Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? (PvdA Groenlinks Peel en Maas)

https://pvdagroenlinks.nl/wp-content/uploads/2021/07/Hoog-water-Maas.jpg

Tot nu toe was het nog een ver-weg-verhaal: 50 graden en bosbranden in Canada; smeltende permafrost in Siberië. Het klimaat verandert. Maar ver weg en hier niet direct merkbaar. De mensen langs Maas, Rijn en zijrivieren weten intussen beter: we zitten midden in een klimaatverandering met steeds extremere uitersten van verdroging en overstroming. Hoe daarop te reageren?

Gelukkig zijn dijken verhoogd en is meer ruimte gegeven aan de rivier. Dat heeft veel mensen nu een hoop ellende bespaard. Maar het blijkt onvoldoende. Dat merken de mensen van wie huis en haard geteisterd zijn door kolkende watermassa’s. Terecht vergoeden we als samenleving de schade, want het is het probleem van ons allemaal. Maar het blijft een schrale troost. Zeker als naast materiële schade mensenlevens zijn te betreuren. De beelden van de ramp roepen indringend de vraag op wat we kunnen doen. Dijken versterken en verhogen, overloopgebieden maken, zandzakken klaarleggen … het gebeurt al en moet nog meer gebeuren. Maar is het genoeg?

Het zijn pogingen ons te beschermen tegen gevolgen, maar de oorzaken worden niet weggenomen. Die oorzaken moeten we zoeken in onze manier van produceren en consumeren, in onze manier van werken en leven. Wat kan en moet daarin veranderen?

PvdA/GroenLinks heeft raad en college voorgesteld om die vraag als stageopdracht voor te leggen aan studenten van hogescholen en universiteiten in de buurt. Daar zitten jonge mensen die straks besluiten moeten nemen over de vraag hoe wij als mensen in vrede met de natuur kunnen blijven leven. Ons voorstel was om die jongeren uit te dagen om met gedurfde nieuwe antwoorden te komen. Raad en college vonden ons voorstel uiterst sympathiek en … stemden vervolgens tegen.

Roepen dat het allemaal heel erg is, maar de kop in het zand steken als gezocht wordt naar oorzaken van de rampspoed. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden.

Het bericht Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

https://pvdagroenlinks.nl/wat-kunnen-we-doen-tegen-klimaatverandering/

Windpark Goyerbrug: standpunt GroenLinks Houten (GroenLinks Houten)

Inleiding
We zitten in een ernstige klimaatcrisis. We zien nu al veel te warme en te droge zomers (records van meer dan 40 0C dit jaar), slechtere fruitoogsten, bosbranden en overstromin-gen. Om de wereld ook voor onze kinderen leefbaar te houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul te brengen. Dat betekent dat we nú actie moeten ondernemen: uitstel is niet meer mogelijk. Eén van de belangrijke dingen die we moeten doen is de elektriciteitsopwekking verduurzamen. Helaas gaat dat nog niet hard: Nederland staat op de één-na-laatste plaats in de Europese Unie met 7% duurzame energie. 

 

Geschiedenis
De gemeente Houten heeft dit probleem vroegtijdig onderkend en rond de eeuwwisseling is er een locatie-onderzoek gedaan voor windenergie, waaronder de locatie bij de Goyerbrug. In 2011 heeft de gemeente bij het opstellen van de structuurvisie Eiland van Schalkwijk de-ze locatie met omwonenden besproken. De locatie is op verzoek van o.a. inwoners uit ’t Goy ingekort en verder opgeschoven richting de Goyerbrug. Vervolgens is de locatie vastgelegd als zoekgebied in de structuurvisie. De provincie Utrecht heeft de locatie daarna overgeno-men in haar provinciale structuurvisie. 

