We moeten veranderen, en we kunnen veranderen – Laurens tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (2022) (Volt Nederland)

Voorzitter,

Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden.
Zoals we zijn, zo zijn de tijden.
Wij zijn de tijden en de tijden veranderen door ons.

Augustinus.

Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
En hoe is de tijd?

Een kleine groep wordt rijker, de rijen voor de voedselbank worden langer. De emoties en spanningen in de samenleving lopen op.

De tijd is het klimaat dat ons deze zomer toonde hoe ver we al zijn; opgedroogde rivieren, huilstenen, mislukte oogsten, bosbranden, smeltend ijs, hittegolven en overstromingen.

Zoals we zijn, zo zijn de tijden.

Het is tijd voor ons om anders te zijn.

Voorzitter,

Kort voor de zomer hadden we hier in deze zaal een debat met de premier. Veel oppositiepartijen drongen bij het Kabinet aan op maatregelen die de koopkracht van de midden- en lage inkomensgroepen dit jaar nog zouden helpen. De coalitie blokkeerde elke beweging ten gunste van die mensen waarvan we wisten dat ze zonder gerichte hulp in de diepe ellende terecht zouden komen.

In dat debat zei de premier, en ik citeer;

‘Gelukkig heeft Nederland geen leider, dat zijn de kiezers.’

En voorzitter, dat verklaart een hoop. Het past in een zorgwekkend patroon van besluiteloosheid. Van de hete aardappel vooruitschuiven.

De ene taskforce of commissie is nog niet ingericht, of de volgende wordt alweer aangekondigd.

Op het Stikstofdossier is de ongekozen meneer Remkes nu degene die de hete kolen uit het vuur moet halen. Het wachten is op de plannen van een ongekozen mediator. 

‘Gelukkig heeft Nederland geen leider.’

Serieuze problemen worden richting rechter geschoven. Zoals het nieuw aangekondigde asielbeleid dat zeer waarschijnlijk in strijd is met verdragen en wetgeving.

In weer andere gevallen wordt besluitvorming over de schutting van andere bestuurslagen – de provincie, de gemeente – gegooid. De vertegenwoordigers dáár moeten het maar uitzoeken.

Zeker tegen de achtergrond van een oorlogseconomie, voorzitter, vindt Volt deze uitbesteding van politieke verantwoordelijkheid, onbestaanbaar.

Simpelweg omdat we niet meer kunnen wachten.

Kinderen die zonder eten de dag door moeten komen, kunnen niet wachten.

Het klimaat dat opwarmt waar we bij staan, kan niet wachten.

Biodiversiteit die in monocultuur verandert, kan niet wachten.

Terwijl beleidsmakers wachten, maken valse profeten gebruik van de openliggende ruimte.

In Italië, waar volgende week verkiezingen zijn, klopt 100 jaar na de zegetocht van Mussolini onversneden fascisme opnieuw op de deur.

Hongarije werd vorige week door het Europees parlement aangemerkt als een electorale autocratie.

En ook in Zweden steekt een radicaal rechtse wind de kop op.

In ons eigen parlement, ondertussen, zetelt een partij waarvan niet uitgesloten kan worden dat ze samenwerkt met Russische autocraten.

Voorzitter,

WE worden allemaal een beetje armer. WE.

Dat zei onze Minister van Financiën voor de zomer.

We. Wie bedoelt ze met ‘we’? De grootverdieners die er ook vorig jaar weer op vooruit gingen in termen van koopkracht? De kinderen die zonder eten naar school gaan? Wie is ‘we’ nog precies? En is niet een van de grootste bedreigingen voor onze samenleving, dat ‘we’ dankzij een politiek van egocentrisme steeds verder is uitgehold? Ik hoor ook hier graag een reflectie van de premier en doe alvast een klemmend beroep op iedereen in Vak K én op de premier; wij zijn de tijd… maak een andere tijd. Wacht niet af, maar leidt!

De tijd schreeuwt om een nieuwe sociale belofte.

