CDA bijdrage fractievoorzitter Gerrit Jan Miedema raadsvergadering 7 januari 2020 (CDA Krimpen aan den IJssel)

Krimpen aan den IJssel Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en thuis. Op 18 december 2019 werden wij via een persbericht op de hoogte gesteld van de breuk binnen de coalitiepartijen. De kop: ‘Krimpense lokale partijen zeggen vertrouwen in coalitiesamenwerking op’. Dat is hoe dan ook schrikken. Zelfs voor een oppositiepartij. Letterlijk gezien klopt de kop eigenlijk niet. Want het betreft de lokale partijen uit de coalitie. De huidige coalitie SVK, LK, VVD en D’66 zijn vol goede moed en met een in hun ogen ambitieus akkoord anderhalf jaar geleden begonnen aan een klus. Niet de gemakkelijkste. Het vereist visie, ambitie, stabiliteit en vooral vertrouwen. Als oppositie heb je altijd een gezond wantrouwen naar de coalitie. Ook het CDA heeft in deze coalitieperiode vraagtekens gehad bij inhoudelijke keuzes, processen en communicatie. Dat is ook onze rol. Tot onze verbijstering lazen wij het persbericht. In dit bericht wordt gesproken over de bekende druppel. De druppel die ervoor heeft gezorgd om het vertrouwen op te zeggen. Er is dus hoogstwaarschijnlijk al langere tijd iets aan de gang. Een veenbrand. Naast inhoudelijke verschillen is er ook sprake van een gebrek aan constructieve samenwerking. Zo lezen wij. Inhoudelijke verschillen zijn er altijd. Daarom is het compromis uitgevonden. Blijkbaar werkte dat niet meer bij SVK, LK, VVD en D’66. Het CDA vraagt zich dan ook een aantal zaken af. Er is blijkbaar al langer sprake van scheurtjes in de coalitie. Zonder te willen zwarte pieten wil het CDA van de vier partijen weten wat er nog meer speelde naast het genoemde proces rond de verkoop van de Big Bear? Als het optelsom van scheurtjes is, in hoeverre heeft de coalitie lijmpogingen ondernomen? In hoeverre zijn de partijen zich bewust van de gevolgen van de breuk voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen, de uitdagingen rond de financiële situatie? Kortom welk signaal geeft de coalitie met deze vertrouwensbreuk aan de inwoners van Krimpen aan den IJssel? Wat zijn de gevolgen voor het vertrouwen in het lokaal bestuur? Het CDA constateert dat de communicatie tussen College en raad de afgelopen periode regelmatig te wensen heeft overgelaten en dat, op een enkele uitzondering na, de beloofde resultaten niet bereikt zijn.  Zo is de communicatie en het proces onvoldoende geweest bij: Big Bear, Verhuizing Krimpenwijzer, Ouverturelaan, IHP (nieuwbouw Groeiplaneet), besluit over entreegelden zwembad. En zijn de onderzoeken, beloofd in het collegeprogramma, nog niet uit gevoerd, laat staan dat er nieuw beleid aan de raad is voorgelegd. Het voorstel om 80% van het gevraagde onderzoeksbudget door te schuiven naar 2020 is daar het pregnante bewijs van.  Dat roept ook voor ons als raad vragen op: Zijn we als raad misschien niet kritisch genoeg geweest? Hebben we het College te makkelijk weg laten komen? Uiteraard is hierbij de scheidslijn tussen coalitie en oppositie zichtbaar maar blijkbaar is nu ook de maat voor een deel van de coalitie vol.  Wat betekent de huidige politieke situatie voor nu: de positie van het college en de positie van de raad. De raad is aan zet. Gezien de inhoud van het persbericht lijkt het voor het CDA erop dat de breuk onherstelbaar is. Een lijmpoging lijkt  niet meer aan de orde. Wel wil het CDA duidelijkheid naar de raad en de Krimpense inwoners/kiezers. Dus is er voor het College maar één weg en dat is de portefeuilles beschikbaar stellen nu nog slechts 3 van de 21 raadsleden het vertrouwen hebben in het voltallige college. Het zou  getuigen van bestuurlijk verantwoordelijkheidsbesef als het College, alle vier de wethouders dus,  de eer aan zichzelf houdt en dat de wethouders hun portefeuille ter beschikking stellen, zodra er sprake is van een nieuwe coalitie en tot die tijd uitsluitend de lopende zaken waar te nemen. Graag wil het CDA dan ook een uitspraak van het College dat er in deze demissionaire periode adequaat wordt samengewerkt in het belang van Krimpen aan den IJssel. Tenslotte stelt het CDA voor dat de raad vanavond besluit dat er een informateur/verkenner in de persoon van de heer Tjerk Bruinsma aangesteld wordt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een zo stabiel mogelijke coalitie tot de volgende verkiezingen in 2022.

