Gebruiker:K.vliet/Kladblok/Natura 2000 (Wikipedia – Recente wijzigingen)

start uitbr. Doldersummerveld

Nieuwe pagina

[[Afbeelding:Doldersummer Veld 11-2004.jpg|thumb|Doldersummerveld vanaf uitkijktoren, november 2004]]
[[Afbeelding:Uitkijktoren Doldersummerveld.jpg|thumb|[[Uitkijktoren]] bij het Doldersummerveld, januari 2005]]

Het '''Doldersummerveld''' is een vochtig heidegebied binnen het [[Nationaal Park Drents-Friese Wold]] in eigendom van [[Het Drentse Landschap]]. Het is gelegen in het stroomdal van de [[Vledder Aa]] tussen [[Doldersum]], [[Zorgvlied (Drenthe)|Zorgvlied]] en [[Wateren (Westerveld)|Wateren]] in de gemeente [[Westerveld (gemeente)|Westerveld]] in de [[Nederland]]se provincie [[Drenthe]].

Aan de westkant grenst het veld aan de bossen van de [[Maatschappij van Weldadigheid]], terwijl in het oosten de bezittingen van [[Vereniging Natuurmonumenten|Natuurmonumenten]], het [[Wapserveld]] en Berkenheuvel, aansluiten. Het gebied wordt doorkruist door de Huenderweg, die Wateren met Doldersum verbindt. Het gebied zelf is toegankelijk door een fietspad wat dwars over het Doldersummerveld gaat.

Bij het gebied staat een [[schaapskooi]], waarin ook een informatiecentrum is gevestigd. Aan de zuidkant van het gebied staat een [[uitkijktoren]] naar [[Polen|Pools]] model.

== Historie ==
In [[1821]] is het gebied aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid. Deze wilde de grond [[ontginning (cultuur)|ontginnen]] en in gebruik nemen als [[akker (landbouw)|akkerland]] ten behoeve van [[armoede|armen]] uit de grote steden. Er is bos op geplant toen bleek dat dit financieel niet haalbaar was. In 1964 kwam er een verbod op het ontginnen van woeste gronden, waarna de Maatschappij haar gronden in het Doldersummerveld wilde verkopen. In 1967 werd Het Drentse Landschap eigenaar van 157 ha. Dit bezit werd in de jaren daarna uitgebreid tot uiteindelijk 466 ha.<ref name="HDL2019">Boivin, B. (eindred.) 2019. ''Landschapsgids Drenthe.'' Stichting Het Drentse Landschap, Assen. p. 210-213</ref>

== Beheer ==
Door een grote bosbrand in 1980 is het bos grotendeels verloren gegaan, waarna een grasmat van [[pijpenstrootje]] zich ontwikkelde.<ref>Waterbolk</ref> . die het weer teruggebracht heeft in de oorspronkelijke staat.

== Flora en fauna ==
Bijzondere flora en fauna in het gebied:
*[[bruine vuurvlinder]]
*[[gentiaanblauwtje]]
*[[kommavlinder]]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:K.vliet/Kladblok/Natura_2000&diff=55256724&oldid=0

Commissie Fysiek Domein en Middelen (Progressief Westerveld)

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Wilfred Beets en Hans de la Mar
Relevante agendapunten: Rondvraag Heidebrand Wateren; Voorstel aanpak Vitale Vakantieparken; Co-financiering Experience Huis van Weldadigheid; Bodem Kwaliteitskaart.
Gemeentebelangen maakte gebruik van de Rondvraag voor het stellen van vragen naar aanleiding van de heidebrand in Wateren. Men wilde met name weten of het College van plan was om de gebeurtenissen tijdens en na de brand te evalueren, wie daarbij betrokken zouden worden, en hoe dat naar derden teruggekoppeld zou worden. De burgemeester gaf aan, dat er een volledige evaluatie zou plaats vinden en dat daarover een terugkoppeling zou worden gegeven, ook naar de Raad.
Hans de la Mar reageerde namens Progressief Westerveldop het Voorstel Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024. Het betreft hier een provinciale aanpak, waar de Drentse gemeentes aan deel kunnen nemen. Evenals de andere partijen kon hij instemmen met het plan van aanpak zelf, en de doelstellingen die daarmee gerealiseerd gaan worden. Wel wilde hij graag dat het College een terugkoppeling zou geven wanneer helder is hoeveel van de beoogde parken ook daadwerkelijk gaan deelnemen. Hans de la Mar had echter duidelijke vragen bij het voorstel omtrent de financiering van de Westerveldse bijdrage. In het Bestuursakkoord en Voorjaarsnota was al Euro 50.000 hiervoor opgenomen; een bedrag dat hij in de dekking niet terug zag. Ook had hij vraagtekens bij de extra personele inzet binnen het gemeentelijk apparaat naast de speciaal voor dit project ingehuurde medewerkers.
Eveneens lag ter tafel een voorstel van het College om Euro 200.000 ter beschikking te stellen aan de realisering van het Experience Huis van Weldadigheid in Frederiksoord ter aanvulling van de evengrote bijdragen van de Provincie en de Maatschappij van Weldadigheid zelf. Ook hier gold dat Hans de la Mar namens Progressief Westerveld
in principe wel kon instemmen met de ontwikkeling van een Experience Centre, maar dat er wel een behoorlijk aantal vragen overbleven na lezing van de stukken. Er is onduidelijkheid over de bedragen, die middels fondswerving zijn binnen gehaald. Er is eveneens onduidelijkheid over de nog te verwachten additionele kosten, die in een later stadium gepaard gaan met bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerterrein. En ook over de exploitatie bestaat nog redelijk veel onzekerheid. Niet alleen Progressief Westerveld, maar ook andere partijen waren beducht voor het telkens opnieuw geconfronteerd worden met extra financiële consequenties.
De Nota Bodembeheer en het Voorstel Bodemkwaliteitskaart leidden bij Progressief Westerveld eveneens tot vragen. Wilfred Beets had vraagtekens bij de constatering van het College dat zich de afgelopen vijf jaar geen belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van het bodembeheer. Hij vroeg dan ook nadrukkelijk om de verlengingstermijn, die het College zich voorstelt (namelijk een ongewijzigde verlenging met wederom vijf jaar) te verkorten, zodat nieuwe ontwikkelingen eerder meegenomen kunnen worden. Het College zegde toe, dat te willen overwegen.
https://www.progressiefwesterveld.nl/single-post/2018/09/04/Commissie-Fysiek-Domein-en-Middelen