Raadsvoorstel Vaststelling Windpark Beuningen (BN&M)

Betoog Dave Groenen op raadsagenda Vaststelling Windpark Beuningen - 23 november 2021

 

Voorzitter,

Klimaatverandering heerst de wereld dagelijks. Dat zien we aan de overstromingen die plaatsvinden na hevige buien, de bosbranden in Amerika en Australië, het afsterven van koraal, het toenemen van hevige orkanen, de stijging van de zeespiegel…

Ook dichtbij hebben we afgelopen 10 jaar warme zomers ervaren en een paar maanden geleden zelfs gezien dat ook Nederlanders dakloos zijn geworden door overstromingen. Ik hoop dat ik geen gelijk heb, maar vrees dat dit enkel pas het begin is. In 2015 is het klimaatakkoord in Parijs afgesloten en recentelijk is er een vervolg geweest in Glasgow. Hier zijn mooie overeenkomsten tot stand gekomen. China en Amerika, de grootste CO2 producenten van de wereld, hebben zelfs een gezamenlijk akkoord bereikt. Gelukkig komt er nu wereldwijd het een en ander op gang. Maar wanneer gaan we de gevolgen van handelen zien? Het is niet 5 minuten voor twaalf maar wat BN&M betreft 2 voor twaalf.

Luchtkwaliteit is voor onze gemeente extra bela

https://www.beuningennuenmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/09/WPLent-300x200.jpg

ngrijk, we liggen aan belangrijke verkeersaders, een drukbevaren rivier en tegen het grootste binnenstedelijk industriegebied van Nederland aan. Recentelijk nieuws over uitstoot van stoffen vanuit TPN-West heeft ons ongerust gemaakt over wat dit betekent voor de gezondheidseffecten van onze inwoners en die van Nijmegen. Resultaten uit onderzoek van RIVM heeft geconcludeerd dat 4% van de sterfgevallen in Nederland is gerelateerd aan vervuilde lucht.

Laten we ook eens naar ons zelf kijken. Wat doen wij zelf nu, persoonlijk, om de klimaatverandering tegen te gaan?  Zelf heb ik eind vorig jaar mijn woning geïsoleerd en zonnepanelen aangeschaft met als doel een steentje bij te dragen voor een beter klimaat. Wat doet u? Er is recentelijk gebleken dat inwoners uit Beuningen minder energiebesparende maatregelen toepassen dan bij vaststelling Energiek Beuningen is verwacht.

Voorzitter, hoogleraar energietransitie Jan Rotmans is duidelijk: We leven momenteel in een verandering van tijdperk, niet in een tijdperk van veranderingen. We moeten om!! We moeten stoppen met verbranding van fossiele brandstoffen en op een duurzame manier onze energie gaan opwekken. Iedereen dient hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als overheid, in dit geval lokale overheid, zullen we deze verantwoording naar ons toe gaan trekken. We zullen daarom keuzes in algemeen belang gaan maken, keuzes die niet voor iedereen leuk zijn maar wel moeten voor een behouden toekomst.

Elektriciteit wordt steeds belangrijker. Het gebruik zal in de toekomst alleen maar toenemen door o.a. economische ontwikkeling, de uitbreiding van woonwijken, digitalisering, aanschaf airco’s door warme zomers die we hebben en krijgen en we gaan meer elektrisch rijden. Daarbij gaan we straks van het aardgas af en liggen voor de warmtetransitie ideeën op tafel om straks met waterstof onze woningen te verwarmen. Dit betekent dat door middel van elektrolyse, waterstofgas gegenereerd kan gaan worden.

Het blijkt dat de efficiëntste en maatschappelijk meest geaccepteerde manier om elektriciteit grootschalig op te wekken momenteel door middel van windturbines is.

Ten opzichte van zonnepanelen hebben deze voornamelijk voordelen:

-         Nagenoeg geen verlies van agrarische gronden, zonnepanelen hebben voor dezelfde energieopbrengst 80 – 100 ha nodig. Ons buitengebied is schaars en wordt al kleiner door andere ontwikkelingen zoals woningbouw.