Geen van de Houtense politieke partijen, noch de colleges, hebben in de afgelopen jaren deze locatie betwist of gepoogd te wijzigen. Ook is er geen beleid opgesteld met kaders voor eigenaarschap, participatie of inpassing. Zowel gemeente als gemeenteraad kenden het initiatief van de huidige aanvrager. Deze is gevraagd de aanvraag ‘in de ijskast’ te zet-ten, omdat de gemeente druk was met Windpark Houten (ons eerste windpark). Na een laatste proef in 2018, oordeelde de gemeenteraad in 2019 dat dat dossier Windpark Houten gesloten kon worden. Op basis hiervan kwam de aanvraag voor het tweede windpark bin-nen. GroenLinks vindt overigens dat een langgerekt proces als dit verre van ideaal is. 

Gesprekken met omwonenden
Het plaatsen van windmolens op land is lastig. Omwonenden ervaren doorgaans overlast. De mate van overlast die toelaatbaar is, is geregeld in het Activiteitenbesluit. Elk windpark moet daaraan voldoen. Maar ook dan blijft de bouw van hoge windmolens een grote in-greep in het landschap van het Eiland van Schalkwijk, met impact op direct omwonenden. 

Er is daarom het afgelopen jaar met veel mensen uitgebreid gesproken over Windpark Goy-erbrug. GroenLinks wethouder Hilde de Groot heeft aan vele keukentafels gezeten om te luisteren naar de mensen die rondom het geplande windpark wonen. Zij hebben verschil-lende geluiden laten horen, die allemaal zijn meegewogen in het oordeel van het college. Veel mensen gaven aan dat ze weliswaar niet gelukkig waren met plaatsing vlakbij hun dorp(en), maar dat ze snappen ‘dat er iets moet gebeuren’. Ook gaven velen aan dat finan-ciële compensatie gewenst is. Tenslotte zeiden inwoners, net als in 2011, dat men liever een paar hoge molens heeft dan vele kleinere. Sommige tegenstanders gingen helaas niet in op de uitnodigingen tot gesprek.

Op basis van de gesprekken heeft de gemeente ontmoetingen tussen omwonenden en de initiatiefnemer georganiseerd. Ook heeft de gemeente op verzoek van omwonenden inhou-delijke sessies over handhaving en planschade belegd, en regelmatig contact onderhouden met de dorpsraad en een actiegroep. Het college heeft, mede door opmerkingen van om-wonenden, de toetsing van de aanvraag niet zelf gedaan, maar extern laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau Pondera heeft tevens op verzoek van omwonenden drie avonden gespro-ken over hun toetsing van de aanvraag. Hun hoofdconclusie: de plannen voor het windpark voldoen aan alle regels op het gebied van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuurbe-scherming (o.a. vogels en vleermuizen; zie kader).

 

Vergunningaanvraag en zienswijzen
Het college kan een vergunningaanvraag die aan de voorwaarden voldoet juridisch alleen weigeren op ruimtelijke gronden. De raad kan wel ‘nee’ zeggen om andere redenen, maar dan gaat de beslissingsbevoegdheid naar de provincie, die aangegeven heeft dan de Elektri-citeitswet te moeten toepassen en een inpassingsplan te maken. 

In de zomer zijn 23 zienswijzen ingediend door 86 partijen. Deze zienswijzen hebben geleid tot kleine aanpassingen in het plan (zo is bijvoorbeeld ijsdetectie als eis toegevoegd), en (soms indirect) tot het opzoeken van extra informatie. Zo hebben we nu ook een GGD-advies over windmolens en gezondheid, een advies over landschappelijke inpasbaarheid, en een brief over zekerheid en financiële robuustheid van het project.

Er is kritiek geuit op de beantwoording van de zienswijzen: dat die zijn afgedaan op for-meel-juridische gronden. WIj kunnen ons voorstellen dat het voor indieners van een ziens-wijze teleurstellend is als een bezwaar wordt afgewezen. De gemeente moet zich echter aan de wet houden, en bij elke zienswijze moet dus juridisch gekeken worden. Ook is het zo dat bijna alle zienswijzen gaan over kwesties die al eerder zijn ingebracht, en waarvan in de eerdere beoordeling door Pondera is vastgesteld dat deze geen wettelijk probleem vormen. 

