Meer natuurbranden in gemeente Putten (De Puttenaer)

[PUTTEN] In de gemeente Putten is tussen 2017 en eind september 2020 in totaal 4 keer een natuurbrand gemeld. Daarbij verbrandde naar schatting 0,15 hectare aan natuurgebied. Het is een flinke toename in Putten, aangezien 3 van de 4 branden dit jaar waren. Dat blijkt uit een analyse van een database met alle natuurbranden door LocalFocus.

http://www.deputtenaer.nl/112/brand/376408/meer-natuurbranden-in-gemeente-putten

Putten levert tankautospuit van brandweer niet zomaar in (De Puttenaer)

  • Donkersgoed Multimedia
Putten levert tankautospuit van brandweer niet zomaar in
14-02-2020, 06:55

PUTTEN De gemeenteraad van Putten heeft unaniem besloten bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland dat Putten een tankautospuit moet inleveren. Desnoods moet daarvoor worden doorgevochten tot aan de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

Herman Luitjes (Wij Putten) diende namens CDA, ChristenUnie en SGP een motie in waarin het college werd opgeroepen een tankautospuit van de brandweer van Putten in te leveren. Luitjes gaf aan dat de Veiligheidsregio een tekort van zes miljoen euro heeft. Om een half miljoen te bezuinigen, wordt afscheid genomen van veel blusvoertuigen en zou ook Putten een voertuig moeten inleveren. 

NIET ZOMAAR ACCEPTEREN De raad vindt echter dat Putten niet zomaar moet accepteren dat kaalslag wordt gepleegd bij de brandweer en dat het Puttense korps wordt gehalveerd. De aanrijtijden komen daarmee namelijk in gevaar. Als de overgebleven tankautospuit moet worden ingezet in Ermelo, is Putten bij het uitbreken van een brand aangewezen op een auto uit Nijkerk, Voorthuizen of Garderen. Volgens Luitjes is het besluit puur genomen om financiële redenen en niet op inhoudelijke gronden. Luitjes hoopt dat het niet zover hoeft te komen dat moet worden doorgegaan tot de Raad van State, maar dat er eerder een oplossing komt. Putten krijgt weliswaar een bosbrandblusvoertuig terug, maar dit voertuig is niet multifunctioneel inzetbaar. Luitjes wijst erop dat het tweede voertuig in 2019 zestien keer is ingezet. Een tankautospuit kan wel worden ingezet bij bosbranden.

Wim van de Koot (CDA) kaartte aan dat de vrijwilligers die de brandweer nu kwijtraakt, niet zomaar terug komen als over drie jaar de inzichten wijzigen. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) had de motie in eerste instantie niet ondertekend, omdat hij nog zat met vraagtekens. Er kan namelijk wel bezwaar worden aangetekend, maar binnen de periode dat zo'n bezwaar loopt, raakt Putten de tankautospuit wel kwijt. Hij vindt dat gekeken moet worden naar oplossingen om de auto voor Putten te behouden.

STRIJD Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) wil tot het laatst de strijd strijden om de tankautospuit te behouden en eventueel dan maar strijdend ten onder gaan. ,,Maar we moeten doen wat we kunnen om te voorkomen dat de tankautospuit verdwijnt." Burgemeester Henk Lambooij ziet in de motie een uitdaging omdat de veiligheidsregio niet is ingericht op het indienen van bezwaren. Dat maakt dat de vraag rijst of bezwaar mogelijk is. Maar indien geen bezwaar wordt ingediend, blijft die vraag onbeantwoord. Voor hem is van belang dat duidelijk wordt onderbouwd waarom het behoud van de tankautospuit belangrijk is. 

Lambooij geeft aan dat het bezwaar snel wordt verzonden om de wettelijke termijn van zes weken niet te overschrijden. Hij is bereid door te strijden tot de Raad van State.

Pubble status:

https://deputtenaer.nl/lokaal/politiek/putten-levert-tankautospuit-van-brandweer-niet-zomaar-683127

Alleen Putten stemt tegen reorganisatieplan veiligheidsregio (De Puttenaer)

  • Donkersgoed Multimedia
Alleen Putten stemt tegen reorganisatieplan veiligheidsregio
15-01-2020, 16:32

PUTTEN De burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) hebben woensdag gestemd over de reorganisatieplannen die ze zelf hadden opgesteld. Van de 22 gemeenten stemde alleen burgemeester Lambooij tegen het plan. Hij deed dit op uitdrukkelijk verzoek van de Puttense gemeenteraad.

De afgelopen tijd was er de nodige commotie over de plannen om te bezuinigen. Brandweer Putten zou hierbij een tankautospuit moeten inleveren. 

Komende maart moet er een nieuw spreiding- en dekkingsplan gereed zijn. Dan pas wordt duidelijk of Putten zijn tweede tankautospuit echt kwijtraakt. In de komende drie tot zes jaar wordt het nieuwe plan stapsgewijs ingevoerd. Mochten er in die periode problemen ontstaan, dan wil de VNOG kijken of en hoe het anders kan.

Hiermee kiest het bestuur voor een slagvaardiger organisatie, laat VNOG in een persbericht weten.

,,Berekend op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's, gebruikmakend van huidige en toekomstige technologie. Daarbij wordt nog meer de samenwerking gezocht met veiligheidsregio's in de buurt, ook grensoverschrijdend in Duitsland en is er een sterkere focus op risicobewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners."