-         Doordat het bijna altijd waait leveren windmolens dag en nacht duurzame energie, dit past prima bij vraag en aanbod. Daartegen hebben zonnepanelen zonder daglicht geen opbrengst.

-         Windenergie is per geleverde KWh financieel veel efficiënter, grofweg de helft goedkoper dan zonne-energie (Bron RvO)

Voorzitter, het raadsvoorstel windpark Beuningen staat vanavond op de agenda. Dit heeft een lange aanloop gehad, met reuring in onze samenleving maar ook daarbuiten.

Het proces is vanaf het begin open en transparant geweest dat druipt van burgerparticipatie. Met onze inwoners is er een nieuw energiebeleid opgesteld en met onze inwoners, als zijnde gebiedsraad, is een plan ontwikkeld om op gebied van elektriciteit energieneutraal te worden. Daarbij is er een energie-coöperatie in ontwikkeling en is de gemeente, in gesprekken met grondeigenaren en omwonenden, buiten zet gebleven. Dit was een opdracht van deze gemeenteraad en daar is aan voldaan. De commissie MER was zelfs vol lof over deze aanpak.

Voorzitter, Beuningen Nu en Morgen staat voor Lokaal, stabiel en lef! Wij staan voor een gedegen toekomst van MORGEN waarover wij NU gaan beslissen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zullen vanavond voltallig voor het voorliggende raadsvoorstel stemmen, ongewijzigd. De noodzaak is hoog en het proces is vanaf aanvang prima verlopen. Met deze grote stap naar een duurzamere toekomst dragen wij ons steentje bij om deze mooie wereld zo leefbaar mogelijk over te dragen aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna. Tevens vinden wij dat Beuningen dan klaar is met deze transitie, hierna is de regio aan zet.

https://www.beuningennuenmorgen.nl/commissies/ruimte/raadsvoorstel-vaststelling-windpark-beuningen/

Een halve graad extra opwarming: zoveel maakt dat uit (NOS Buitenland)

Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moet de temperatuurstijging beperkt blijven tot anderhalve graden. De klimaatconferentie in Glasgow was de "laatste en beste hoop" om dat doel binnen handbereik te houden, aldus de voorzitter bij de opening. Nu de klimaattop is afgelopen dreigt nog altijd een opwarming van 1,8 tot 2,3 graden.

Dat is slecht nieuws voor miljoenen mensen. Zij zullen de komende decennia te maken krijgen met steeds extremere hittegolven, overstromingen, natuurbranden en droogte.

Een halve graad meer of minder kan veel uitmaken. Het VN-klimaatpanel IPCC bracht in 2018 in kaart wat het verschil tussen anderhalve en twee graden in de praktijk betekent. Hieronder vind je een aantal van de conclusies van het IPCC-rapport en van andere wetenschappelijke studies.

Kijk zelf welk verschil anderhalve of 2 graden opwarming maakt:

Je ziet: een halve graad extra opwarming heeft grote gevolgen. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) stelde daarom als doel de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur ruim onder de twee graden te houden (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk) en "inspanningen te leveren" om de opwarming tot anderhalve graad te beperken.

Die 'grens' van anderhalve graden belandde niet zomaar in het klimaatakkoord, zegt klimaatonderzoeker Heleen de Coninck van de TU Eindhoven. "Die anderhalve graden was onder druk van kleine eilandstaten die zagen aankomen dat zij bij twee graden opwarming volledig zouden verdwijnen en daarmee al hun land zouden verliezen."

"Dat is een inbreuk op internationaal recht want ieder land heeft recht op zijn eigen grondgebied. Dat is een heel sterk argument."

Bovendien is de hoop dat een beperking van de temperatuurstijging tot anderhalve graad ook op andere vlakken de impact van klimaatverandering flink vermindert. De Coninck: "Een voorbeeld is het verdwijnen van de koraalriffen. Die sterven ongeveer helemaal uit bij twee graden opwarming. Bij anderhalve graad heb je misschien nog een kwart over."