De afweging van GroenLinks Houten
Enerzijds: duurzame energie is noodzakelijk

Het is noodzakelijk dat we de kans om Windpark Goyerbrug te bouwen grijpen. Dat is een belangrijke stap op weg naar de Houtense ambitie én de noodzaak om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. GroenLinks vindt dat iedere gemeente in Nederland zijn deel moet doen. Sterker nog: de urgentie vraagt van ons om nog veel meer te doen: én wind op zee, én wind op land, én zonnepanelen, én minder vliegen, én meer energie besparen, én min-der vlees eten, enzovoort. We hebben niet meer de luxe om iets niet te doen. 

Anderzijds: wordt overlast voldoende beperkt en gecompenseerd?
De windmolens van maximaal 241 m hoog zullen het landschap veranderen. Een deel van de omwonenden is daar ongelukkig mee. Dat begrijpen we, zeker als je dichtbij woont. In het college-akkoord is ‘het belang van draagvlak onder direct omwonenden’ opgenomen. Achteraf gezien vinden wij dat een ongelukkig gekozen begrip: het heeft geen wettelijke status, en hoe meet en weeg je zoiets? Wie is ‘direct’ omwonend? En hoe weeg je draag-vlak onder alle Houtenaren mee? GroenLinks zet daarom in op het beperken van overlast en het bieden van voldoende compensatie.

Compensatiemaatregelen
In de wetgeving voor windmolens zit geen verplichting tot het bieden van compensatie. In dit park wordt een zeer ruime, bovenwettelijke compensatie geboden:

  1. Met 14 van de 15 direct omwonenden (binnen 500 m) zijn afspraken gemaakt voor een directe financiële vergoeding;
  2. Eén van de vier molens wordt coöperatief: dit betekent dat een kwart van de winst van het park naar aandeelhouders in de omgeving gaat;
  3. Als onderdeel van de aandelen-constructie komt er een fonds van € 50.000 zodat men-sen met minder inkomen ook aandeelhouder kunnen worden;
  4. Mensen die dichterbij wonen dan 1000 m krijgen 3000 kWh gratis stroom (bij de huidige prijs ca. € 650 per jaar), tot 1667 m afstand loopt het bedrag aan gratis stroom lineair af naar nul;
  5. Tenslotte wordt er door de initiatiefnemer € 50.000 in het wind-omgevingsfonds ge-stort; de gemeente legt € 100.000 in. 

Onderdelen (3), (4) en (5) hebben in de zomermaanden de huidige vorm gekregen na over-leg tussen de initiatiefnemer, de omwonenden en de raad. Alles bij elkaar worden er mil-joenen in de omgeving geinvesteerd.

Beperken overlast

Ieder windpark in Nederland moet voldoen aan de regels op het gebied van veiligheid, na-tuurbescherming, slagschaduw en geluid. De hoeveelheid geluid ’s nachts aan de gevel van een woning mag wettelijk niet meer zijn dan 41 dB (’s nachts in huis is het niveau ongeveer 35 dB). Alleen de 15 huizen tot ca. 500 m staan zo dichtbij dat geluid kritisch is: de molens zullen dan ook ’s nachts langzamer draaien om de hoeveelheid geluid te verminderen. Ver-der weg dan 500 m speelt geluid geen rol.

De visuele impact kent geen wettelijke kaders. Onze wethouder heeft een rapport laten opstellen door een bureau van landschapsarchitecten, dat in 2013 al eerder over deze loca-tie schreef in het boekje Turbulente Combinaties.  De conclusie was dat het landschap deze molens kan dragen. Het bureau maakt een driedeling bij de beoordeling: micro-, meso- en macroniveau. Op mesoniveau, dus op een paar kilometer afstand, is plaatsing in het land-schap het lastigste. Het bureau heeft aangegeven dat er altijd kansen zijn om zichtlijnen verder te breken door houtopstanden (d.w.z. bos planten om de molens uit het zicht te hou-den).

