[column] Raadspraat: Duurzaamheidstrein (Houtens Nieuws)

Je hoeft de krant maar open te slaan en nieuws over klimaat en duurzaamheid komt je tegemoet. Recent het alarmerende IPCC-rapport. De ‘Green Deal’ van Timmermans. Rechterlijke uitspraken die de bouw van windmolenparken vertragen. Bosbranden, smeltend ijs, extreme regenval ... voor veel mensen redenen om extra stappen te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Liever vandaag dan gisteren.

https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/column/751137/-column-raadspraat-duurzaamheidstrein

[column] Raadspraat: Positief nieuws! (Houtens Nieuws)

Had je dat ook deze zomer, dat je het journaal niet wilde aanzetten? Mensen die moesten vluchten uit hun land. Vluchten voor bosbranden. Of voor water. Plus het langverwachte VN-rapport waarin klimaatwetenschappers wereldwijd laten zien waar we staan in de aanpak van klimaatverandering. En dat is niet best. Teveel schade, te weinig actie. Daarvan zet je je tv wel uit!

https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/column/702690/-column-raadspraat-positief-nieuws-

Windmolens Goyerbrug (ChristenUnie Houten)

http://houten.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:86d01d1e-1761-49ca-bfb2-bdd4a0b9f35f/image.jpg?color=ffffff&scaleType=5&width=168&height=168&ext=.jpg

Op 1 oktober is in de gemeenteraad van Houten de verklaring van geen bedenking besproken voor de komst van vier windmolens bij de Goyerbrug. De raad heeft besloten deze verklaring van geen bedenking af te geven. Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie.

Tussen het vorige debat over Windpark Goyerbrug op 28 mei en vandaag ligt een hete zomer. Extreme temperaturen, in Nederland maar veel dramatischer nog, ook in het Noordpoolgebied,
Alaska en Siberië, met als gevolg o.a. enorme bosbranden en smeltende veengebieden die eerder duizenden jaren bevroren waren. Een paar voorbeelden die duidelijk maken dat de gevolgen van klimaatverandering meedogenloos zichtbaar worden.

En dan lees je gisteren in de krant dat Nederland bijna Europees hekkensluiter is op het gebied van hernieuwbare energie. Alleen Luxemburg scoort nog slechter. In 2018 zaten we op 7,4% terwijl de doelstelling voor 2020 14% is. Hoeveel aansporing hebben we nog nodig om serieus vaart te maken met duurzame energie-opwekking?

Voorzitter, wij ondersteunen van harte het voorliggende raadsvoorstel om een Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug af te geven en vanuit de gemeente 100.000 euro bij te dragen aan het Windfonds. Een paar overwegingen hierbij:

1) Naar onze mening zijn alle 23 zienswijzen volledig en overtuigend beargumenteerd beantwoord. Waar nodig is gebruik gemaakt van aanvullende informatie en onderzoeken van experts, o.a. de GGD.

2) Het rapport van de bureaus UUM en Smartland toont aan dat het windpark Goyerbrug landschappelijk inpasbaar is op deze locatie. Waarbij je wel op het zogenaamde ‘mesoniveau’ een aantal landschappelijke interventies zou kunnen doen.

3) En dan het draagvlak. Ik heb de vorige keer al duidelijk gemaakt dat het vanuit bestuurs-
wetenschappelijk opzicht helemaal niet ongebruikelijk is om draagvlak te vertalen in de mate waarin een bestuurlijk besluit door betrokkenen wordt geaccepteerd. En dan is het een feit dat inmiddels 14 van de 15 direct omwonenden een overeenkomst hebben gesloten met de initiefnemer en zich daarmee gecompenseerd weten voor de plaatsing van windmolens in hun leefomgeving.

4) En hoe je het begrip ‘aantoonbaar draagvlak’ ook waardeert, wat we in het proces gezien

hebben is dat de ondernemer zijn uiterste best heeft gedaan, soms uitgenodigd door een amendement van deze raad. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in uiterst royale
compensatiemaatregelen, naast de overeenkomsten met de direct omwonenden ook de participatiemolen, de kortingsregeling voor omwonenden tot een straal van 1667 meter, de bijdrage aan het windfonds van 50.000 en de bijdrage voor mensen met een smalle beurs van 50.000. Wij zijn oprecht blij met dit hele pakket!