Nadat de anderhalve graad in het Verdrag van Parijs belandde, kreeg het VN-klimaatpanel IPCC de opdracht te onderzoeken wat die opwarming zou betekenen voor de wereld. In 2018 kwam het IPCC met het special report. De gevolgen bij anderhalve graden opwarming bleken al zo ingrijpend dat het rapport de vraag opriep hoe veilig de 'oude' grens van twee graden nog was. Sindsdien is de internationale druk toegenomen om de opwarming tot anderhalve graad te beperken.

'Heel grote gevolgen'

De Coninck was een van de hoofdauteurs van het rapport. Als de wereld de temperatuurstijging onder de anderhalve graden houdt, zou dat zogenoemde omslagpunten kunnen voorkomen, zegt ze. "Op de polen gaat de opwarming harder dan in gematigde gebieden. Een Noordpool zonder zee-ijs komt bij twee graden temperatuurstijging iedere tien jaar voor en bij anderhalve graad iedere honderd jaar. Het afsmelten kan ergens tussen anderhalve en iets boven de 2 graden een tipping point overgaan. Dat kan heel grote gevolgen hebben voor de zeespiegelstijging."

Alle reden dus om onder de anderhalve graad te blijven. Maar we lijken het niet te redden. Uit de meest recente analyses blijkt dat met de toezeggingen die landen voor 2030 hebben gedaan, de opwarming in 2100 op 2,4 graden uitkomt. Als landen de nieuwe plannen en voornemens die ze tijdens de klimaattop deden écht aankondigden, scheelt dat nog 0,1 graad opwarming.

Tellen we alle (veelal vage) beloftes van landen over de verre toekomst mee (bijvoorbeeld over netto nul uitstoot in 2050, 2060 of 2070) dan stevent de wereld nog af op een temperatuurstijging van 1,8 graden. Hoewel de klimaattop afsloot met een oproep aan landen om versneld met nieuwe plannen en beloftes te komen, lijkt een opwarming van twee graden (of meer) dus aannemelijker dan een beperking van die opwarming tot anderhalve graden.

De Coninck: "Je hebt het dan over honderden miljoenen mensen extra die te maken krijgen met minder opbrengst van landbouw. En met meer waterstress en sterkere hittegolven op zo'n manier dat je, met name in steden, gewoon niet meer kunt leven."

https://nos.nl/l/2405526

Struikelblok in Glasgow is sociale ?ongelijkheid (Nederlands Dagblad)