ÍNTENSIEF] Bestuursvoorzitter Ton Heerts: ,,De bestuursvergadering van vandaag was voor alle deelnemers intensief. Ik heb veel betrokkenheid gezien bij de burgemeesters en medewerkers. We hebben vandaag ruim de tijd genomen om de toekomstvisie te bespreken en ik ben voor de regio blij met het resultaat."

De VNOG is in Noord- en Oost-Gelderland de organisatie die bij een incident, crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk. Inzet materieel passend bij regio en ontwikkelingen In de visie voor de komende jaren laat de VNOG zich leiden door hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's. Zo kent de regio veel natuur, agrarisch en recreatief gebied, worden er veel (grote) evenementen georganiseerd, herbergt het vele recreanten en telt het diverse zorginstanties. Daarnaast zal de regio steeds meer te maken krijgen met een toename van toeristen op het water en in de natuurgebieden, en de impact van de energietransitie en klimaatverandering (overstromingen en extreme droogte in natuurgebieden). De VNOG adviseert ook de 22 gemeenten in de regio bij veranderende regelgeving, zoals de nieuwe omgevingswet.

,,We moeten reëel zijn: de tijden zijn veranderd. Gebouwen, woningen en natuurgebied zijn in de loop der jaren steeds brandveiliger geworden. Ook is met de huidige technologische ontwikkelingen wat betreft het opsporen en bestrijden van incidenten steeds meer mogelijk", aldus Ton Heerts.

,,Dat betekent dat we kritischer moeten kijken naar de inzet van het huidig materieel. Er is minder rubber en metaal nodig en we moeten meer investeren op innovatie, vakbekwaamheid, risicobewustzijn en aandacht voor zelfredzaamheid", vult directeur Diemer Kransen aan. ,,Mooie voorbeelden van zelfredzaamheid uit onze regio hiervan zijn het trainen van burgerhulpverleners in Elburg en het project 'Leefsamen Achterhoek' met de slimme rookmelder met sensoren. Met dit project is zelfs een tweede plaats bij de 'European Fire Safety Award 2019' behaald. Wij willen dit soort projecten blijven uitvoeren."

Efficiëntere spreiding van materieel over de regio Naast investeren in zelfredzaamheid en risicobewustzijn bij inwoners en recreanten wil de VNOG investeren in goed opgeleide en getrainde medewerkers en vrijwilligers voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. Hulpdiensten kunnen sneller en adequater optreden als zij over de juiste informatie beschikken, zoals een brandrisicoprofiel en inzicht in de beschikbare zorgcapaciteit. Daarom is de toekomstige inzet nog meer gericht op een sterke informatiepositie. Met efficiënt ingerichte hulpverleningsposten, die onderling nauw samenwerken lukt het om bij toekomstige incidenten, rampen of crises slagvaardiger en daadkrachtiger te kunnen optreden.

BETAALBAAR ,,Op dit moment staan bij aantal posten in de regio meerdere hulpvoertuigen die slechts een enkele keer op jaarbasis worden ingezet", licht Diemer Kransen, directeur van de VNOG toe. ,,Jaarlijks betaalt de samenleving het onderhoud en de afschrijving hiervan. Als bij een brand een tweede tankautospuit nodig is, wordt er met deze visie straks een beroep gedaan op omliggende kazernes. Met een efficiëntere spreiding van het materieel over de regio, zorgt de VNOG ervoor dat bij een brand een tweede voertuig altijd binnen de norm ter plaatse is. Dat doen wij verantwoord, volgens de wettelijke normen en houden de hulpverlening zo voor iedereen betaalbaar. Als veiligheidsregio kunnen wij het ons niet veroorloven te marchanderen met de veiligheid van onze inwoners en recreanten."

Naast een efficiëntere verspreiding van het materiaal schaft de veiligheidsregio voor bestrijden van natuurbranden 9 lichtere en wendbare voertuigen aan die in bosachtige gebieden en op heide beter en sneller uit de voeten kunnen dan de huidige zwaardere voertuigen. Financieel gezonde organisatie Aanleiding voor de toekomstvisie waren de oplopende kosten bij de veiligheidsregio. Bij ongewijzigd beleid zou het financieel tekort structureel oplopen. Kransen:

,,Dit vroeg om maatregelen en een andere visie in onze regio op hulpverlening bij brand, incidenten en crisissituaties om onze organisatie financieel gezond te houden. Maar zonder dat de veiligheid van onze inwoners en recreanten hierbij in het geding komt. We blijven immers doorgaan met het uitvoeren van onze primaire taken, namelijk het voorkomen en bestrijden van incidenten, rampen en crisis. We gaan daarbij verantwoord, innovatief en veilig aan de slag om de VNOG toekomstbestendig te maken."

Na het vaststellen van de toekomstvisie wordt deze uitgewerkt in een implementatieplan. Hierin worden de investeringen en besparingen opgenomen die de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd. De VNOG verwacht het implementatieplan eind januari te kunnen afronden waarna deze wordt verwerkt in de concept programmabegroting 2021- 2024. Deze wordt ter zienswijze voorgelegd bij de gemeenteraden, evenals het vierjarige regionale beleidsplan waarin de uitgangspunten uit de toekomstvisie worden geborgd. Hiermee is de toekomstvisie het fundament waarop de VNOG de komende jaren verder bouwt.

Pubble status:

https://deputtenaer.nl/lokaal/politiek/alleen-putten-stemt-tegen-reorganisatieplan-veiligheidsregio-675649