De macht van de markt moet aan banden. Voer een Europese belasting in voor multinationals! Dwing de ‘markt’ tot eerlijke bijdragen aan de samenlevingen.

Vraag juist en zeker nu de veelvraat zijn eten met anderen te delen. Want we kunnen niet wachten.

Het WE moet terug in onze politiek en alleen het WE kan Europa sterker maken. De belastingverlaging in de eerste schijf is een minimale. Een te voorzichtige stap, wat volt betreft.

Volt wil daar een progressieve erfbelasting aan toevoegen; hoe meer je erft, hoe meer je betaalt. De factor geluk - want dat is wat een erfenis is - mag het niet blijven winnen van de factor arbeid.

Voorzitter,

De wereld om Europa heen verandert. China’s invloed op het wereldtoneel neemt toe, die van de Verenigde Staten neemt af. Poetin, ondertussen, wil met geweld nieuwe grenzen trekken. De oorlog heeft Europa wakker geschud. Eindelijk wordt er weer in Defensie geïnvesteerd; om de veiligheid, stabiliteit en onafhankelijkheid van ons continent in de toekomst te kunnen waarborgen een belangrijke stap.

Deze investering in externe veiligheid kan niet waargemaakt worden als er niet óók wordt gezorgd voor individuele veiligheid. Als we Europa willen samenbrengen, als we van ons continent een geopolitiek verband willen maken, zal dat hand in hand moeten gaan met de investering in bestaanszekerheid van Europeanen, van een sociaal Europa.

We zoeken de oplossingen voor problemen nu nog te vaak in het systeem waarvan we zelf oordelen dat het is vastgelopen.

Volt wil met het oog op de complexiteit van ons toeslagensysteem, met het oog ook op de enorme problemen bij veel uitvoeringsorganisaties en met het oog op herstel van vertrouwen tussen kiezers, burgers en de politiek, een experiment met het Basisinkomen.

We voeren in het huidige systeem een beleid dat mensen in uitkeringssituaties opjaagt.

Ze mogen geen boodschappen of kleine bijdrage ontvangen.Wie een fout maakt in het nauwelijks nog te snappen oerwoud van wet- en regelgeving, heet - als ‘ie pech heeft - fraudeur.

Er zijn mensen die daarom de energietoeslag niet aanvragen.

Mensen die willen samenleven, worden op inkomen getoetst. Terwijl we schreeuwen om woningen, remmen we mobiliteit met allerlei regels.

Zo organiseren we zelf het maatschappelijk wantrouwen in de overheid waar die júist nu een hoeder moet zijn. Laat ons ademruimte creëren in beleid. Bewegingsruimte. Juist nu.

Voorzitter,

Volt wil via de zorgtoeslag de gestegen kosten compenseren, omdat dat instrument vooralsnog nu eenmaal voor handen is, en we zo in elk geval die groep mensen nog dit jaar meer lucht kunnen geven. Overal horen we dat het kan, alleen het kabinet houdt vol van niet; ik vraag de premier… is het een gevalletje ‘kan ik niet’ of ‘wil ik niet’?

Zowel de Europese Centrale Bank als andere grootbanken waarschuwen voor té generiek ingrijpen. De maatregelen die de ECB nu neemt om de historisch hoge inflatie te drukken, kunnen ondermijnd worden door ongerichte financiële hulp. Ik wil aan de minister-president vragen: hoe wordt dit voorkomen?

Volt zal een eventueel prijsplafond steunen, maar wil wel weten van de premier, wat de gevolgen zijn van deze generieke maatregel. Komt er ook voldoende terecht bij de mensen die het juist op dit moment echt hard nodig hebben?

Volt wil menstruatieproducten en schoollunches gratis worden. Niet voor sommige kinderen, maar voor alle kinderen. Wij willen geen beleid meer dat verschillen tussen kinderen versterkt, maar beleid dat die verschillen wegneemt.

We kunnen niet wachten.