https://www.cda.nl/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel/actueel/nieuws/cda-bijdrage-fractievoorzitter-gerrit-jan-miedema-raadsvergadering-7-januari-2020/

Houd de A28 groen (CDA Elburg)

CDA Elburg wil de groene bermen langs de A28 in stand houden. De Rijksoverheid heeft het plan om de naaldbomen in de bermen te kappen. In de raadsvergadering van 16 september heeft de CDA fractie de burgemeester gevraagd zich maximaal in te zetten het groene karakter van de bermen te behouden. De fracties van het CDA in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad in Elburg hebben kritisch gereageerd op het plan van de minister om bomen te kappen langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk. Cees Dijkhuizen, fractievoorzitter CDA Elburg: “De groene (midden)bermen bij ‘t Harde geven de A28 een unieke uitstraling die voor veel mensen waardevol is. We zijn daarom geschrokken van de bomenkap. Gelukkig heeft de minister aangegeven het gesprek met de gemeenten te willen voeren. Wat ons betreft worden alleen die bomen gekapt die zorgen voor een direct veiligheidsrisico”. In de komende maand zal de gemeente Elburg overleg voeren met de regio en de Rijksoverheid. Om bosbranden en auto-ongelukken op de A28 te voorkomen ziet de regio de noodzaak van het uitdunnen van de bermen. Dijkhuizen: "We begrijpen de noodzaak van het plaatsen van een vangrail op de plekken waar die nog niet is". Als het daarbij ook nodig is om naaldbomen te kappen dan willen we graag dat er ander groen zoals heide en loofbomen voor terugkomt". De burgemeester geeft in antwoord op de vragen van de CDA Elburg aan dat natuurherstel ook een belangrijk doel is van de werkzaamheden in de bermen langs de A28.

https://www.cda.nl/gelderland/elburg/actueel/verkiezingen-2018-1992/houd-de-a28-groen/

8 partijen stellen vragen over uit de hand gelopen vreugdevuur (CDA Den Haag)