Ongelijkheid is op de klimaatconferentie in Glasgow de olifant in de kamer. Niet iedereen heeft in gelijke mate schuld aan de klimaatcrisis. Niet iedereen wordt in gelijke mate geraakt. En niet iedereen praat in gelijke mate mee. En dat voorspelt weinig goeds voor de uitkomst.GlasgowMet nog enkele dagen te gaan zijn de stellingen voor de eindstrijd op de klimaattop in Glasgow betrokken. De woensdag gepubliceerde ontwerp-slotverklaring laat zien dat er nog heel wat moet gebeuren. Qua ambitie, als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad. En qua steun voor arme landen, als we de lasten eerlijk willen verdelen. COP26 maakt duidelijk dat de klimaatcrisis niet in de laatste plaats een ongelijkheidscrisis is.De rijkste 1 procent moet zijn uitstoot met 97 procent reduceren.De klimaatcrisis: de rijke landen zijn de veroorzakersDe klimaatcrisis wordt op de top in Glasgow, die vrijdag officieel zijn laatste dag ingaat, zozeer gepresenteerd als een mondiaal gezamenlijk probleem dat je bijna zou vergeten dat zij vooral is veroorzaakt door de rijke, ontwikkelde landen. Zij maakten als eerste het industrialisatieproces door en werden zo de afgelopen twee eeuwen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de historische CO2-emissies.Deze disbalans tussen rijk en arm bestaat nog steeds. De gemiddelde Nederlander veroorzaakt met zijn huis, auto en vliegvakanties acht keer meer uitstoot dan de gemiddelde Afrikaan, de gemiddelde Amerikaan zelfs 14 keer meer. De rijkste 10 procent van de wereldbevolking (met een jaarinkomen van 55.000 dollar of meer) is volgens de Verenigde Naties verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van de afgelopen 25 jaar.Volgens onderzoek van Oxfam zal de rijkste 1 procent van de wereldbevolking (jaarinkomen 172.000 dollar of meer) in 2030 met zijn exorbitante levensstijl 16 procent van de wereldwijde uitstoot voor zijn rekening nemen, twee keer zoveel als de armste 50 procent. Hun voetafdruk is 30 keer groter dan mag om de opwarming op 1,5 graad te houden. In andere woorden: de rijkste 1 procent moet zijn uitstoot met 97 procent reduceren.De klimaatschade: de arme landen krijgen de problemenHeel anders is het beeld als we kijken naar de gevolgen van de klimaatcrisis. Dan zijn het juist de arme landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatschade (en nu al meer dan rijke landen erdoor getroffen worden). Volgens een rapport van Christian Aid verliezen zij 20 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) in 2050 en 64 procent in 2100 bij een opwarming van 2,9 graden (waar we met het huidige beleid op afkoersen), en nog altijd respectievelijk 13 procent in 2050 en 33 procent in 2100 als de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad.Deze ramingen zijn gebaseerd op de verwachte opwarming alleen. Als ook de gevolgen van extreem weer (zoals cyclonen en bosbranden) worden meegenomen wordt de schade navenant groter. De totale klimaatschade voor ontwikkelingslanden zal tegen 2030 volgens onderzoek van de Duitse Heinrich-Böll-Stiftung tussen de 400 en 580 miljard dollar per jaar bedragen. Tegen 2050 zal de schade zijn opgelopen tot 1,8 biljoen dollar per jaar.Het is dan ook niet vreemd dat de ontwikkelingslanden (in Glasgow verenigd in de allianties van Least Developed Nations, het Climate Vulnerable Forum en de Association of Small Island States) op de klimaattop aandringen op ambitie: de rijke landen moeten zich houden aan de 1,5 procent en dus snel en drastisch terug met hun emissies, en daarom voortaan jaarlijks hun klimaatplannen aanscherpen, in plaats van om de vijf jaar zoals nu.Daarnaast willen de arme landen meer en sneller geld voor klimaatactie, met name adaptatie. Concreet gaat het om de 100 miljard dollar per jaar die de rijke landen in 2009 voor de periode 2020-25 toezegden, maar vooralsnog slechts ten dele leverden (en dan nog vooral in leningen, niet in giften), en om een financiële regeling