Laten WE de overstap naar een groene samenleving versnellen. Als we van onze afhankelijkheid van Putin af willen, als we willen dat Europa zelfvoorzienender is, dan is meer solidariteit en meer onderlinge verbondenheid nodig. Meer en betere verbanden tussen energienetten, meer hernieuwbare en kernenergie. Die mogelijkheden zijn er; wat vaak ontbreekt is de politieke wil om uit de nationale zuil te stappen.

De overstap naar een groene samenleving, gaat niet vanzelf. We hebben vakmensen nodig. Mensen die bereid zijn ons in deze buitengewoon belangrijke transitie te helpen. Mensen die zonnepanelen kunnen installeren, mensen die huizen kunnen isoleren. Volt wil daarom MBO techniekopleidingen gratis maken. Daarvoor willen we het zogenoemde STAP budget vrijmaken; 172 miljoen per jaar. We zullen daarvoor een plan indienen. 

En over plannen gesproken, voorzitter…

We verwachten dat de overheid, in Europees verband, meer regie pakt bij het mogelijk afschalen van bedrijven. Waarbij er een plan komt, mocht het in de toekomst nodig zijn, welke bedrijven van energie moeten worden voorzien. Graag een reactie.

De tegenspoed die ons raakt, is het gevolg van enerzijds onze Russische afhankelijkheid en anderzijds een collectief besluit niet voor de moordlustige Poetin op de knieën te gaan. Als we er voor zorgen dat de bestaanszekerheid van mensen die in de knel zitten gewaarborgd wordt… als we tegen de welgestelden gewoon eerlijk durven zeggen dat hun overvloed zal verschralen, dan kunnen we met elkaar doen wat nodig is.

Daarom,  voorzitter;

Veel verandert. Veel moet ook veranderen. En Volt gelooft dat we kúnnen veranderen. Zoals we zijn, zo zijn de tijden. Laat ons in onze keuzes anders zijn, opdat de tijd anders wordt.

https://voltnederland.org/blog/we-moeten-veranderen-en-we-kunnen-veranderen-laurens-tijdens-de-algemene-politieke-beschouwingen-2022

Alles verandert. Veel moet ook veranderen. En we kunnen veranderen. (Volt Nederland)

Europa wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van crises. Er woedt een oorlog in Oekraïne. Poetin heeft zijn gasleveringen aan Europa tot wapen gemaakt. En we beleefden een extreem droge zomer van hittegolven, bosbranden en mislukte oogsten. Door een combinatie van inflatie, de boodschappen die heel veel duurder werden, en de stijgende energieprijzen, is armoede een groeiend probleem. Om ons los te maken van Poetins macht, om klimaatverandering te stoppen en om te voorkomen dat meer mensen door het ijs zakken, moeten we veranderen. 

Als we goed voor elkaar zorgen, dan kunnen we dat.  

Volt zal tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een aantal voorstellen doen. We willen naar een economie van vertrouwen, alles op alles zetten voor het klimaat, en de energiecrisis en armoede gericht aanpakken.

Energie & Armoede

Terwijl de besteedbare inkomens van mensen aan de onderkant dalen, groeit de koopkracht van de hoge inkomensgroepen. Dat kan niet. Juist in een tijd van grote zorgen, onrust en veranderingen, moet de overheid een rechtvaardig humaan economisch beleid voeren. Zonder solidariteit en verbinding, staat alles op de tocht. Een onrechtvaardige herverdelingspolitiek, brengt stabiliteit in onze samenleving aan het wankelen. Volt wil de mensen die dat nodig hebben, doelgericht helpen.

 • Een inflatietoeslag via de zorgtoeslag: verhoog de zorgtoeslag lopende de crisis zodat mensen boodschappen kunnen betalen. 

 • Een Europees afschalings- en verdeelplan: nu gas schaars is wil Volt dat de EU de productie van luxegoederen afbouwt en de productie van essentiële goederen waarborgt. 

