2019 Q4 WOX kwartaalbericht: Angst voor natuurramp: woningen potentieel 200 miljard minder waard (Calcasa)

Door de toename van extreme weersomstandigheden neemt de aandacht voor natuurrampen toe. De angst voor een overstroming, aardbeving of natuurbrand kan meespelen bij de keuze van een woninglocatie. Calcasa onderzocht wat de potentiële waardevermindering is wanneer kopers en verkopers deze risico’s mee zouden wegen bij de aan- of verkoop van een woning. De totale waardevermindering van woningen gelegen in een risicogebied kan dan oplopen tot 200 miljard euro.

Download hier het volledige WOX kwartaalbericht (24 pagina's)

De angst voor een natuurramp kan een belangrijke afweging zijn in de keuze voor een woninglocatie, zowel vanwege mogelijke persoonlijke als materiële schade. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat deze angst een negatief effect kan hebben op woningprijzen (waaronder: Fuerst, Warren-Meyers Sea Level Rise and House Price Capitalisation, Georgia, 2019, en Kropp, The Influence of Flooding on the Value of Real Estate, Germany 2012). De geschatte effecten liggen tussen 2,5%-10% en zijn tijdsafhankelijk (bijvoorbeeld groot effect kort na een natuurramp).

In dit onderzoek ligt de focus op de potentiële waardevermindering van woningen, indien kopers en verkopers een dreiging van een natuurramp als reëel gaan beschouwen en gaan meewegen bij woningtransacties. Ter verduidelijking: het gaat hierbij dus niet om de potentiële woningschade indien een natuurramp daadwerkelijk plaatsvindt.

Op de kaart hieronder is te zien dat in Nederland 5,6 miljoen woningen een risico op overstroming lopen, 53 duizend woningen een risico op natuurbrand en 1,5 miljoen woningen een risico op aardbeving. Wanneer de markt deze risico’s zou gaan inprijzen, dan kan de totale waardevermindering van deze woningen oplopen tot 200 miljard euro.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT1.jpg

Blauwe gebieden: risico op overstroming, Rode gebieden: risico op natuurbrand, Oranje gebieden: risico op aardbeving

73% van de Nederlandse woningwaarde ligt in gebieden met overstromingsrisico

Overstromingsrisico in Nederland is altijd een reëel risico geweest omdat Nederland zeer laag en deels onder zeeniveau is gelegen, omringd wordt door de Noordzee en doorkruist wordt door een aantal grote rivieren. Door het nemen van verregaande waterbeschermingsmaatregelen heeft Nederland het risico op overstromingen sterk verkleind. Het effect van de kans op overstromingen in Nederland wordt daardoor op dit moment als klein ingeschat, waardoor het effect op woningprijzen verwaarloosbaar is.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT2A.jpg

risico op overstroming van hoofdwater

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT2B.jpg

risico op overstroming van lokaal water

In Nederland zijn verschillende soorten overstromingen gedefinieerd; deze zijn weergegeven in onderstaande illustratie. In deze analyse zijn alleen de overstromingen van het type A, B en C meegenomen. Met name overstromingen van type B en C kunnen grote impact hebben, vooral in de lager gelegen gebieden. De kleuren in bovenstaande kaarten geven naast het gebied, ook de maximale waterdiepte weer.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4F3.png

Type A: overstromingen van onbeschermde gebieden langs hoofdwatersysteem, Type B: overstromingen van beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem, Type C: overstromingen van beschermde gebieden langs het regionale watersysteem, Type D: overstromingen van onbeschermde gebieden vanuit het regionale oppervlaktewatersysteem, Type E: overstromingen van gebieden door grondwatersystemen, Type F: overstroming door intense neerslag

Indien de klimaatveranderingen leiden tot lokale overstromingen of ‘bijna-overstromingen’, en daardoor in de woningmarkt het risico op overstromingen als reëler wordt ingeschat, dan betreft dit direct een groot deel van Nederland. In Nederland staan circa 7,8 miljoen woningen met een totale waarde van circa 2.380 miljard euro. Van deze woningen zijn 5,6 miljoen woningen gelegen in gebieden die kunnen overstromen met een totale waarde van 1.740 miljard euro. Uitgaande van de genoemde mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, loopt het potentiële waarde-effect op van 44 tot 174 miljard euro.

Risico op overstroming

Het risico op overstroming is afhankelijk van de genomen beschermingsmaatregelen, zoals waterkeringen. In Nederland zijn hiervoor in de Waterwet (ondergrens)normen gedefinieerd. Op basis van deze normen zijn onderhoud- en verbeterwerkzaamheden gepland. Uitgaande van de geplande verbeteringen is een (gesommeerde) kans op overstromingen in 2050 berekend. Op basis van deze kansen kan nader worden bepaald hoe hoog het verwachte risico op overstromingen is voor woningen in Nederland.

