheer. Genoeg reden in ieder geval om als kennisinstituut betrokken te blijven bij CoVadem. Rijkswaterstaat heeft inmiddels besloten dat 22 patrouilleschepen worden uitgerust met de CoVadem box. Dat geldt ook voor vijf schepen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. De CoVadem BV die deze technologie exploiteert zoekt overigens meer schippers die willen meedoen. Hoe dat werkt is te lezen op hun website

 

The post Varen van Rotterdam naar Maxau; veiliger en met minder brandstof appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/varen-van-rotterdam-naar-maxau-veiliger-en-met-minder-brandstof