Satellieten leiden tot een revolutie in de sustainable finance sector (IIR)

Tijdens het Sustainable Finance Climate Risk Event, dat wordt gehouden op 16 & 17 september aanstaande, vertelt Niels Wielaard van Satelligence meer over de inzet van radar- en satelliettechnologie in de financiële sector. (english version below)

“Financiële instellingen hebben behoefte aan betrouwbare en geloofwaardige data om de duurzaamheid van investeringen en prestaties aan te tonen. Satellietinformatie speelt hierin een steeds prominentere rol,” vertelt Niels Wielaard van Satelligence.

“Satellietinformatie is niet langer een nice to have, of een interessante gadget. Met satellite-based remote sensing leveren we steeds meer kerninformatie om environmental, social & governance (ESG) factoren en duurzame prestaties te meten,” zegt Niels Wielaard, oprichter en CEO van Satelligence, dat met onder andere radars en laser satellietsensoren inzichten genereert over de milieurisico’s en verduurzaming van natuur en landbouw in tropische gebieden. “We staan aan de vooravond van een structurele integratie van satellietdata in de dagelijkse werkprocessen van financiële instellingen die werken aan bijvoorbeeld de verduurzaming van het investeringsportfolio.”

De in Nederland gevestigde scale-up Satelligence, die met vijf kantoren actief is over de hele wereld, gebruikt kunstmatige intelligentie om data van radars en satellieten te verwerken. De technologie wordt toegepast om duurzame issues, zoals ontbossing, CO2-uitstoot en bosbranden, inzichtelijk te maken voor onder meer banken, verzekeraars, investeringsmaatschappijen en ketenpartners zoals ngo’s. “De urgentie van de data die we kunnen genereren met remote sensing is groter dan ooit. We brengen ontwikkelingen in beeld die relevant zijn voor alle spelers die betrokken zijn bij het milieu, het klimaat en de biodiversiteit in tropische gebieden met een mix van bossen en landbouw. Tegelijkertijd groeit het besef dat satellietinformatie praktisch toepasbare data en inzichten creëert die voorheen niet voorhanden was.” Een satelliet is in staat om vanaf afstand bijvoorbeeld de kap en groei van bossen en gewassen, brandschade, of de vervuiling van rivieren in kaart te brengen, waardoor een controle op locatie niet meer altijd nodig is.

Betrouwbare en geloofwaardige informatie

Wielaard is een van de sprekers tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk Event, dé Nederlandse conferentie voor de duurzame financiële sector, en deelt tijdens een breakout-sessie op 17 september de lessons learnt van een recent project van de Rabobank. Satelligence werkt samen met de Rabobank om real-time satellite-based monitoring in te zetten voor de verduurzaming van voedselproductie en voor een transparante vastlegging van CO2 in boslandbouw in ontwikkelende landen.

Onder de noemer Rabo Carbon Bank, specifiek in project Acorn, stimuleert Rabobank onder andere de implementatie van regeneratieve ecosystemen zoals boslandbouw. Wielaard: “Landbouwproducenten worden gesteund om bijvoorbeeld rond de gewasteelt ook bomen te planten. Dat zorgt voor meer CO2-reductie, meer biodiversiteit en meer inkomsten voor de boeren. Daarnaast kunnen bedrijven die hun CO2 uitstoot verminderen door aankoop van credits er hun carbon footprint mee compenseren, daar waar verminderen niet mogelijk is. Een heel mooi model, waarvoor betrouwbare en geloofwaardige informatie over de investeringen en effecten van deze klimaatvriendelijke landbouwsystemen nodig is. Je wilt immers zeker weten dat de bomen geplant zijn en de biomassa groeit. Met kunstmatige intelligentie en satellietinformatie zijn we in staat om die groei in tropische gebieden te kwantificeren en monitoren, zonder dat er overal kostbare en tijdsintensieve inspecties ter plaatse nodig zijn.”

Inschrijven voor het Sustainable Finance & Climate Risk Event op 16 & 17 september aanstaande?
Bestel hier eenvoudig je tickets. Of download de brochure voor meer informatie.

