Corona is meer dan een natuurramp (De Bezieling)

De christelijke traditie maakt een klassiek onderscheid tussen het natuurlijke kwaad, ‘malum naturale’, zeg maar natuurrampen, en het morele kwaad, ‘malum morale’, waar de mens oorsprong van is. Valt de coronacrisis in de eerste categorie? Volgens René Grotenhuis is er een tussencategorie: Menselijk handelen speelt een rol in het ontstaan van deze pandemie én het is van invloed op de gevolgen ervan.

Door René Grotenhuis

Het corona-virus dat onze wereld nu zo’n vier maanden in een stevige greep houdt, lijkt een loterij. Wie wordt besmet en wie niet, lijkt een kwestie van willekeur en hoewel er een duidelijk beeld lijkt te zijn dat ouderen kwetsbaarder zijn, is dat hooguit een statistisch gegeven. In de werkelijkheid herstelt een 90-jarige van corona en  sterft een 45-jarige.  En als het gaat om de lange termijn gevolgen is het beeld al even onduidelijk. De 40-jarige ondernemer in de horeca of de evenementenindustrie loopt het risico alles kwijt te raken, terwijl voor de 70-jarige gepensioneerde het risico waarschijnlijk beperkt blijft tot een korting op zijn pensioen.

Het virus lijkt dus een natuurverschijnsel dat zonder aanziens des persoons bepaalt wie wel en niet slachtoffer wordt. Het virus maakt geen selectie vooraf van mensen die het aansteekt. Blijkbaar heeft het lichaam van de een of de ander meer of minder voedingsbodem voor het virus om te floreren en biedt het meer of minder weerstand. Daarmee lijkt de discussie gesloten: we kunnen er niets aan  doen, het is een kracht buiten ons.

Malum naturale

De christelijke traditie maakt onderscheid tussen het ‘malum naturale’, het kwaad dat ons overkomt als een speling van de natuur en het ‘malum morale’, het kwaad dat ons overkomt als het gevolg van handelen van mensen (organisaties, bedrijven, overheden).  Aardbevingen, vloedgolven, vulkaanerupties zijn spelingen van de natuur die ons overkomen, waar we niet zoveel aan kunnen doen, waar we geen schuldige voor kunnen aanwijzen. Het lijkt er ook op dat we het corona-virus in die categorie moeten plaatsen. Het is een gebeurtenis in de natuur, niemand heeft het ons aangedaan: er is geen bewuste daad om het virus op ons los te laten. Daartegenover staat het morele kwaad dat ons wordt aangedaan door een ander, die daartoe besluit, die handelt en het kwaad als het ware in beweging brengt.

Tussencategorie

Ik geloof dat het klassieke onderscheid niet meer zo gemakkelijk te maken is. Er ontstaat een nieuwe tussencategorie: natuurrampen die het gevolg zijn van menselijk handelen. De bosbranden in Australië, droogte als gevolg van de opwarming van de aarde leren ons dat deze natuurrampen wel degelijk een grond hebben in het menselijk gedrag: met ons ingrijpen in de natuur lokken we ze uit. Al een aantal jaren waarschuwen onderzoekers dat virussen veel gemakkelijker en sneller van dieren op mensen overspringen als gevolg van het ingrijpend verstoren van de biodiversiteit. (Zie: We Made the Coronavirus Epidemic, The New York Times)

Menselijk handelen speelt niet alleen een rol in de oorzaak van deze pandemie en van andere natuurrampen, ook als het gaat om de gevolgen is het menselijk handelen van grote invloed. De sociaal-economische gevolgen van het virus zullen veel zwaarder wegen voor flexwerkers, oproepkrachten, mensen die in de marges van de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Het zijn de mensen zonder reserves op hun spaarrekening en zonder bescherming.

Strijd van ons allen?