 

Conclusie
De bouw van Windpark Goyerbrug heeft nadelen voor de omgeving, en er zal overlast zijn voor omwonenden. Tegelijkertijd is de urgentie voor het bouwen van windmolens groot: we kunnen en moeten nu stappen zetten als het gaat om het vertragen van klimaatverande-ring. Vele inwoners vragen de politiek ook om actie te ondernemen. We zullen dus altijd een groep teleurstellen.

Gezien de forse compensatie die de ondernemer en gemeente bieden aan omwonenden voor de ervaren overlast vindt GroenLinks dat de verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Wij zeggen ‘ja’ en stemmen daarmee in met de bouw van Windpark Goyerbrug.

 

Categorie 
nieuws zondag, 29 september, 2019

https://houten.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

 

Vogels en windmolens

Windmolens worden wel afgeschilderd als ‘gehaktmolens voor vogels’. Dat is onterecht.

  • Windmolens zijn verantwoordelijk voor naar schatting 1% van alle vogelslachtoffers. Snelwegen, hoogspanningsmasten en katten zijn de hoofdoorzaak van onnatuurlijke vogelsterfte. (bron: Alles over Windenergie (p133) en Altenbrug & Wijmenga, zie referentie 141).
  • Vogelbescherming Nederland is voor windenergie, mits je bij plaatsing rekening houdt met vogels en hun vliegroutes. Dit is ook het standpunt van de Milieuwerkgroep Houten.
  • Als de energievoorziening niet verduurzaamt, zal klimaatverandering veel ernstiger gevolgen hebben voor de vogelstand: dan is er straks geen leefgebied meer over.

 

https://houten.groenlinks.nl/nieuws/windpark-goyerbrug-standpunt-groenlinks-houten

Betere bescherming van Zwolse natuurgebieden (GroenLinks Zwolle)

https://zwolle.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/westerveldse%20bos.jpg?itok=vV91dwMe

Het Westerveldse Bos is een uniek natuurgebied met veel bijzondere flora en fauna zoals otters en reeën. Maar het bos is ook een recreatiegebied voor mensen. Natuur en recreatie staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierbij delft de natuur ruimschoots het onderspit, want na dat recreëren blijft vaak veel afval liggen. Tijdens droogte worden er achteloos vuurtjes gemaakt, met het risico op natuurbranden. Het is onacceptabel dat dit gebied op deze manier verwordt tot een vuilnisbelt. Een plek waar blijkbaar alles mag.

Huwelijksfeest

Het absoluut dieptepunt werd bereikt op 29 juni met een huwelijksfeest in het Westerveldse Bos. De organisatoren hadden geen vergunning aangevraagd, nadat hen al eerder was duidelijk gemaakt dat ze die ook niet zouden krijgen. Het feest heeft ecologische schade aangericht. Je kunt je afvragen wat voor zin het heeft om een gebied een beschermde status te geven als deze niet gehandhaafd wordt.

Saillant detail is ook dat er een Zwolse wethouder aanwezig was bij het feest. Rikkert: “Het is bijzonder pijnlijk dat zelfs de wethouder niet goed op de hoogte is van wat voor bijzondere natuurgebieden Zwolle rijk is, en hoezeer wij deze moeten beschermen. Natuurlijk willen we weten welke lessen de wethouder trekt uit deze gang van zaken. Maar belangrijker nog is dat we als gemeente moeten zorgen dat dit niet weer kan gebeuren.”

Betere bescherming

GroenLinks wil dat natuurgebieden in de stad Zwolle de bescherming krijgen die ze nodig hebben, zeker ons Natura 2000 gebied van de uiterwaarden bij het Zwarte Water en de Vecht. Wil Zwolle de waarde van het Westerveldse Bos in ere houden, dan zal de gemeente duidelijke regels moeten opstellen en die vervolgens ook strikt handhaven.