 

Techniek en organisatie

Remote sensing is een technische ondersteuning van een organisatorisch proces, benadrukt Wielaard. “Satellietinformatie legt een onafhankelijke en wetenschappelijke onderbouwde basis om een complexe situatie in een tropisch gebied en een vaak internationale handelsketen in kaart te brengen. Om claims over de inzet van bijvoorbeeld verantwoorde biomassa te onderbouwen, moet er eerst allerlei processen worden ingeregeld. Denk aan de eigendomsverhoudingen van de landbouwgronden, de handelsvoorwaarden van de emissierechten en de controle van de aanplanting.”

De inzet van satellietinformatie creëert betrouwbare inzichten om besluiten te nemen over onder meer impact investments, ziet Wielaard. “Een bank of andere grote investeerder die wil laten zien proactief bezig te zijn met duurzaamheid, krijgt met behulp van satellietinformatie een onafhankelijk bewijs over de juiste uitvoering van duurzame projecten. Als je bijvoorbeeld investeert in een project om extra bomen te planten in tropische regenwouden, dan wil je niet dat er later blijkt dat er helemaal geen bomen zijn geplaatst, of dat klimaatbossen zijn verbrand.” Satelligence kijkt ook mee met het investeringsportfolio van financiële instanties. “We plaatsen de satellietgegevens dan in de context van de hele grondstoffenhandelsketens – van perceel tot fabriek en winkel. Onze data geven inzichten in de milieu-risicoprofielen van alle leveranciers van de handelaren en voedingsmiddelenbedrijven waarin wordt geïnvesteerd.”

Innovatieve toepassing

De combinatie van satelliettechnologie en kunstmatige intelligentie is geen toekomstmuziek meer, maar een waardevolle innovatie om daadwerkelijk vandaag nog toe te passen, benadrukt Wielaard. “De technische ontwikkelingen gaan nog altijd razendsnel: de kwaliteit van de informatie neemt toe, de rekenkracht van computers verbetert, en er is een steeds betere vertaalslag mogelijk van satellietdata naar gegevens die banken en andere financiële spelers nodig hebben. Kunstmatige intelligentie is geen toverstokje dat allerlei complexe issues plotseling doet verdwijnen – maar uiteindelijk is technologie ook niet de bottleneck. De uitdaging ligt in het integreren van de data in de dagelijkse werkprocessen.”

De ervaringen van Satelligence leren dat de meeste voortgang wordt geboekt door koplopers die daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met kleinschalige projecten, die verder worden uitgebouwd qua thematiek en/of locatie. “Ga vooral starten en ervaar al doende wat er wel en niet werkt voor je bedrijf”, adviseert Wielaard. “Dan leer je het meeste. Niet alleen over de juiste contextualisering en integratie van de satellietdata in de werkprocessen, maar ook over hoe de verschillende betrokken partijen met elkaar communiceren.”

De relevantie en meerwaarde van remote sensing voor een duurzame financiële sector heeft zich echt al bewezen, vindt Wielaard. “Satellietinformatie geeft de zekerheid en geloofwaardigheid die financiële instellingen – en andere partijen die serieus werk maken van verduurzaming – zo belangrijk vinden. Hoe meer instellingen remote sensing nu oppakken, hoe meer we straks samen leren over efficiënte werkprocessen om er optimaal gebruik van te maken.”

Wilt u het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september bijwonen, meldt u dan hier aan als deelnemer. Of download de brochure voor meer informatie.

 

 

English version

Satellites are Revolutionising the Sustainable Finance Sector

Financial institutions are turning to satellites for the reliable and credible data they need to demonstrate the sustainability and performance of their investments. “Satellite information is playing an increasingly prominent part in this,” says Niels Wielaard, CEO of Satelligence, a Netherlands-based scale-up that produces satellite data to ensure that your sustainable investments are sound.

“Satellite data is no longer a nice-to-have, or just an interesting gadget. With satellite-based remote sensing, we are able to provide much deeper insight into sustainable performance and measure environmental, social & governance (ESG) factors.” Satelligence uses radars and laser satellite sensors to generate insights into environmental risks of agriculture and forested land in tropical areas. “We are on the eve of the structural integration of satellite data into the daily processes of financial institutions building a more sustainable investment portfolio.”

Satelligence, which has five offices around the world, uses artificial intelligence to process the data from radars and satellites. The technology is used to provide insights for banks, insurers, investment companies, chain partners and NGOs about sustainability risks like deforestation, CO2 emissions and forest fires.