Van de 5,6 miljoen woningen met overstromingsrisico, is de verwachting dat 3,3 miljoen woningen liggen in gebieden met een overstromingskans tussen 100-1.000 jaar of tussen 1.000-10.000 jaar. De waarde van deze woningen bedraagt 996 miljard euro, waardoor het mogelijke waardeverlies kan oplopen van 25 tot 100 miljard euro (2,5% tot 10%).

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4T1.png

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4F4.png

Kans op overstroming, Rood: 100 - 1.000 jaar, Oranje: 1.000 - 10.000 jaar, Geel: 10.000 - 100.000 jaar, Lichtgroen: 100.000 - 1mln jaar, Donkergroen: > 1 mln jaar Lichtblauw: geen overstromingsrisico

Ook andere natuurrampen vormen risico op waardedaling

Ook aardbevingen en natuurbranden vormen in Nederland een reëel risico. De linkerkaart toont de gebieden waar risico is op een aardbeving. De rechterkaart geeft de gebieden weer waar risico is op een natuurbrand.

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT5A.jpg

Risico op aardbeving

http://nederland20.duckdns.org/Media/Default/img/kb/2019K4FT5B.jpg

Risico op natuurbrand

Aardbevingen komen voor in het noord- en zuidoosten van Nederland. In het noordoosten is sprake van geïnduceerde aardbevingen (veroorzaakt door gaswinning), in het zuiden zijn ze van tektonische aard (als gevolg vervorming van de aardlagen). Op de risicokaart worden aardbevingen onderverdeeld in drie categoriën. In dit onderzoek wordt echter geen onderscheid gemaakt en wordt naar het gebied als geheel gekeken met mogelijk risico op aardbevingen.

In deze aardbevingsgebieden staan 1,5 miljoen woningen met een totale waarde van 429 miljard euro. Uitgaande van de mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, bedraagt het potentiële waardeverlies 11 tot 43 miljard euro.

Een ander risico vormen natuurbranden. In Nederland gaat het vooral om bos- en heidebranden. In het onderzoek zijn de gebieden opgenomen waar kans is op grote natuurbranden. Deze kunnen ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid of door natuurinvloeden zoals blikseminslag. Door het noordwaarts opschuiven van de klimaatzones worden natuurgebieden vaker blootgesteld aan droogte en hitte.

In de gebieden met kans op grote natuurbranden staan 53 duizend woningen met een totale waarde van 22 miljard euro. Uitgaande van de genoemde mogelijke waardedaling van 2,5%-10%, kan het waardeverlies oplopen van 0,6 tot 2,2 miljard euro.

Calcasa in het nieuws

AD: Huis minder waard door angst voor overstromingen
Am:web: Angst voor natuurrampen: Nederlandse huizen tot € 200 miljard minder waard
Dagblad van het Noorden: Wie kan er nog een huis kopen?
InFinance: Angst voor natuurramp: woningen potentieel 200 miljard minder waard
PropertyNL: Angst voor natuurramp: woningen € 200 mrd minder waard

Bron: Calcasa

https://www.calcasa.nl:443/nieuws/angst-voor-natuurramp-woningen-potentieel-200-miljard-minder-waard

Jan Mankes (Wikipedia – Recente wijzigingen)

Jeugd en start

← Oudere versie Versie van 26 mei 2019 20:07
Regel 34: Regel 34:
 
Jan Mankes werd op 15 augustus 1889 geboren te Meppel als zoon van Beint Mankes, rijksambtenaar, en Jentje Hartsuiker. Hij ging in [[1902]] naar de [[hogereburgerschool|hbs]] in Meppel maar hield dat voor gezien toen het gezin in [[1904]] naar [[Delft]] verhuisde. In 1904/1905 werd Jan Mankes als leerling op het atelier van de glasbrander-glazenier J.L. Schouten in Delft aangenomen. In die jaren restaureerde men daar de glazen van de St.-Janskerk te Gouda. Daarnaast kreeg hij in zijn vrije tijd les van de schilder-glasbrander Hermanus Veldhuis (1878-1954), die als medewerker aan het glasschildersatelier Schouten verbonden was. [[Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten|Academie voor Beeldende Kunsten]] in [[Den Haag]] volgde hij een jaar lang de avondcursus en leerde er naar gipsmodel tekenen. Op zondag liep hij vaak van Delft naar Den Haag om er de collecties van het Mauritshuis te bestuderen. Hij kwam er onder de indruk van het werk van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als [[Johannes Vermeer]] en [[Carel Fabritius]], en bewonderde er de 16e-eeuwse Duitse schilder [[Hans Holbein]]. Zelf begon hij met het schilderen van vogels en nesten in de duinen van Den Haag en omgeving.
 