Daarom dient Rikkert vandaag een motie in om het Convenant Handhaving Regio Oost-Nederland te ondertekenen. Dit convenant verbetert de mogelijkheden voor handhaving in natuurgebieden in Zwolle, bijvoorbeeld doordat er overdraagbare bevoegdheden komen tussen boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van verschillende overheden. De gemeente Zwolle heeft dit convenant nog niet getekend. Nu wil Rikkert dat dat alsnog gebeurt. “Natuurgebieden moeten beschermd worden en er moet stevig gehandhaafd worden op overtredingen. Alleen zo behouden we onze waardevolle natuur.” 

 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Sylvana Rikkert maandag, 2 september, 2019

https://zwolle.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/betere-bescherming-van-zwolse-natuurgebieden

Klimaatverandering: het verhaal van onze generatie (GroenLinks Rijswijk)

https://rijswijk.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/Romke%20Jan%20de%20Vries.jpeg?itok=q_uS_QYj

Kort geleden las ik het boek The Uninhabitable Earth geschreven door David Wallace-Wells, het voelde als een stomp in mijn maag. Ik kwam erachter dat de helft van alle CO2 die de mens door het gebruik van fossiele brandstoffen heeft uitgestoten, is opgestookt in de laatste dertig jaar. Zeg maar: sinds de oprichting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het eerste boek van Al Gore en later toen ik Pokémon Red op de gameboy speelde. Ik was verbijsterd! Het is dus geen verandering die zich langzaam heeft opgebouwd uit het verre verleden of een erfenis die wij hebben meegekregen van onze voorouders. Toen ik in 1990 werd geboren, was het klimaat nog min of meer stabiel. De grootste schade aan het klimaat is in mijn korte leven gedaan, toen we afwisten van de problemen en gevolgen.

We doen veel en veel te weinig
Nu al zien we effecten van klimaatverandering. Warmterecords worden keer op keer verbroken, ook in Rijswijk, en wereldwijd ontstaan er steeds meer hittegolven, bosbranden, orkanen, stormen, overstromingen, waterschaarste en vluchtelingenstromen. Droogte, hittestress en wateroverlast zullen ook hier in de toekomst vaker voorkomen. “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt, en de laatste die er nog iets aan kan doen.”

In 2015 is in Parijs is afgesproken dat de opwarming niet boven de 2 graden mag uitkomen en men streeft naar maximaal 1,5 graad in het jaar 2100. Ook afgesproken is dat elk land een klimaatplan oplevert. Alle tot nu gemaakte plannen zijn onvoldoende om een opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Als we op de huidige voet verder gaan, komen we in een wereld die 3 tot 4 graden warmer zal zijn in 2100.

Als Nederland doen we het niet al te best; we behoren tot de Europese achterhoede wat betreft energiebesparing en het behalen van onze doelen. Als je kijkt naar het aandeel duurzame energie blijkt dat van de 28 EU-landen Nederland op plek 27 eindigt. Alle landen hebben ook afspraken met elkaar gemaakt over het op te wekken percentage duurzame energie in 2020. Voor Nederland is dat doel 14%. Dat is gebaseerd op basis van hoeveel duurzame energie we als land al opwekten, de economische mogelijkheden en het potentieel aan duurzame energie dat kan worden opgewekt. Nederland is binnen de EU het land waarvan de kloof tussen het huidige aandeel duurzame energie en het nationale doel het grootst is.

Het is hoog tijd voor een doorbraak
Al decennia weten we af van de problematiek. De tijd van achteroverleunen en afwachten is voorbij. Met de huidige uitstoot hebben we nog maar twaalf jaar willen we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. Ondertussen stoten we elk jaar meer uit. Het is tijd om verdere klimaatverandering een halt toe te roepen en gebruik te maken van alle oplossingen. Het is aan de politici, ook die in Rijswijk, om het voortouw te nemen en te zorgen voor eerlijk klimaatbeleid. Onderwijs, bereikbaarheid en zorg; we investeren hierin omdat we weten de kosten veel hoger zullen zijn wanneer we het niet doen. Voor klimaatbeleid geldt hetzelfde. Met slimme duurzame investeringen aan de voorkant is een veel bescheidener bedrag gemoeid dan als het eenmaal misgaat. Klimaatactie betekent uiteindelijk heel veel minder economische verliezen dan geen klimaatactie. Het herbouwen van onze industrie en infrastructuur betekent kansen voor banen en duurzame groei. Stop met het subsidiëren van vervuiling en zorg ervoor dat je eigen maatregelingen als overheid klimaatneutraal zijn. Op Europees en nationaal niveau moeten we stoppen met het weggeven van gratis CO2-rechten waaraan bedrijven geld verdienen, de CO2-uitstoot van vervuilende industrie beprijzen, belasting heffen op kerosine zodat er een gelijke markt ontstaat, belastingontwijking tegengaan, de bio-industrie aanpakken, meer circulair denken en (plastic)afval verminderen.