“The need for the data we can generate with remote sensing is greater than ever. We are mapping developments that are relevant to all players involved in environment, climate and biodiversity projects in tropical regions. There is a growing awareness that satellite information creates practical applicable data and insights. From afar, our satellites are able to track risks as diverse as the felling and growth of forests and crops, fire damage, river pollution and many more. In this way, we minimise the need for costly, time consuming on-location checks and enable immediate action.”

Reliable and Credible Information

Wielaard is one of the speakers at the Sustainable Finance & Climate Risk Event, the Dutch conference for the sustainable finance sector, where he will share lessons learned from a recent Rabobank project at a breakout session on 17 September. Satelligence is working with Rabobank to deploy real-time satellite-based monitoring that will make food production more sustainable. Their data enables the transparent reporting of emissions reductions and of the CO2 captured by agroforestry projects in developing countries.

Under the Rabo Carbon Bank Project Acorn initiative, Rabobank is stimulating the implementation of regenerative ecosystems. Wielaard explains, “We support smallholders in planting trees in the areas where they cultivate their crops, which in turn reduces CO2 levels, increases biodiversity and generates more income for farmers. Where reductions aren’t possible, companies can reduce their CO2 emissions by purchasing credits that compensate for their carbon footprint. This carbon trading model requires reliable and credible information about the effects of investments in climate-friendly agroforestry projects. Investors need to be assured that trees have been planted and that biomass is growing.”

Technology and Organization

“Remote sensing offers a technical solution to an otherwise bewildering organisational process,” Wielaard emphasizes, “Satellite information provides an independent and scientifically substantiated basis for mapping out complex situations in tropical areas where there’s often an international chain of trade involved. In order to substantiate claims about the use of responsible biomass, an understanding of a range of complex processes and relationships is required. Consider the ownership relationships of the agricultural land, the trading conditions of the emissions rights and the control of the plantations.”

The use of satellite information creates reliable insights that can also inform decisions about impact investments, says Wielaard. “A bank or large investor that wants to show off its sustainability projects will receive independent evidence from satellite information about the implementation of those projects. For example, if you invest in a project planting additional trees in tropical rainforests, you don’t want to find out that those trees haven’t been planted or worse yet, that the forests have been burned.” Satelligence also monitors the investment portfolio of financial institutions. “We place our satellite data within the context of the entire commodity supply chain – from plot to factory to store. Our data provides insights into the environmental risk profiles of all suppliers of the merchants and food companies our clients invest in.”

Innovative Application

The combination of satellite technology and artificial intelligence is no longer science fiction. Wielaard continues, “Technical developments are still moving at lightning speed: the quality of information is increasing and computational power is improving. Artificial intelligence is not a magic wand that makes all kinds of complex issues suddenly disappear but in the end technology is not a bottleneck either. That’s why we prioritise making our satellite data comprehensible to clients. The challenge lies in integrating data into daily work processes.”

Satelligence’s experiences show that most progress is made by frontrunners who have actually started working on small-scale projects, which now have been further expanded in terms of theme and/or location. “Be sure to get a feel for what works for your company and what doesn’t,” Wielaard advises. “That’s when you learn the most. Not only about the correct contextualization and integration of the satellite data into your work processes, but also about how the various entities involved communicate with each other.”

“The relevance and added value of remote sensing for the sustainable finance sector has already been proven,” says Wielaard. “Satellite information provides the certainty and credibility that is essential for institutions that are serious about sustainability. The more institutions that start adopting remote sensing now, the more we will learn collectively about best practice, maximise the potential of this exciting technology and ensure you’re making the most out of your sustainable investments.”

Do you wish to attend the Sustainable Finance & Climate Risk at 16 and 17 september, you can enlist here as a participant. Or download the brochure (only in Dutch) for more information.

Het bericht Satellieten leiden tot een revolutie in de sustainable finance sector verscheen eerst op IIR.

https://iir.nl/blog/revolutie-in-de-duurzame-financiele-sector/

Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit (Executive Finance)

De Nevi PMI® van augustus is uitgekomen op 65.8. Dit is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een aanhoudende forse groei. De werkgelegenheid nam deze maand opnieuw toe en deze stijging was de op twee na grootste sinds het begin van dit onderzoek. Alleen in de eerste twee maanden van 2018 was de stijging groter.