5) Gezien de grote extra toezeggingen door de ondernemer, vinden wij het voorstel om als
gemeente 100.000 euro in het Windfonds te storten, zeer goed te verdedigen.

Voorzitter, wij zijn ons er zeker van bewust dat niet alle zorgen en bezwaren van een aantal
omwonenden van het Windpark Goyerbrug zijn weggenomen. Hoe goed de bezwaarschriften ook zijn beantwoord, welke rapporten van welke deskundigen er ook beschikbaar zijn, hoeveel compensatie er ook uitgedeeld word. Daarom moeten inspanningen om het gesprek aan te gaan en omwonenden te betrekken, na vanavond niet ophouden.

Voor nu zijn wij blij met het zorgvuldige proces zoals dat gelopen is en we zien uit naar het
uiteindelijke resultaat: een draaiend Windpark Goyerbrug als onderdeel van een energieneutraal Houten!

https://houten.christenunie.nl/k/n2774/news/view/1311977/43709/windmolens-goyerbrug.html

Windpark Goyerbrug: standpunt GroenLinks Houten (GroenLinks Houten)

Inleiding
We zitten in een ernstige klimaatcrisis. We zien nu al veel te warme en te droge zomers (records van meer dan 40 0C dit jaar), slechtere fruitoogsten, bosbranden en overstromin-gen. Om de wereld ook voor onze kinderen leefbaar te houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul te brengen. Dat betekent dat we nú actie moeten ondernemen: uitstel is niet meer mogelijk. Eén van de belangrijke dingen die we moeten doen is de elektriciteitsopwekking verduurzamen. Helaas gaat dat nog niet hard: Nederland staat op de één-na-laatste plaats in de Europese Unie met 7% duurzame energie. 

 

Geschiedenis
De gemeente Houten heeft dit probleem vroegtijdig onderkend en rond de eeuwwisseling is er een locatie-onderzoek gedaan voor windenergie, waaronder de locatie bij de Goyerbrug. In 2011 heeft de gemeente bij het opstellen van de structuurvisie Eiland van Schalkwijk de-ze locatie met omwonenden besproken. De locatie is op verzoek van o.a. inwoners uit ’t Goy ingekort en verder opgeschoven richting de Goyerbrug. Vervolgens is de locatie vastgelegd als zoekgebied in de structuurvisie. De provincie Utrecht heeft de locatie daarna overgeno-men in haar provinciale structuurvisie. 

Geen van de Houtense politieke partijen, noch de colleges, hebben in de afgelopen jaren deze locatie betwist of gepoogd te wijzigen. Ook is er geen beleid opgesteld met kaders voor eigenaarschap, participatie of inpassing. Zowel gemeente als gemeenteraad kenden het initiatief van de huidige aanvrager. Deze is gevraagd de aanvraag ‘in de ijskast’ te zet-ten, omdat de gemeente druk was met Windpark Houten (ons eerste windpark). Na een laatste proef in 2018, oordeelde de gemeenteraad in 2019 dat dat dossier Windpark Houten gesloten kon worden. Op basis hiervan kwam de aanvraag voor het tweede windpark bin-nen. GroenLinks vindt overigens dat een langgerekt proces als dit verre van ideaal is. 

Gesprekken met omwonenden
Het plaatsen van windmolens op land is lastig. Omwonenden ervaren doorgaans overlast. De mate van overlast die toelaatbaar is, is geregeld in het Activiteitenbesluit. Elk windpark moet daaraan voldoen. Maar ook dan blijft de bouw van hoge windmolens een grote in-greep in het landschap van het Eiland van Schalkwijk, met impact op direct omwonenden. 