 • Een massief isolatieplan: huizen, flats, appartementen; we moeten zo snel mogelijk verduurzamen en Volt wil daar mensen, middelen en geld vrijmaken. 

 • Gratis schoolmaaltijden en menstruatieproducten: geen kind zou in Nederland honger mogen hebben en elk meisje moet toegang hebben tot (vaak kostbare) menstruatieproducten. 

Klimaatverandering 

Volt is een politieke beweging met een relatief jonge achterban. ‘Na ons de zondvloed’, kunnen wij ons niet als motto permitteren. Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan treffen ons nu al. Die worden nog vele malen erger als we te weinig blijven doen. Oogsten mislukken, met schaarste en nog duurdere prijzen tot gevolg. Landen overstromen. Bossen gaan in rook op. Oceaanleven verliest aan rijkdom. Mensen en dieren gaan dood. We moeten veranderen.

Volt wil:

 • Volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze leefstijl: net als Zweden de co2 uitstoot die wij (via producten) importeren, meerekenen in onze klimaatdoelen.

 • Een transitie-offensief: de 100 meest vervuilende bedrijven verplichten een klimaatplan in te dienen voor maximale verduurzaming.

 • Stop met onnodige vervuiling: verbiedt korte afstandsvluchten en investeer in de trein als alternatief, verbiedt plastics die niet recyclebaar zijn. 

 • Het mbo-techniekonderwijs gratis maken: we hebben vakmensen nodig die huizen kunnen isoleren, zonnepanelen kunnen installeren.  

Economie van Vertrouwen

De vertegenwoordigers van de politiek moeten de verbinding met kiezers weer versterken. De overheid moet een bondgenoot zijn, niet een te wantrouwen obstakel. Daarom wil Volt de regelzucht, de verstikkende bureaucratie en de recherchedrang richting mensen in de verdrukking, terugdringen. 

Mensen die een uitkering krijgen, gaan we niet meer straffen omdat ze een boodschappentas cadeau krijgen. Iemand die een administratieve fout maakt, is meestal geen fraudeur. Mensen die willen samenwonen, moeten dat kunnen zonder gekort te worden op toeslagen of uitkeringen. Volt vindt het de hoogste tijd dat we anders gaan nadenken over beloning, werk en vrijwillige inzet en wil daarom:

 • Een grootschalig experiment met het basisinkomen in samenwerking met de gemeente Arnhem: waar het College zo’n experiment in het akkoord zette.

 • Humaan maken van ons sociale stelsel: we betalen nu duizenden mensen om fraude op te sporen. Laten we de miljoenen mensen die niet meekomen in de (digitale) samenleving een helpende hand reiken en de vele regels versimpelen en schrappen. 

 • Mensen die willen samenwonen, of waarvan kinderen een baan vinden, korten we niet op toelagen: we hebben woningen nodig en willen eenzaamheid bestrijden. Weg met de boete op samenleven.

 • Minimumloon en inkomenszekerheid: minimaal 14 euro in deze tijden van crisis en doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen gaan. 

Hoe willen we deze plannen betalen?

Nederland is de afgelopen jaren steeds ongelijker geworden. Die beweging moeten we keren. De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten en dat is onacceptabel. We hebben bovendien de EU nodig om multinationals tot eerlijke bijdragen via belastingen te dwingen. Volt wil: 

 • Een progressieve erfbelasting: hoe meer je erft, hoe hoger de belasting.

 • Een progressieve belasting op vermogen en lagere belastingen op arbeid: Nederland wordt steeds ongelijker, werken moet weer lonen. 

 • Stoppen met belastingparadijzen voor multinationals in Europa: ieder bedrijf dat op de Europese markt geld verdient, hoort fatsoenlijk belasting te betalen. 

Een belasting op excessieve winsten op Europees niveau: bedrijven die enorme winsten maken in tijden van crisis, moeten extra afdragen ten gunste van mensen die klem zitten.

https://voltnederland.org/blog/alles-verandert-veel-moet-ook-veranderen-en-we-kunnen-veranderen