En als gemeente Rijswijk moeten we investeren in klimaatbeleid. Dat wordt ons als gemeente makkelijk gemaakt, want de oplossingen om ervoor te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt zijn er al. Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we wel samenwerking, lef en doorzettingsvermogen nodig. In Rijswijk zijn er tal van inwoners die energie voelen en zelf een eerste stap maken. Denk aan de coöperatie Zon op Rijswijk, De Strijp Duurzaam, de inwoner die zijn eigen huis energieneutraal maakt. Er zijn veel mensen die iets willen; een postcoderoosregeling voor zonnepanelen in wijken Cromvliet en Leeuwendaal; bewonerscomplexen die het gehele gebouw energieneutraal willen gaan maken; een initiatief voor geveltuinen in RijswijkBuiten. Wat al deze mensen keer op keer aangeven is dat er hulp en kennis nodig is vanuit de gemeente. Laat de gemeente die ondersteuning bieden. Samen komen we verder.

We hebben niet de luxe om van klimaatverandering een links of rechts thema te maken. Klimaat is een thema dat leeft bij heel veel mensen. Collectieve mobilisatie is het allerbelangrijkste. We kunnen als Rijswijkers wél iets veranderen als we samen in actie komen. De gevolgen van al onze acties bij elkaar opgeteld zijn betekenisvol. Ons lot op deze aarde is aan elkaar verbonden en het verhaal dat we onze kinderen vertellen, schrijven we zelf. Het gemakkelijkste en belangrijkste wat jij kunt doen is je stem laten horen. Stem op politici die het aanpakken van klimaatverandering tot het speerpunt van hun programma maken. Komende donderdag kan jij naar de stembus, spreek je uit!

Romke Jan de Vries
Raadslid GroenLinks Rijswijk

Categorie 
opinie Romke Jan de Vries
Mensen 
Romke Jan de Vries dinsdag, 21 mei, 2019

https://rijswijk.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

https://rijswijk.groenlinks.nl/nieuws/klimaatverandering-het-verhaal-van-onze-generatie

Duurzaamheid, laten we daar nú werk van maken! (GroenLinks Haarlemmermeer)

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/opinion/image/Card-Tien-van-Groenlinks-1200-02.png?itok=eyXhIXuj

Het Klimaatakkoord van Parijs is bijna 3 jaar oud. Ondertussen wordt de noodzaak om de daar gemaakte afspraken écht na te komen steeds duidelijker. We moeten met spoed aan de slag om te voorkomen dat de aarde meer dan anderhalve graad opwarmt, meldt het IPCC. De wereld is nu al bijna 1 graad warmer dan voor het industriële tijdperk. De ongekend hete zomers in ons land, de bosbranden in Scandinavië, en de overstromingen of juist te droge perioden in andere delen van de wereld, zijn voorbeelden van wat ons te wachten staat, als we nú niet ingrijpen.

Hard werken aan beperking

Ook in de gemeente Haarlemmermeer moeten we, nog meer dan nu, werken aan een duurzamere energievoorziening en aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is een hele uitdaging. Gelukkig gebeurt er in onze ondernemende polder al veel op dit gebied. Zo hebben de gemeente en ondernemers het Haarlemmermeerse Energieakkoord afgesloten. Scholen, sportclubs en inwoners worden op tal van manieren gemotiveerd om energie te besparen en zelf energie op te wekken. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. Op sommige plekken nemen inwoners ook samen duurzame maatregelen, bijvoorbeeld door een buurtbatterij aan te schaffen. En wist u dat we zelfs een lokaal duurzaam energiebedrijf (Tegenstroom) hebben?