De toename van de productie was de kleinste in zes maanden, maar bleef een van de grootste sinds het begin van dit onderzoek. Ook de toename van de nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland was minder groot dan het recordniveau van juni, maar wel de op vijf na grootste ooit. De verlenging van de levertijden was de op vier na grootste ooit. Hierdoor steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de op drie na grootste mate sinds het begin van dit onderzoek en daalde de voorraad gereed product opnieuw.

De inkoopprijsinflatie bleef ondertussen hoog, al was deze lager dan het recordniveau van juli. Ook de verkoopprijzen werden fors verhoogd. De verwachtingen voor de productie over twaalf maanden waren het positiefst sinds mei.

Historisch hoge groeicijfers

“Ondanks nieuwe problemen bij industriële toeleveranciers door het oplaaien van de deltavariant van het coronavirus in Azië, laat de Nederlandse industrie wederom hoge productiecijfers en nieuwe exportorders zien in de maand augustus”, zegt David Kemps, sectorbanker Industrie bij ABN AMRO. “Met een stand van 65,8 is de Nevi Inkoopmanagersindex weliswaar terug naar het niveau van maart 2021, maar gezien de wereldwijde ontregeling van de toeleverketen door de heftige overstromingen, bosbranden en lockdowns in Azië door de deltavariant is dat een kleinere teruggang dan verwacht.”

Het bericht Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit verscheen eerst op Executive Finance.

https://executivefinance.nl/2021/09/twee-na-grootste-stijging-werkgelegenheid-ooit/

Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit (Executive Finance)

De Nevi PMI van augustus is uitgekomen op 65.8. Dit is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een aanhoudende forse groei. De werkgelegenheid nam deze maand opnieuw toe en deze stijging was de op twee na grootste sinds het begin van dit onderzoek. Alleen in de eerste twee maanden van 2018 was de stijging groter.

De toename van de productie was de kleinste in zes maanden, maar bleef een van de grootste sinds het begin van dit onderzoek. Ook de toename van de nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland was minder groot dan het recordniveau van juni, maar wel de op vijf na grootste ooit. De verlenging van de levertijden was de op vier na grootste ooit. Hierdoor steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de op drie na grootste mate sinds het begin van dit onderzoek en daalde de voorraad gereed product opnieuw.

De inkoopprijsinflatie bleef ondertussen hoog, al was deze lager dan het recordniveau van juli. Ook de verkoopprijzen werden fors verhoogd. De verwachtingen voor de productie over twaalf maanden waren het positiefst sinds mei.

Historisch hoge groeicijfers

“Ondanks nieuwe problemen bij industriële toeleveranciers door het oplaaien van de deltavariant van het coronavirus in Azië, laat de Nederlandse industrie wederom hoge productiecijfers en nieuwe exportorders zien in de maand augustus”, zegt David Kemps, sectorbanker Industrie bij ABN AMRO. “Met een stand van 65,8 is de Nevi Inkoopmanagersindex weliswaar terug naar het niveau van maart 2021, maar gezien de wereldwijde ontregeling van de toeleverketen door de heftige overstromingen, bosbranden en lockdowns in Azië door de deltavariant is dat een kleinere teruggang dan verwacht.”

Het bericht Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit verscheen eerst op Executive Finance.

https://executivefinance.nl/2021/09/twee-na-grootste-stijging-werkgelegenheid-ooit/

Rens van Tilburg: “Als CFO moet je niet schuldig willen zijn aan klimaatverandering” (Executive Finance)

Klimaatverandering en daaruit voortvloeiend duurzaamheid is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in de maatschappij. Het gaat ook voor impact zorgen op de winstgevendheid van elk bedrijf, stelt Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. “Bedrijven die er niet in slagen de uitstoot van hun broeikasgassen naar beneden te brengen, worden door financiers steeds meer gezien als een onacceptabel risico.”

In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarvoor moeten in Europees verband de broeikasgassen in 2030 met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Het onderwerp kwam vanaf dat moment op de agenda’s te staan bij overheden en het bedrijfsleven, merkte Van Tilburg. “Voorheen zagen mensen de klimaatdiscussie nog als iets voor de welwillenden. Degenen die vanuit persoonlijke redenen die kant op willen bewegen. Die gedachte is compleet veranderd toen in Parijs alle landen van de wereld, inclusief China en de Verenigde Staten, zich committeerden aan de doelstelling.”