ter compensatie van nu al geleden klimaatschade (loss and damage). Dat laatste punt is uit den boze voor de VS en de EU, die vrezen voor hoge kosten en aansprakelijkheid. Het gaat daarnaast ook om de klimaatfinanciering voor de periode na 2025. Zo eisen Afrikaanse landen tot 2030 de som van 1,3 biljoen dollar per jaar.De klimaatoplossing: een compromis lost weinig op Omineus voor een bevredigende oplossing van al deze kwesties van climate justice is dat de klimaatongelijkheid ook op de top in Glasgow zelf bestaat, getuige het selecte gezelschap dat in de Blue Zone aan tafel zit. COP26 is volgens veel critici de minst inclusieve COP-klimaattop ooit. Delegaties uit ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten zijn veel minder aanwezig dan andere jaren, net als vertegenwoordigers van actiegroepen en ngo’s (een derde van het aantal op andere COP’s). Gevolg van covidmaatregelen (lockdowns, reisverboden en strenge Britse vaccinatie-­eisen), en extreem hoge reis- en verblijfskosten, met hotelprijzen van duizenden ponden per nacht.Onderzoek van Global Witness toonde deze week bovendien aan dat andere partijen juist massaler dan ooit zijn uitgerukt, met name het internationale bedrijfsleven, tuk op een deal over CO2-markten. De fossiele industrie is de grootste lobby in Glasgow. Ze is present met meer dan 100 bedrijven en belangenclubs, samen ruim 500 personen, meer dan welk land ook, en groter dan de delegaties van de acht kwetsbaarste landen samen, zoals Bangladesh, Haïti en Mozambique. Omdat ngo’s en activisten dit jaar ondanks hun waarnemersstatus beperkt toegang hebben tot onderhandelingsruimten wordt de stem van de kwetsbaarsten nog minder gehoord.Geen wonder dat het niet opschiet. Terwijl landen en bedrijven vorige week over elkaar heen buitelden om ambitieuze maar papieren CO2-reducties en zero carbon-beloften te proclameren, bleef het op financieel vlak akelig stil. De 100 miljard dollar per jaar, zoveel is duidelijk, wordt pas in 2023 gehaald (en heel misschien 2022), en onzeker is of de achterstallige betalingen sinds 2020 worden ingehaald. Op het vlak van loss and damage zit de zaak muurvast. De arme landen hopen nu maar dat ­minimaal wordt afgesproken dat zo’n regeling er op de volgende COP komt. Maar afgaande op de concept-slotverklaring zit meer dan een vage belofte er niet in. <ambities voor schoon transportAlle nieuwe vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht, moeten op schone energie rijden. Die ambitie spreken zeker dertien landen uit op de klimaattop in Glasgow. De verklaring waar het doel in staat is een initiatief van Nederland. Ook diverse bedrijven en steden spreken hun steun uit.‘Omdat vrachtwagens gemiddeld zo’n tien jaar rondrijden, is de overeenkomst een mooie stap om de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens en bussen wereldwijd naar nul te krijgen in 2050’, vindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Steven van Weyenberg, die deze dagen in Glasgow is, noemt de overeenkomst ‘een mooi begin’. Hij hoopt dat meer landen zich nog zullen aansluiten.De landen die meteen met Nederland meedoen zijn het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Turkije, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Finland, Canada, Chili, Zwitserland en Uruguay. Ook bedrijven als Unilever, IKEA, Volvo, Scania, UPS, Amazon en Siemens hebben zich aangesloten. Verder hebben Schotland en Wales ook nog zelfstandig hun steun uitgesproken, net als New York, Delhi en het stedennetwerk C40, waar onder meer Amsterdam en Rotterdam lid van zijn.De doelstelling is in lijn met afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord. Daarin staat het streven naar volledig schoon wegverkeer in 2050. ‘Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller gaat ontwikkelen’, zegt Van Weyenberg. Zijn ministerie wijst erop dat Nederlandse bedrijven ‘goed zijn in de bouw van uitstootvrije bussen en vrachtwagens’...