Helaas is het nog onvoldoende

Dit zijn allemaal tekenen dat duurzaamheid leeft, dat steeds meer inwoners, bedrijven en organisaties zich bewust zijn van de noodzaak van maatregelen die het klimaat niet verder belasten. Helaas is het nog onvoldoende. Uit een recent gepubliceerd IPCC-rapport blijkt dat onorthodoxe maatregelen noodzakelijk zijn, maatregelen die bovendien veel meer dan nu gecoördineerd moeten worden. De Nederlandse staat wordt zelfs via een gerechtelijk bevel gedwongen om zich (veel) meer in te spannen dan tot nu toe gebeurde om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Categorie 
nieuws Maaike Ballieux dinsdag, 9 oktober, 2018

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

GroenLinks ziet voor onze gemeente een voortrekkersrol. Juist onze gemeente, met zijn bedrijvigheid, met al die betrokken inwoners, met de bouwambities die we voor de komende jaren hebben, moet de ambitie hebben om voorop te lopen.

Juist wij moeten vooroplopen

GroenLinks ziet daarin voor onze gemeente een voortrekkersrol. Juist onze gemeente, met zijn bedrijvigheid, met al die betrokken inwoners, met de bouwambities die we voor de komende jaren hebben, moet de ambitie hebben om hierin helemaal voorop te lopen. Het Haarlemmermeers Energieakkoord moet een akkoord worden dat van ons allemaal is, dus ook van inwoners. Een gezamenlijk duurzaamheidsoffensief, dat is waarop GroenLinks Haarlemmermeer wil inzetten.

Energie is duur, en wordt alleen maar duurder

Ja, verduurzamen kost geld. Woningen isoleren, zonnepanelen aanschaffen en andere duurzame maatregelen treffen; het is zeker niet gratis. Maar (fossiele) energie is ook duur, en zal in de toekomst alleen maar duurder worden. We hebben bovendien afgesproken om in 2050 alle huizen van het gas af te hebben. Ook daar ligt een fikse opgave.

De andere kant is dat je met verduurzamen ook geld gespáárt. Iedereen die zonnepanelen op zijn dak heeft zal dat beamen. Maar wat ook telt: veel mensen vinden het een fijn idee dat zij minder of niet bijdragen aan klimaatverandering, en direct profiteren van de zon die elke dag op onze aarde schijnt.

GroenLinks is een partij die staat voor solidariteit. Dat betekent dat we willen dat duurzame maatregelen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine beurs.

Kijk dus naar het totaalplaatje

Het is dus heel belangrijk om bij beslissingen over duurzame maatregelen te kijken naar het hele plaatje: wat kost het en wat levert het op? Financieel én maatschappelijk! GroenLinks is ook een partij die staat voor solidariteit. Dat betekent in dit geval dat we willen dat duurzame maatregelen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine beurs.

Volop nieuwe kansen

De energietransitie vraagt ook om nieuwe kennis. En ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor de technische sector. Nu al is er in deze sector een tekort van 15.000 vakmensen. GroenLinks wil daarom dat er in onze gemeente een opleiding komt tot ‘monteur energietransitie’. Het zou een geweldige kans zijn voor onze jongeren om hier in onze gemeente zo’n opleiding met veel toekomstperspectief te volgen. En de kennis die dit oplevert kunnen we meteen lokaal gebruiken.

Haarlemmermeer staat bekend om zijn pioniersgeest, die we ooit gezamenlijk hebben gebruikt om het water te bestrijden en een nieuwe, welvarende gemeente op te bouwen. Laten we die innovatieve geest vasthouden om ervoor te zorgen dat we ook een duurzame toekomst tegemoet kunnen zien.

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/duurzaamheid-laten-we-daar-n%C3%BA-werk-van-maken