Wat andere jaren een mooie traditie is van het vreugdevuur, is dit jaar totaal mis gegaan. Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Het CDA Den Haag wil opheldering van het stadsbestuur. En stelt samen met 7 andere partijen de volgende vragen; 1. Kan het college aangeven wat de uiteindelijke bouwhoogte is geweest van beide vuurstapels? 2. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om de maximale hoogte van beide vuurstapels te controleren de afgelopen dagen en welke maatregelen zijn genomen indien er sprake was van overschrijding van deze maximale hoogte? Heeft de gemeente gecontroleerd of de stapel in Duindorp teruggebracht is naar de maximale hoogte na berichten in de media dat er werd doorgebouwd? Zo nee, waarom niet? 3. Hetzelfde geldt voor de stapel in Scheveningen waarvan ook berichten zijn dat hier de maximale bouwhoogte is overschreden? 4. Hoe is het mogelijk dat ondanks afspraken over de maximale hoogte van de vuurstapel deze toch wordt overschreden? Is hierover gecommuniceerd met de organisatoren van beide vuurstapels en zo ja op welke wijze? Zijn er afspraken gemaakt over het terugbrengen van de bouwhoogte naar de maximale bouwhoogte van 35 meter? Zo ja welke en zijn deze afspraken gehandhaafd door de gemeente? Zo nee, waarom niet? 5. Wanneer is het besluit genomen de vreugdevuren aan te steken en door wie is dit besluit genomen? Is op enig moment overwogen het besluit te herzien gezien de windrichting, met name in Scheveningen waar de stapel dichter bij de bebouwing ligt, zo nee waarom niet? 6. Wat is de reden geweest voor de gemeente om ondanks de windrichting de vreugdevuren toch te laten aansteken? 7. Op welk advies neemt de gemeente een dergelijk besluit om de vreugdevuren aan te steken, en wie beheert hierbij de algemene veiligheid? 8. Wat is de rol van de brandweer? Heeft de gemeente advies gevraagd over de hoogte van de stapel en het moment van afsteken aan de brandweer? Wordt hierbij ook gekeken naar het gebruikte bouwmateriaal? 9. Hoe zijn de initiële richtlijnen en organisatie protocollen voor de vreugdevuren tot stand gekomen, en op basis van welke adviezen zijn deze tot stand gekomen? Wie controleert deze richtlijnen en protocollen? Zijn deze richtlijnen en protocollen afgelopen Nieuwjaarsnacht gehandhaafd? 10. Hoe was het toezicht vanuit de gemeente georganiseerd in de laatste fase van de bouw na het afkondigen van de bouwstops op respectievelijk zaterdag (Duindorp) en zondag (Scheveningen)? 11. De afgelopen dagen waren er ongeregeldheden in Duindorp na het afkondigen van de bouwstop door de gemeente. In hoeverre heeft dit meegespeeld in een mogelijk besluit om niet te handhaven op de maximale bouwhoogtes van beide stapels? 12. Op welke wijze heeft de hoogte (en daarmee de omvang) bijgedragen aan de kans en impact van de gebeurtenissen gisteravond? 13. Hoe groot was de inzet van hulpdiensten, m.n. brandweer? Wat zijn de consequenties van deze inzet rond het Scheveningse vreugdevuur geweest voor inzet bij calamiteiten elders in stad en regio? 14. Kan het college aangeven hoeveel schade er precies is veroorzaakt door de vuurstapels aan huizen, bezittingen, duinen en het milieu? En kan het college een indicatie geven welke partij welke schade voor zijn rekening neemt? 15. Hoe wordt de aangekondigde evaluatie ingericht? Wie worden daarbij betrokken? Welke beoordelingscriteria worden toegepast met het oog op de volgende jaarwisseling? 16. Welke maatregelen neemt het college om dit voor volgend jaar te voorkomen? Karsten Klein - CDA Den HaagDaniëlle Koster - CDA Den HaagRobert Barker - Partij voor de DierenMartijn Balster - PvdA Pieter Grinwis - ChristenUnie/SGPTahsin Çetinkaya - Islam DemocratenJoris Wijsmuller - Haagse Stadspartij Adeel Mahmood - NIDAHanne Drost - SPFrans Hoynck van Papendrecht - 50Plus   

https://www.cda.nl/zuid-holland/den-haag/actueel/8-partijen-stellen-vragen-over-uit-de-hand-gelopen-vreugdevuur/

Algemene beschouwingen November 2019 CDA (CDA Schagen)