Het is verleidelijk om de strijd tegen het virus te zien als een strijd van ons allen (onschuldige burger, bedrijven en overheden – good guys) die slechts slachtoffers zijn en in gelijke mate het risico lopen getroffen te worden door het virus (bad guy). Dan blijft het virus een vijand die ineens opduikt en ons onverhoeds overvalt. Dan hoeven we niet de vraag te stellen hoe het zover heeft kunnen komen en welke invloed we daar zelf op hebben gehad. En dan hoeft er ook niet veel te veranderen.

https://www.debezieling.nl/corona-is-meer-dan-een-natuurramp/

Een crisis moet je niet verspillen (De Bezieling)

In het Westen zullen niet veel mensen een ramp of crisis als een straf van God zien, zoals de bijbelse profeet Amos dat wel deed. Toch kan ook nu nog een crisis aanleiding zijn tot zelfbezinning, aldus René Grotenhuis. Al is het nog te vroeg om te duiden welke spiegel de coronacrisis ons voorhoudt.

Door René Grotenhuis

De aardbeving van Lissabon in 1755 is een belangrijk moment in de geschiedenis van het denken over God. Deze enorme ramp (de aardbeving werd gevolgd door een tsunami en door een enorme brand in de stad) leidde tot nieuwe vragen over Gods ingrijpen in de wereld. Het is de tijd van de verlichting en nieuwe denkers stellen nieuwe vragen bij vanzelfsprekende interpretaties van gebeurtenissen.

Voor die nieuwe denkers volstaat de gedachte niet meer dat de natuurramp een straf van God is. Ze kunnen niet inzien dat de bevolking van Lissabon dusdanige gedragingen op haar geweten heeft om deze alles vernietigende ramp te verklaren. In de theologie wordt sindsdien het onderscheid gemaakt tussen het malum naturale (het kwaad dat in de natuur zit) en het malum morale (het morele kwaad dat in de mens zit)

Sindsdien is het teruggrijpen op God als verklaring van natuurverschijnselen nog slechts sporadisch en bij bepaalde groepen christenen te vinden. Ik vermoed ook dat weinig mensen het uitbreken van het coronavirus zullen zien als een goddelijk ingrijpen in onze wereld. Het coronavirus behoort tot het malum naturale.

Amos

Voor wie het leven altijd bestaat uit oorzaak en gevolg is het coronavirus een kwestie van ‘bad luck’ omdat ergens in China het virus de kans zag via mutaties zich aan te passen aan het menselijk organisme om daar zijn werk voort te zetten.

Ik houd mij dezer dagen bezig met de profeet Amos vanwege een serie avonden over de profeten die we organiseren. Amos zit nog helemaal in het schema van ellende die door God veroorzaakt is om Israël en Juda te straffen voor hun wandaden: God grijpt in om zijn toorn uit te storten over zijn uitverkoren volk dat er niets van terecht breng en zich tegoed doet aan afgodendienst en onrecht. Voor Amos is dat aanleiding om het volk op te roepen tot bezinning en tot inkeer. Het volk moet om in de spiegel kijken naar zijn eigen leven en gedrag.

Goede crisis

Amos kende de boodschap: een goede crisis moet je niet verspillen. Ook als je de oorzaak en gevolg redenering van Gods ingrijpen in de geschiedenis niet meer mee kunt maken, dan blijft staan dat het zonde is een goede crisis te verspillen door er niet uit te leren en door niet in de spiegel te kijken en jezelf de vraag te stellen of je op de goede weg bent, of het spoor dat je volgt nog wel het juiste is. Het gaat in Gods geschiedenis niet alleen over oorzaak en gevolg, maar ook over betekenis.

Ik geloof dat we in onze tijd daar niet zo goed in zijn. De financiële crisis van 2008 heeft ondanks alles wat er daarna over gezegd is, niet tot verandering geleid. Deskundigen constateren nog steeds dat er opnieuw grote financiële zeepbellen zijn die zomaar doorgeprikt kunnen worden. Het is nog maar de vraag of de grote, onbeheersbare bosbranden in Australië en Californië leiden tot werkelijke verandering. Vaker lijkt het alsof iedereen na de crisis opgelucht adem haalt dat het voorbij is en met wat technische aanpassingen (betere rampenbestrijding en preventie) overgaat tot de orde van de dag.

Kans

Ik weet niet welke spiegel deze corona crisis ons voorhoudt en wat we ervan kunnen leren. We staan nog maar nauwelijks aan het begin. Ik weet wel dat ook deze een kans is om net als Amos stil te staan bij de betekenis van wat we meemaken voor onszelf en voor ons als gemeenschap

https://www.debezieling.nl/een-crisis-moet-je-niet-verspillen/