Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden (BeveiligingNieuws)

Natuurbranden in Nederland zullen steeds vaker onbeheersbaar worden en pas doven als de ‘brandstof’ op is. Daarvoor waarschuwen deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

De branden gaan niet alleen ten koste van de natuurgebieden. Ook de vitale infrastructuur kan ernstig worden beschadigd en er zijn grote risico’s voor bebouwing in en nabij de getroffen gebieden. De waarschuwende organisaties luiden daarom de noodklok en roepen om maatregelen.

Klimaatverandering
Doordat het klimaat opwarmt en droger wordt, wordt de natuur steeds brandbaarder. Dat komt door toenemende droge en warme periodes en het feit dat droogte en warmte elkaar versterken. Dit gaat uiteindelijk leiden tot branden die niet meer zijn te blussen, omdat de brandweer niet is uitgerust om op te treden bij branden die vele dagen kunnen voortduren. De organisaties roepen overheden om na te denken over de risico’s die dit met zich meebrengt en er rekening mee te houden bij de inrichting van het landschap. Brandweercommandant Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing, zou graag een brandpreventieplan voor de natuur zien, vergelijkbaar met de verplichtingen voor gebouwen. “In de regel kunnen we alleen succesvol blussen als een gebouw aan de bouwvoorschriften voldoet. In de natuur heb je dat soort voorschriften niet.” Daarom zou er volgens hem een soort Deltaplan voor natuurbranden moeten komen.

Meer natuurgebieden
Wat ook bijdraagt aan het risico is dat er meer mensen komen die tijd in de natuur doorbrengen en bijvoorbeeld kampvuurtjes aanleggen. Verreweg de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarnaast wil de overheid 10 procent meer bossen ontwikkelen en agrarisch gebied omzetten in natuurgebied. Die natuurgebieden worden in tegenstelling tot landbouwgebieden niet kunstmatig natgehouden, wat ook weer het brandrisico verhoogt. Het gevolg is dat er in de toekomst voor de brandweer weinig anders opzit dan branden te laten uitwoeden, waarbij het onvermijdelijk is dat wegen, spoorwegen, elektriciteitsverbindingen en gebouwen verloren gaan. Daarbij is de rookontwikkeling schadelijk voor de gezondheid en zal herstel van de gebieden vele miljoenen gaan kosten.

The post Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden first appeared on BeveiligingNieuws.

Dit bericht Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden verscheen eerst op BeveiligingNieuws.

https://beveiligingnieuws.nl/experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden

Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? (Infrasite)

Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor het cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen deed de provincie Noord-Holland onderzoek naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in de provincie.

In 2020 toonde een landelijke studie aan dat de gevolgen van klimaatverandering voor het erfgoed vooral aan de westkust groot zullen zijn. Noord-Holland heeft veel cultureel erfgoed en ligt voor een groot deel onder zeeniveau en grote gebieden bestaan uit veen. Dit maakt de provincie en dus ook haar cultureel erfgoed, kwetsbaar voor de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Maar hoe kwetsbaar precies was niet duidelijk.

Kwetsbaarheid

De provincie heeft als eerste provincie in Nederland onderzoek gedaan. Beschikbare informatie over het cultureel erfgoed en klimaatverandering zijn met elkaar gecombineerd om de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen in beeld te krijgen. Dit heeft geleid tot een quickscan die is weergegeven op een digitale kaart. De aanduidingen op de kaart en de toelichtende tekst geven een eerste indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende typen erfgoed. Er is een nadere uitwerking en verdiepend onderzoek nodig om de daadwerkelijke gevolgen in beeld te brengen en te bepalen wat er nodig is om het erfgoed te beschermen. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een nader onderzoeksplan uitgewerkt.

Methodiek

De effecten van klimaatverandering op erfgoed zijn nog relatief onbekend, en de methodiek om hiermee om te gaan moet nog ontwikkeld worden. Op basis van de huidige kennis en praktijkvoorbeelden is een aantal effecten al wel bekend. Bijvoorbeeld:

  • Door extreme warmte kunnen bouwmaterialen zoals stalen kozijnen en brugdekken uitzetten. Verflagen worden aangetast en schimmels gaan sneller groeien.
  • Er is meer brandgevaar voor gebouwen met rieten daken.
  • De duinen, vaak aardkundig waardevolle gebieden, zijn extra kwetsbaar voor natuurbranden.
  • Bij hevige regenbuien kunnen hemelwaterafvoeren snel verstopt raken en kelders onderlopen. Daarbij kunnen ook historische vloeren en souterrains beschadigd raken.
  • Regelmatige wateroverlast kan samengaan met hoge grondwaterstanden. Dat veroorzaakt een hoge luchtvochtigheid, wat de kans op schimmels en houtrot vergroot.
  • Een hoge grondwaterstand kan ook grote gevolgen hebben voor het landschap en archeologie: historisch groen kan verdrinken en archeologie kan verloren gaan.
  • Een lage grondwaterstand is zeer schadelijk voor gebouwd erfgoed op houten funderingen. Als de paalkoppen boven water komen te staan, groeit de kans op paalrot. De meeste houten funderingen komen voor in Amsterdam, Haarlem en Zaandam.
  • Een dalende grondwaterstand kan ertoe leiden dat er scheuren ontstaan in historische gebouwen en bijvoorbeeld kademuren. Ook scheefstand ligt op de loer. Indirect bestaat er ook kans op gebroken leidingen. Het erfgoed in de veengebieden boven Amsterdam en in de Wieringerwaard loopt de grootste risico’s als gevolg van droogte.
  • De provincie Noord-Holland ligt voor meer dan 75% onder niveau van zee, IJsselmeer/Markermeer of Noordzeekanaal. Dat maakt de provincie kwetsbaar voor overstromingen. Het meest kwetsbaar zijn de gebieden langs het Noordzeekanaal, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Beemster/Schermer en het Amstelmeer.
  • De kans dát een gebied overstroomt, hangt af van de kwaliteit van de waterkering. Daarnaast kunnen juist maatregelen om de overstromingskans te verminderen een indirect risico vormen voor erfgoed. Denk aan dijken die versterkt worden door ze op te hogen en te verbreden. Daardoor kunnen historisch voorland, dijkhuisjes, wielen en het historisch, vaak bochtig, verloop van dijken verloren gaan. Ook gaat de aanleg van waterbergingsgebieden regelmatig ten koste van het historisch verkavelingspatroon. (bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook:

Uitgebreide milieumaatregelen bij dijkproject in Andijk

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

The post Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? first appeared on Infrasite. https://www.infrasite.nl/hoogwaterbescherming/2022/12/15/hoe-gaat-het-historisch-erfgoed-lijden-onder-klimaatverandering/