Er is daarom het afgelopen jaar met veel mensen uitgebreid gesproken over Windpark Goy-erbrug. GroenLinks wethouder Hilde de Groot heeft aan vele keukentafels gezeten om te luisteren naar de mensen die rondom het geplande windpark wonen. Zij hebben verschil-lende geluiden laten horen, die allemaal zijn meegewogen in het oordeel van het college. Veel mensen gaven aan dat ze weliswaar niet gelukkig waren met plaatsing vlakbij hun dorp(en), maar dat ze snappen ‘dat er iets moet gebeuren’. Ook gaven velen aan dat finan-ciële compensatie gewenst is. Tenslotte zeiden inwoners, net als in 2011, dat men liever een paar hoge molens heeft dan vele kleinere. Sommige tegenstanders gingen helaas niet in op de uitnodigingen tot gesprek.

Op basis van de gesprekken heeft de gemeente ontmoetingen tussen omwonenden en de initiatiefnemer georganiseerd. Ook heeft de gemeente op verzoek van omwonenden inhou-delijke sessies over handhaving en planschade belegd, en regelmatig contact onderhouden met de dorpsraad en een actiegroep. Het college heeft, mede door opmerkingen van om-wonenden, de toetsing van de aanvraag niet zelf gedaan, maar extern laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau Pondera heeft tevens op verzoek van omwonenden drie avonden gespro-ken over hun toetsing van de aanvraag. Hun hoofdconclusie: de plannen voor het windpark voldoen aan alle regels op het gebied van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuurbe-scherming (o.a. vogels en vleermuizen; zie kader).

 

Vergunningaanvraag en zienswijzen
Het college kan een vergunningaanvraag die aan de voorwaarden voldoet juridisch alleen weigeren op ruimtelijke gronden. De raad kan wel ‘nee’ zeggen om andere redenen, maar dan gaat de beslissingsbevoegdheid naar de provincie, die aangegeven heeft dan de Elektri-citeitswet te moeten toepassen en een inpassingsplan te maken. 

In de zomer zijn 23 zienswijzen ingediend door 86 partijen. Deze zienswijzen hebben geleid tot kleine aanpassingen in het plan (zo is bijvoorbeeld ijsdetectie als eis toegevoegd), en (soms indirect) tot het opzoeken van extra informatie. Zo hebben we nu ook een GGD-advies over windmolens en gezondheid, een advies over landschappelijke inpasbaarheid, en een brief over zekerheid en financiële robuustheid van het project.

Er is kritiek geuit op de beantwoording van de zienswijzen: dat die zijn afgedaan op for-meel-juridische gronden. WIj kunnen ons voorstellen dat het voor indieners van een ziens-wijze teleurstellend is als een bezwaar wordt afgewezen. De gemeente moet zich echter aan de wet houden, en bij elke zienswijze moet dus juridisch gekeken worden. Ook is het zo dat bijna alle zienswijzen gaan over kwesties die al eerder zijn ingebracht, en waarvan in de eerdere beoordeling door Pondera is vastgesteld dat deze geen wettelijk probleem vormen. 

De afweging van GroenLinks Houten
Enerzijds: duurzame energie is noodzakelijk

Het is noodzakelijk dat we de kans om Windpark Goyerbrug te bouwen grijpen. Dat is een belangrijke stap op weg naar de Houtense ambitie én de noodzaak om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. GroenLinks vindt dat iedere gemeente in Nederland zijn deel moet doen. Sterker nog: de urgentie vraagt van ons om nog veel meer te doen: én wind op zee, én wind op land, én zonnepanelen, én minder vliegen, én meer energie besparen, én min-der vlees eten, enzovoort. We hebben niet meer de luxe om iets niet te doen. 

Anderzijds: wordt overlast voldoende beperkt en gecompenseerd?
De windmolens van maximaal 241 m hoog zullen het landschap veranderen. Een deel van de omwonenden is daar ongelukkig mee. Dat begrijpen we, zeker als je dichtbij woont. In het college-akkoord is ‘het belang van draagvlak onder direct omwonenden’ opgenomen. Achteraf gezien vinden wij dat een ongelukkig gekozen begrip: het heeft geen wettelijke status, en hoe meet en weeg je zoiets? Wie is ‘direct’ omwonend? En hoe weeg je draag-vlak onder alle Houtenaren mee? GroenLinks zet daarom in op het beperken van overlast en het bieden van voldoende compensatie.