https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1069036/struikelblok-in-glasgow-is-sociale-ongelijkheid

Nieuw slachtoffer in top FrieslandCampina – Litouwen: gooi Chinese telefoons weg (MT.nl)

1. Voorzitter FrieslandCampina stapt op om onrust

Erwin Wunnekink is de vierde belangrijke bestuurder van FrieslandCampina die in korte tijd opstapt. De bestuursvoorzitter van de zuivelcoöperatie houdt het na drie maanden alweer voor gezien, meldt het FD. De coöperatie is eigenaar van de NV waarin het zuivelconcern zijn ondernemingsactiviteiten onderbrengt. De voortwoekerende onrust heeft volgens het bedrijf te maken met omstandigheden buiten de organisatie. ‘Door de stikstofcrisis en het klimaatakkoord hangen veel onzekerheden boven het hoofd van de melkveehouderij in Nederland.’

2. Ondernemingsraden akkoord met fusie RTL en Talpa

De ondernemingsraden van RTL Nederland en Talpa hebben hun zegen uitgesproken over de voorgenomen fusie van de twee mediabedrijven. De bedrijven hebben nu definitief hun handtekening gezet onder de deal. De markttoezichthouders moeten de fusie nog wel goedkeuren. RTL en Talpa verwachten echter geen obstakels. Met de fusie ontstaat volgens de twee een sterk Nederlands commercieel mediabedrijf dat de concurrentie aankan met grote buitenlandse entertainmentbedrijven.

3. Transavia overweegt Brussel als nieuwe thuisbasis

De verhoging van de havengelden op Schiphol is de top van Transavia in het verkeerde keelgat geschoten. Van zijn 44 toestellen staan er 28 op Schiphol. Het besluit de havengeldtarieven de komende jaren met 40 procent te verhogen heeft flinke financiële impact voor de luchtvaartmaatschappij, de kosten nemen met 20 miljoen euro toe. ‘Wrang en unfair’, aldus Transavia-topman Marcel de Nooijer tegenover het FD. Ondertussen bekijkt de maatschappij de mogelijkheid of Brussel zijn derde thuisbasis kan worden. De Nooijer zegt dat de hogere havengelden daar niets mee te maken hebben.

4. Supermarkt Dirk zet klanten aan het werk

Supermarktketen Dirk is op zoek naar nieuwe winkellocaties en roept daarvoor hulp van zijn klanten in. Via folders en zijn website laat de foodretailer weten op zoek te zijn naar winkels in het gebied tussen Purmerend, Haarlem, Amersfoort en Breda. De actie lijkt te werken. Volgens directeur Marcel Huizing zijn er bijna duizend tips binnengekomen. ‘Bijna zeventig procent komt uit het gebied waar nieuwe vestigingen worden gezocht’, laat hij RTL Nieuws weten.

5. Leonardo DiCaprio investeert in Mosa Meat

De Maastrichtse producent van kweekvlees Mosa Meat heeft Leonardo DiCaprio aan boord als investeerder en adviseur. ‘Een van de beste manieren om de klimaatcrisis te bestrijden, is om ons mondiale voedselsysteem fundamenteel te veranderen’, zegt de filmster en activist in een persbericht. Hoeveel geld de Oscarwinnaar in het Nederlandse bedrijf steekt, is niet bekendgemaakt.

Elke dag deze nieuwsupdate ontvangen?

Schrijf je in voor de MT/Sprout nieuwsbrief Management & Leiderschap,
met elke dag het laatste nieuws en de beste artikelen over management en leiderschap.

Aanmelden nieuwsbrief

6. Must read: ECB: klimaatverandering extra risico voor Zuid-Europese bedrijven

Klimaatverandering maakt bedrijven en banken in zuidelijke lidstaten extra kwetsbaar, zo blijkt uit een stresstest van de Europese Centrale Bank. Extreme hitte, watertekorten en bosbranden vergroten de kans op schade aan productiefaciliteiten en aanvoerroutes van bedrijven, die minder winstgevend worden of failliet kunnen gaan, schrijft NRC. Het aantal bedrijven in Zuid-Europa dat is blootgesteld aan ‘hoog fysiek klimaatrisico’ ligt tussen de 25 procent (Italië) en bijna 100 procent (Griekenland). In Noord-Europa ligt het lager dan 10 procent.

7. Zoom-topic: Litouwen roept op Chinese telefoons weg te gooien

Koop geen telefoons van de Chinese merken Xiaomi en Huawei. Heb je er een, gooi die dan bij de vuilnis. Dat is het advies van de Litouwse onderminister, meldt persbureau Reuters. Volgens een rapport van zijn ministerie bevat een telefoon van Xiaomi software die termen als ‘Lang leve Taiwan’ en ‘Free Tibet’ automatisch kan censureren. Of de software ook staat geïnstalleerd op telefoons die in Nederland worden verkocht, is niet bekend.

Nieuws inhalen? Lees alle Management & Leiderschap-updates

https://mtsprout.nl/nieuws-management-leiderschap/leonardo-dicaprio-investeert-in-mosa-meat