De  fractie van het CDA uit Schagen heeft Algemene beschouwingen gemaakt voor de gemeentelijk begroting 2019. Hieronder treft u het .pdf bestand en de integrale tekst aan:  Klikt u hier voor de .pdf versie Versnelling in balans Met de begroting van 2019 geeft het college een goed uitgewerkt totaalbeeld van de financiële gevol­gen van het beleid. Beleid dat aangepast is aan de wensen van de nieuwe coalitie van CDA, JESS en PvdA. En de uitvoering van beleid staat bovendien bloot aan ontwikkelingen elders, zoals de goede economische situatie in Nederland. Dit alles laat zijn sporen na in de begroting en in deze tekst geeft het CDA aan hoe we tegen het totale financiële beeld aankijken en of dit financiële beeld voor het CDA aanleiding geeft om het beleid te herzien. Dit zijn dan ook de algemene beschou­wingen van het CDA voor het begrotingsjaar 2019. Domein ruimte en economie Uit de kopgroep demareren De gemeenteraad wenst een versnelling van aantal woningen dat per jaar gebouwd wordt, iets waar Sybrand Buma ook in Den Haag voor pleit. Mogelijk moet de gemeente hier zelf bestemmings­plannen voor op gaan zetten, nog zonder akkoord van de provin­cie. Hier zijn mensen voor nodig om te schrijven. De economie groeit, dus ook de aan­vragen bij de gemeente, voor vergunningen of bouwaanvragen, nemen toe. Hier zijn mensen voor nodig om te beoordelen. De wens bestaat om een gemeentebreed bestem­mingsplan haast continu bij te werken – en graag zonder fouten. Ambitieus, hier zijn mensen voor nodig. Zijn deze mensen wel te vinden, is het wel wenselijk om zoveel nieuwe mensen aan te nemen? Welke plannen worden als eerste vertraagd als de gemeente onvoldoende nieuwe mensen kan aannemen, is een vraag die kan gaan optreden. Is het college van plan om in de toekomst eventuele vertraging van zulke plannen eerst met de raad te bespreken? De arbeidsmarkt is dan ook een heikel onderwerp. Niet alleen voor de gemeente als werkgever, maar ook bijvoorbeeld voor de agrarische sector, ICT , techniek, bouw, horeca, logistiek. Hoe denkt de gemeente Schagen bedrijven te kunnen helpen in het vinden van nieuw personeel? Het CDA wil in ieder geval meer ruimte voor nette opvang van seizoensarbeiders. Via een motie vraagt het CDA te werken naar verruimde opvang van seizoensarbeiders tot maximaal 60 personen per locatie. De agrarische sector zou daarmee weer een klein beetje geholpen zijn. In tijden van economische groei zullen bedrijven ook willen groeien. Wij willen dat Schagen ruimte biedt aan nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen en voor bestaande bedrijven om uit te breiden. De ontwikkelingen op Lagedijk laten zien dat Schagen een gunstig vestigingsklimaat heeft. Het is ook belangrijk dat de bedrijventerreinen in bij­voorbeeld Waarland en Warmenhuizen ook kunnen groeien, we steunen het college in die ambitie. In het toerisme zien we dat de activiteiten toenemen. In ieder geval: het budget voor Holland boven Amsterdam groeit. Hoe pakt het college de typische Schagense zaken aan? Zijn de verkeerde bordjes “Duinen van Schagen” al veranderd? En is er nog nieuws over Sint Maartenszee? Lukt het het college om de Schagense markt zich meer te laten richten op kwaliteit en lokale producten? Hoe ver staan de plannen om in de dorpen een vergelijkbare branding te ontwikkelen als Schagen Marktstad? Domein leefomgeving en duurzaamheid Vanuit achterstand erop en erover Goed onderhoud van wegen, stoepen en itoebehoren vraagt goede planning. Een goede planning vraagt om een goede inventarisatie. Het project “De basis op orde” staat ge­pland voor eind van dit jaar. Gaat deze planning gehaald worden? Daarbij wil het CDA geïnformeerd worden hoe de projecten geprioriteerd worden. Hier heeft het CDA vorig jaar ook al om gevraagd. Het is belangrijk in de communicatie naar bedrijven en inwo­ners, voor het verwachtingsmanagement. Wanneer komt de Koorndijk/Kalverdijk/ Dorpsstraat in Tuitjenhorn aan bod? De 30km-inrichting zou daar versneld worden door­gevoerd. Het CDA steunt dat van harte. Maar wanneer is ‘versneld’, inderdaad nog dit jaar? En wie maakt de keuze op grond waarvan om iets versneld uit te voeren? Gaan projecten als “schoolzones bij elke basisschool” mee met deze prioritering (en kunnen ze dus in de tijd naar achteren geschoven worden)? Daarnaast moet er ruimte blijven voor kleine ingrepen, zoals een zebrapad bij de Nieuwe Nes, waar we het college vriendelijk per motie toe willen verzoeken. In de begroting staan pm-posten bij “Onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde”. Dat lijkt op een begroting met hiaten. Kan het college de raad tips geven hoe we deze pm-post moeten interpreteren. Klein bier of krijgen we straks een taak­stelling om de oren? Op dit domein moet het college niet alleen bij het openbaar gebied uit achterstand terug­komen. Dit geldt voor onze hele samenleving ook bij de energietransitie. Deze begroting laat nog een mager beeld zien over de energietransitie. Voor zon-op-dak kan de gemeente nu al een faciliterende rol spelen door bedrijven bij elkaar te brengen. We begrijpen dat dat ook al gebeurt, dat is goed. We vinden het jammer dat de raad pas begin 2019 de kaders kan stellen over de zonneweides. Niet durven kiezen en daarom maar niets doen, helpt de energietransitie niet verder. Het gaat verder dan zonneweides. Windenergie? Het coalitieakkoord zegt ja, provincie zegt nee. Gevolg: er gebeurt minder dan had gekund. In hoeverre voert het college overleg met andere overheden voor af­stemming? Rijk, provincie, gemeente, ieder heeft een eigen rol te vervullen. Het CDA dan ook blij met het initiatief vanuit de raad voor een themabijeenkomst over de ener­gie­transitie. Het is een thema dat vele belangen en vele perspectieven kent, maar dat mag voortgang van de actie niet in de weg staan. Hoe zit het met de actie? Wanneer denkt het college dat de eerste bestaande wijk – liefst voorzien van glasvezel – van het aardgas af gaat? Domein samenleving en gezondheid Iedereen in het peloton; de bezemwagen is leeg Op het sociaal domein is het CDA voorstander van stabiliteit. Aandacht voor preventie zoals de vorige portefeuillehouder (in collegialiteit) het beleid heeft neergezet. Maar er lijkt geen beleid zo complex te zijn als het sociaal beleid. Het CDA deelt de wens tot intensivering van de informatieoverdracht van college naar de raad, die breed gedragen wordt binnen onze raad. Waar in het economisch domein de gemeente kan meedeinen met de golven van de economie, moet de gemeente in het sociaal domein juist een rustige en stabiele koers varen. Als we in het sociaal beleid snijden, gaat dat direct ten koste van mensen. Dat moeten we altijd willen voorkomen. Ook in tijden van econo­nomische tegenslag, als het Rijk gaat bezuinigen, moeten we de kern van ons sociaal beleid uit kunnen blijven voeren. Nu is er sprake van terugdraaien van de rijksbijdrage en extra kosten voor jeugdzorg en de WMO. Het kan binnen deze begroting nog elders worden opgevangen, maar tegelijk spreekt het college over een mogelijke budgettaire uitdaging. Ook de reserves binnen het sociaal domein hebben beperkingen. Welke orde van grootte kan deze budgettaire uitdaging worden? Is het mogelijk dat het beleid hierop moet worden aangepast? Zo ja, dan is het belangrijk dat het college de raad er vroeg bij betrekt. Nieuw in het sociaal domein zijn de huiskamers in ieder dorp. Hoe snel en op welke wijze gaat het college deze opzetten? Het budget is voor huiskamers als ontmoetingspunten met gezellige aankleding, een bloemetje en een kopje koffie. Het is niet bedoeld voor ieder idee vanuit het college. In het sociaal domein is het beleid voor het grootste deel in de vorige periode vastgesteld. Veel is uitvoering. Dat betekent dat de rol van de raad vooral het controleren van de uitvoering is. Daar is monitoring belangrijk voor, de indi­catoren zijn belangrijk. Het valt ons op dat sommige indicator een indicator uit het ver­leden, bijvoorbeeld 2014, hebben. Dat geeft geen houvast om beleid te aan ijken. Soms heeft het beleid een veelzijdige uitvoering. De doelstelling “Waar nodig biedt de gemeen­te (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te par­ticiperen naar vermogen” lijkt meerdere doelstelling ineen te bevatten en heeft vijf ver­­schillende beleidsmaatregelen. Volstaat dan één indicator (het aantal personen met een bijstandsuitkering) dan wel? Vooral in het sociaal domein vragen wij het college kritisch te kijken naar de indicatoren en om te zorgen dat de waarde van de indicatoren ook frequent (1x per jaar) bijgehouden kan worden. Domein inwoner en bestuur Strijden voor een tevreden kijker De gemeente is er voor de inwoners, voor de bedrijven, voor onze bezoekers. Dienst­baarheid en klantgerichtheid zijn belangrijk. Om deze nu al excellent te noemen op diverse plekken in de begroting, vindt het CDA niet correct. Zelfs innerlijk tegenstrijdig. Als volksvertegenwoordiger horen we voldoende geluiden dat de dienstverlening beter kan. Geen grove misstanden, geen