Jan Mankes werd op 15 augustus 1889 geboren te Meppel als zoon van Beint Mankes, rijksambtenaar, en Jentje Hartsuiker. Hij ging in [[1902]] naar de [[hogereburgerschool|hbs]] in Meppel maar hield dat voor gezien toen het gezin in [[1904]] naar [[Delft]] verhuisde. In 1904/1905 werd Jan Mankes als leerling op het atelier van de glasbrander-glazenier J.L. Schouten in Delft aangenomen. In die jaren restaureerde men daar de glazen van de St.-Janskerk te Gouda. Daarnaast kreeg hij in zijn vrije tijd les van de schilder-glasbrander Hermanus Veldhuis (1878-1954), die als medewerker aan het glasschildersatelier Schouten verbonden was. [[Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten|Academie voor Beeldende Kunsten]] in [[Den Haag]] volgde hij een jaar lang de avondcursus en leerde er naar gipsmodel tekenen. Op zondag liep hij vaak van Delft naar Den Haag om er de collecties van het Mauritshuis te bestuderen. Hij kwam er onder de indruk van het werk van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als [[Johannes Vermeer]] en [[Carel Fabritius]], en bewonderde er de 16e-eeuwse Duitse schilder [[Hans Holbein]]. Zelf begon hij met het schilderen van vogels en nesten in de duinen van Den Haag en omgeving.
   
Vanaf het begin af dat hij vrij kunstenaar werd in 1908 was er ook belangstelling voor zijn werk. Bovendien ondervond hij sedert 1909 de steun van de Haagse kunsthandelaar J.C. Schüller; via deze kwam hij in contact met A.A.M. Pauwels, een sigarenfabrikant uit Den Haag, die veel belangstelling voor zijn werk aan de dag legde.<ref name="Resource Huygens">[http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/mankes Jan Mankes, in Resources Huygens]</ref>; hij besloot de jonge Mankes met raad, geld en hand en spandiensten bij te staan. Bovendien schreven ze tien jaar lang brieven naar elkaar.<ref name="Carel Peeters">[https://www.vn.nl/de-intieme-afstand-van-jan-mankes/ 'De intieme afstand van Jan Mankes', artikel van Carel Peeters in V.N.]</ref>
+
Vanaf het begin af dat hij vrij kunstenaar werd in 1908 was er ook belangstelling voor zijn werk. Bovendien ondervond hij sedert 1909 de steun van de Haagse kunsthandelaar [[Jan Catharinus Schüller|J.C. Schüller]]; via deze kwam hij in contact met A.A.M. Pauwels, een sigarenfabrikant uit Den Haag, die veel belangstelling voor zijn werk aan de dag legde.<ref name="Resource Huygens">[http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/mankes Jan Mankes, in Resources Huygens]</ref>; hij besloot de jonge Mankes met raad, geld en hand en spandiensten bij te staan. Bovendien schreven ze tien jaar lang brieven naar elkaar.<ref name="Carel Peeters">[https://www.vn.nl/de-intieme-afstand-van-jan-mankes/ 'De intieme afstand van Jan Mankes', artikel van Carel Peeters in V.N.]</ref>
   
 
In [[1909]] verhuisde Mankes met zijn ouders naar [[Het Meer (Heerenveen)|Het Meer]], een buurtschap gelegen tussen Heerenveen en de dorpjes [[De Knipe|Benedenknijpe en Bovenknijpe]]. Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur verder en maakte hij veel van zijn beste werken. De familie betrok een woning aan de Schoterlandse Compagnonsvaart, een half uur gaans van het [[Oranjewoud]], dat een rijke inspiratiebron voor Mankes zou worden. Een kamer met witgekalkte muren was zijn atelier, aan de achterzijde van het huis; dit bood hem uitzicht op een grote tuin met een kippenhok, een sloot voor de ganzen en een schuur voor de geiten. Want dieren - en vooral vogels, die hij in de natuur observeerde of in het atelier bestudeerde - behoorden tot zijn favoriete onderwerpen.<ref name="Resource Huygens" /> Een van zijn vele topstukken uit die jaren is het schilderij van de Woudsterweg. Langs deze weg, gelegen tegenover het huis van zijn ouders, liep hij dagelijks naar het [[Oranjewoud]].
 
In [[1909]] verhuisde Mankes met zijn ouders naar [[Het Meer (Heerenveen)|Het Meer]], een buurtschap gelegen tussen Heerenveen en de dorpjes [[De Knipe|Benedenknijpe en Bovenknijpe]]. Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur verder en maakte hij veel van zijn beste werken. De familie betrok een woning aan de Schoterlandse Compagnonsvaart, een half uur gaans van het [[Oranjewoud]], dat een rijke inspiratiebron voor Mankes zou worden. Een kamer met witgekalkte muren was zijn atelier, aan de achterzijde van het huis; dit bood hem uitzicht op een grote tuin met een kippenhok, een sloot voor de ganzen en een schuur voor de geiten. Want dieren - en vooral vogels, die hij in de natuur observeerde of in het atelier bestudeerde - behoorden tot zijn favoriete onderwerpen.<ref name="Resource Huygens" /> Een van zijn vele topstukken uit die jaren is het schilderij van de Woudsterweg. Langs deze weg, gelegen tegenover het huis van zijn ouders, liep hij dagelijks naar het [[Oranjewoud]].
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Mankes&diff=53898122&oldid=53820685