Compensatiemaatregelen
In de wetgeving voor windmolens zit geen verplichting tot het bieden van compensatie. In dit park wordt een zeer ruime, bovenwettelijke compensatie geboden:

  1. Met 14 van de 15 direct omwonenden (binnen 500 m) zijn afspraken gemaakt voor een directe financiële vergoeding;
  2. Eén van de vier molens wordt coöperatief: dit betekent dat een kwart van de winst van het park naar aandeelhouders in de omgeving gaat;
  3. Als onderdeel van de aandelen-constructie komt er een fonds van € 50.000 zodat men-sen met minder inkomen ook aandeelhouder kunnen worden;
  4. Mensen die dichterbij wonen dan 1000 m krijgen 3000 kWh gratis stroom (bij de huidige prijs ca. € 650 per jaar), tot 1667 m afstand loopt het bedrag aan gratis stroom lineair af naar nul;
  5. Tenslotte wordt er door de initiatiefnemer € 50.000 in het wind-omgevingsfonds ge-stort; de gemeente legt € 100.000 in. 

Onderdelen (3), (4) en (5) hebben in de zomermaanden de huidige vorm gekregen na over-leg tussen de initiatiefnemer, de omwonenden en de raad. Alles bij elkaar worden er mil-joenen in de omgeving geinvesteerd.

Beperken overlast

Ieder windpark in Nederland moet voldoen aan de regels op het gebied van veiligheid, na-tuurbescherming, slagschaduw en geluid. De hoeveelheid geluid ’s nachts aan de gevel van een woning mag wettelijk niet meer zijn dan 41 dB (’s nachts in huis is het niveau ongeveer 35 dB). Alleen de 15 huizen tot ca. 500 m staan zo dichtbij dat geluid kritisch is: de molens zullen dan ook ’s nachts langzamer draaien om de hoeveelheid geluid te verminderen. Ver-der weg dan 500 m speelt geluid geen rol.

De visuele impact kent geen wettelijke kaders. Onze wethouder heeft een rapport laten opstellen door een bureau van landschapsarchitecten, dat in 2013 al eerder over deze loca-tie schreef in het boekje Turbulente Combinaties.  De conclusie was dat het landschap deze molens kan dragen. Het bureau maakt een driedeling bij de beoordeling: micro-, meso- en macroniveau. Op mesoniveau, dus op een paar kilometer afstand, is plaatsing in het land-schap het lastigste. Het bureau heeft aangegeven dat er altijd kansen zijn om zichtlijnen verder te breken door houtopstanden (d.w.z. bos planten om de molens uit het zicht te hou-den).

 

Conclusie
De bouw van Windpark Goyerbrug heeft nadelen voor de omgeving, en er zal overlast zijn voor omwonenden. Tegelijkertijd is de urgentie voor het bouwen van windmolens groot: we kunnen en moeten nu stappen zetten als het gaat om het vertragen van klimaatverande-ring. Vele inwoners vragen de politiek ook om actie te ondernemen. We zullen dus altijd een groep teleurstellen.

Gezien de forse compensatie die de ondernemer en gemeente bieden aan omwonenden voor de ervaren overlast vindt GroenLinks dat de verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Wij zeggen ‘ja’ en stemmen daarmee in met de bouw van Windpark Goyerbrug.

 

Categorie 
nieuws zondag, 29 september, 2019

https://houten.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

 

Vogels en windmolens

Windmolens worden wel afgeschilderd als ‘gehaktmolens voor vogels’. Dat is onterecht.

  • Windmolens zijn verantwoordelijk voor naar schatting 1% van alle vogelslachtoffers. Snelwegen, hoogspanningsmasten en katten zijn de hoofdoorzaak van onnatuurlijke vogelsterfte. (bron: Alles over Windenergie (p133) en Altenbrug & Wijmenga, zie referentie 141).
  • Vogelbescherming Nederland is voor windenergie, mits je bij plaatsing rekening houdt met vogels en hun vliegroutes. Dit is ook het standpunt van de Milieuwerkgroep Houten.
  • Als de energievoorziening niet verduurzaamt, zal klimaatverandering veel ernstiger gevolgen hebben voor de vogelstand: dan is er straks geen leefgebied meer over.

 

https://houten.groenlinks.nl/nieuws/windpark-goyerbrug-standpunt-groenlinks-houten