Er is een hele sterke focus op het werken met cijfers, met veel cijfers achter de komma

Maatschappelijke taak

Onder financials leeft inmiddels ook het besef dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is. Van Tilburg: “Een goede positionering als organisatie hierin is noodzakelijk. Inmiddels hebben alle financiële instellingen, waar wij ons als Sustainable Finance Lab voornamelijk op focussen, het benoemd als hun maatschappelijke taak. Zij hebben ook allen het klimaatakkoord ondertekend en zeggen: wij brengen onze carbon footprint naar beneden in lijn met wat is afgesproken.”

Niet-financiële informatie

Europese wetgeving stelt steeds meer bedrijven verplicht om naast de financiële informatie ook transparant te zijn over niet-financiële prestaties. Dat is een ontwikkeling die Van Tilburg toejuicht. “Dat zorgt de komende jaren voor een enorm verschil. Ook omdat de financiële sector zit te springen om dat soort data. Op het moment dat dat transparanter wordt, ga je zien dat banken daar meer rekening mee gaan houden in hun kredietvoorwaarden. De aandeelhouders vinden het ook belangrijker en stellen steeds hogere doelstellingen op het gebied van klimaatgedrag. Zoals we recent hebben gezien bij Shell en andere oliebedrijven.”

-> LEESTIP: “Digitaliseren rapportagestromen brengt invoeren ESG dichterbij”

Misverstand

Om het klimaatakkoord te halen, acht Van Tilburg het noodzakelijk dat de financiële sector en financials hun verwachtingen aanpassen. “Bij hen leeft vaak nog de gedachte: door te blijven doen wat doen, halen we het hoge rendement. En zij zijn alleen bereid om te vergroenen, als ze hetzelfde rendement kunnen halen. Maar het is een misverstand om zo te denken. De historische rendementen die worden aangehouden richting de toekomst, zijn vaak niet meer realistisch. Er moet gerekend worden met lagere rendementen.”

Volgens Van Tilburg ontstaat dit misverstand door de manier waarop financials denken. “Er is een hele sterke focus op het werken met cijfers, met veel cijfers achter de komma. En om daartoe te komen heb je modellen nodig, die je baseert op historische data. Dat is een manier van werken die de financiële sector veel heeft gebracht en bedrijven sturen daarop. Het werkt ook prima als de economie evolueert, langzaam verandert. Dan biedt het verleden een aardige kaart van wat de toekomst brengt. Maar we staan nu voor revolutionaire tijden en dat betekent dat er ingrijpende veranderingen volgen. Die modellen gebaseerd op het verleden geven dan geen goed beeld meer.”

–> LEES OOK: “In crisissituaties moet je niet alleen op platte cijfers sturen”

Scenario’s ontwikkelen

De directeur van het Sustainable Finance Lab vergelijkt de manier van werken met het sturen van je auto met de blik in de achteruitkijkspiegel. “Dat gaat goed als je op een rechte weg zit, want dan ziet de weg voor je er precies zo uit als achter je. Maar de komende tijd gaan we scherp naar links of rechts. Ik zeg niet dat we per definitie in staat zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Ook als ons dat niet lukt, dan komen we in een scenario waar het klimaat verandert. Dat gaat een nog veel grotere impact hebben op de economie dan een succesvolle energietransitie. Als je daar niet op bent voorbereid, dan heb je een heel groot probleem. Financials moeten dus door de voorruit gaan kijken en geen modellen gebruiken die gebaseerd zijn op het verleden. Je moet scenario’s ontwikkelen en stresstesten doen.”

Sociale impact

Van Tilburg vindt het noodzakelijk dat organisaties anticiperen op wat komen gaat. “Mijn allerbelangrijkste boodschap, ook aan CFO’s, is dat niemand uiteindelijk weet wat de echte impact gaat zijn van klimaatverandering. Dat laat zich lastig modelleren. Je kunt wel inschattingen maken hoe minder productief mensen worden als er grote hitte is en wat de fysieke schade is van overstromingen en cyclonen. Maar de echte impact van klimaatverandering zit op het sociale vlak. Mensen die ergens wonen, maar als gevolg van klimaatverandering moeten vluchten en waardoor vervolgens een dynamiek ontstaat van conflicten en oorlogen. Zie de politieke spanningen die in 2015 de vluchtelingencrisis teweegbracht in de EU.”

Als CFO wil je toch niet de laatste zijn die doorkrijgt dat dit een serieus probleem is, dat serieus moet worden opgelost?!