zaken die snel tot een klacht zullen leiden. “Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouw­baar.” Maar zo ervaren onze inwoners het lang niet altijd. Met deze zin geeft het college het zelf al aan: het kan nog vriendelijker, sneller, beter en betrouwbaarder worden be­leefd. Iets meer bescheidenheid was op zijn plaats geweest. De vraag is ook waar we naartoe willen werken. Wanneer zijn we tevreden over de MKB-vriendelijkheid? Zonder meer werkt het Lean-project zijn vruchten af. Snelle dienst­verlening wordt altijd gewaardeerd. Maar het Lean-project was toch ook bedoeld om een taakstelling op de formatie in te vullen? Nu die taakstelling er niet meer is, hoe stuurt het college op de formatieomvang? Indirect is dit van belang voor de taakinvulling van de gemeenteraad. Een grote, vaste formatie geeft weinig flexibiliteit als er bezuinigd moet worden; dus meerjarenrisico’s. Een snel groeiende formatie hoort in verhouding te staan tot nieuwe taken. Omgekeerd kunnen veel vacatures oorzaak zijn dat niet alle taken uitgevoerd kunnen worden. De formatie (10% stijging in één jaar tijd; veertig open vacatures) geven het CDA reden tot zorg. De loonkosten stijgen hierdoor met ca. drie miljoen per jaar. Hoe kijkt het college aan tegen de financiële inflexibiliteit die een grote formatie kan veroorzaken? Welk beleid denkt het college niet uit te voeren als de vacatures niet ingevuld worden? De stad Schagen heeft geen dorpsraden. Wijkpanels als equivalent van dorpsraden zijn er niet. De wijken De Hoep-Zuid en Groeneweg hebben nog een voorziening die het dichtst in de buurt komt. Twee euro per inwoner per jaar zou voldoende prikkel moeten zijn om wijkpanels op te zetten. Maar is iedereen al geïnformeerd hoe ze dit geld kunnen gebruiken? Wanneer kunnen mensen de rekening sturen? Onder de streep maakt het CDA zich zorgen over de financiële consequenties van de plannen van het college voor 2019. Inhoudelijk worden de plannen gesteund, maar we vinden de optelsom niet leiden tot een behoedzaam financieel beleid zoals het coalitie­akkoord wel beschrijft. Uiteraard, er zijn afspraken gemaakt over extra geld, dat eerst naar achterstallig onderhoud gaat. Maar onze schuldquote neemt toe van ca. 70% naar ca. 80%. Hier wordt gezegd dat we rustig tot aan de 100% kunnen gaan: de norm wordt gebruikt om extra ruimte te creëren. Maar bij de solvabiliteitsratio – ca. 25% waar de norm 50% is – wordt doodleuk gesteld dat de norm niet zo belangrijk is. Dit lijkt een inconsistente omgang met normen te zijn. Dat extra geld niet gebruikt wordt om het incidenteel weerstandsvermogen te verhogen, begrijpt het CDA. Maar dat weerstandsvermogen blijft erg belangrijk voor het CDA. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om coulant te zijn tijdens de overgang naar slechtere tijden. Het geeft ons een buffer om abrupte bezuinigingen te verzachten. Dit kan voor­komen dat we in de toekomst rigoureus het mes moeten zetten in beleid dat we nu zo zorgvuldig hebben opgebouwd. Juist in de goede tijden van nu moeten we hier aandacht aan besteden. Daarom was het CDA zo positief over de aansterking van het incidentele weerstandsvermogen in het afgelopen jaar: niet door geld “bij te storten”, maar door de risico’s te verminderen. Dat het college aanvaart dat het incidentele weerstands­vermo­gen met 0,96 onder de minimumeis van 1,0 ligt, is curieus. Voor het CDA betekent dit dat we zeer voorzichtig met nieuwe risico’s om moeten gaan. Bijna per definitie nee zeg­gen tegen verzoeken om garantstelling bijvoorbeeld. Dat zou zonde zijn. Daarom roepen we het college per motie op om met een plan van aanpak te komen om te werken naar een incidentele weerstandsvermogen van 1,5 op termijn – typisch door kritisch naar bestaande en nieuwe risico’s te kijken. Het CDA is positief over deze begroting en de keuzes die daarin gemaakt worden. Qua financiële hygiëne vragen we vooral om ook al vast na te denken over de vólgende raadsperiode. Veel zaken uit het coalitieakkoord worden al opgepakt door het college. We wensen de collegeleden veel succes en plezier met het uitwerking van onze plannen. Het vorige coalitieakkoord is bijna voor 100% uitgevoerd, we gaan ervan uit dat dat ook met dit akkoord gaat lukken. De fractie van het CDA Boudien Glashouwer Bram Broersen Co Wiskerke Gert-Jan Slijkerman Marcel Sanders Peter Boon Puck de Nijs-Visser Ruud Bakker Sander Lensink Wim Vonk

https://www.cda.nl/noord-holland/schagen/actueel/nieuws/algemene-beschouwingen-november-2019-cda/