Effectief beleid

Uit modelleringen en scenario’s blijkt dat de kosten van klimaatverandering substantieel hoger zijn dan de kosten van het tegengaan van klimaatverandering. “Dat is een argument wat elke CFO moet overtuigen: ik wil daar niet debet aan zijn. Het is uiteindelijk ook de route die ik denk dat de wereld gaat kiezen. Hoe moeilijk het ook is om de benodigde internationale coördinatie tot stand te brengen. Maar het is zo’n dwingende logica dat vroeg of laat overheden komen met een effectief beleid. Overheden zijn de laatste jaren ook snel actiever geworden om klimaatverandering tegen te gaan en gaan dit de komende jaren doorzetten. Waarbij je moet denken aan CO-2-beprijzing en -regulering.”

Wake-up calls

Volgens Van Tilburg zijn er de afgelopen jaren genoeg wake-up calls geweest voor de gevaren van klimaatveranderingen. “Het aantal bosbranden neemt toe in Europa, Brazilië, Indonesië en de Verenigde Staten. Wat in Nederland een belangrijk moment was, was de enorme hagelstorm over het kassengebied in Rotterdam. Daardoor waren veel kassen kapot. De vraag was toen of het te verhalen was bij de verzekeraars, maar het was een enorme strop voor de eigenaren van die kassen. Onlangs was het nog vijftig graden in het noordwesten van de VS en Canada. Dat zijn momenten die partijen aanzetten om in actie te komen. Diegene die het laatst doorheeft wat de impact is, gaat zich er het laatst op voorbereiden. Als CFO wil je toch niet de laatste zijn die doorkrijgt dat dit een serieus probleem is, dat serieus moet worden opgelost?!”

–> LEESTIP: “CFO moet ambitie laten zien in duurzame doelen”

Geen windowdressing

Van Tilburg vindt dat organisaties het probleem van klimaatverandering moeten aanpakken vanuit intrinsieke motivatie. “Je klanten en eigen werknemers moeten de drivers zijn. Niet omdat het je van bovenaf wordt opgelegd of dat je het eenmaal verplicht bent. Dan doe je het voor de bühne en voor wie doe je het dan eigenlijk? Als je het probleem aanpakt, doe het dan ook goed. Niet alleen maar windowdressing, want daar prikt men makkelijk doorheen. Als management van een organisatie moet je het goede voorbeeld nemen en het hele systeem van je organisatie erop aanpassen. Wat zijn de doelen die we stellen? Dat kan niet alleen kortetermijnwinst zijn, maar het moeten ook indicatoren zijn die gelinkt aan de jouw specifieke maatschappelijke bijdrage.”

Groene koploper 

Organisaties hebben geen keuze om footprint aan te passen om zo te voldoen aan de nieuwe eisen, besluit Van Tilburg. “Als je hier als organisatie niet in meegaat, heb je op de middellange en lange termijn ook geen goed financieel verhaal. Het kan zijn dat de transitie zo snel gaat dat je dingen moet gaan doen waardoor je winst lager uitvalt. Een ander scenario is dat, omdat die transitie zo snel gaat, jij als organisatie veel sneller en beter beloond wordt voor het zijn van een groene koploper. Je wil dus zo’n groene koploper zijn.” 

Uitblinkende bestuurders 

Steeds meer bestuurders zijn zich bewust van de risico’s die kleven aan klimaatverandering en zien de noodzaak tot adaptatie. Als Van Tilburg denkt aan bestuurders die uitblinken op dit vlak, denkt hij direct aan twee namen. “De twee schoolvoorbeelden, bijna wereldwijd, waren Paul Polman als CEO bij Unilever en Feike Sijbesma als CEO van DSM. Zij waren echt voorlopers op de vlak en erkenden dat het om meer draait dan alleen het kortetermijn financieel rendement. Zij gaven die handen en voeten door doelstellingen en KPI’s te bepalen op andere terreinen. Het is door de hele organisatie verweven.” 

Lees ook:

Het bericht Rens van Tilburg: “Als CFO moet je niet schuldig willen zijn aan klimaatverandering” verscheen eerst op Executive Finance.

https://executivefinance.nl/2021/07/rens-van-tilburg-als-cfo-moet-je-niet-schuldig-willen-zijn-aan-klimaatverandering/