Nieuw IPCC-rapport: effecten klimaatverandering ernstiger dan gedacht; beperkte tijd voor effectieve adaptatie (Deltares)

Gericht op adaptatie

Gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar. De meest kwetsbare mensen en ecosystemen worden daarbij onevenredig getroffen. Het opgestapelde wetenschappelijke bewijs daarvoor is onomstotelijk en nog nooit zo indringend verwoord door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De focus van het Werkgroep 2 rapport van het IPCC, dat vandaag is gepubliceerd, is gericht op de gevolgen, risico’s en adaptatiemaatregelen.

Nederlandse auteurs

Wereldwijd hebben ruim 270 wetenschappers bijgedragen aan dit rapport, waaronder deze Nederlandse hoofdauteurs: Marjolijn Haasnoot (Deltares), Robbert Biesbroek (WUR) en Maarten van Aalst (Universiteit Twente). Marjolijn Haasnoot: “Dit rapport laat zien dat er grote risico’s zijn van klimaatverandering en bespreekt mogelijkheden om ons aan te passen. Een versnelling van adaptatie en ingrijpendere maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering bij te houden. Door rekening te houden met de lange termijn adaptatie-opgave kunnen we tijdig duurzame keuzes maken en verkeerde investeringen voorkomen.”

https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/Klimaatverandering-gevolgen-en-oplossingen-v8a-735x413.png

Bekijk hier de infographic in een groter formaat

Tien conclusies betreffende overstromingen, droogte, hitte, natuur en waterbeheer

De tien belangrijkste uitkomsten van het rapport hebben we samengevat tegen het licht van onze missie: Enabling Delta Life. Welke oplossingen voor overstromingen, droogte, hitte voor mens en natuur worden in dit rapport benadrukt? En wat betekent dit voor het kust- en waterbeheer?

1. Effecten van klimaatverandering doen zich nu al voor op vele plekken, en nemen toe bij elke verdere opwarming

Klimaatverandering heeft al aanzienlijke schade en verlies veroorzaakt aan ecosystemen, de bestaansmogelijkheden van mensen, en infrastructuur. Hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn toegenomen door klimaatverandering. De helft van de wereldbevolking heeft al te maken met waterschaarste. Dit komt door een toenemende vraag naar zoet water terwijl de beschikbaarheid afneemt als gevolg van de toegenomen verdamping, veranderingen in sneeuw- en gletsjerdynamiek en schade aan de infrastructuur. Deze trends vormen risico’s voor het leven in delta’s en kustgebieden.

2. Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering is afhankelijk van de verbonden interacties tussen het klimaat, de natuur en de mens

Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de mens, maar ook voor de ecosystemen op het land en in de oceanen. Dit rapport benadrukt meer dan ooit tevoren dat het verlies en schade aan ecosystemen in elke regio op aarde belangrijke risico’s vormen, en dat deze risico’s versneld toenemen naarmate de aarde meer opwarmt. Daardoor vermindert het vermogen van ecosystemen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen en klimaatverandering te beperken. Zowel klimatologische als niet-klimatologische factoren verhogen de druk op het watersysteem en geven aanleiding tot een grondige heroverweging van waterbeheer en ruimtelijke ordening.

3. De kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen voor klimaatverandering verschilt tussen regio’s,  maar treft vooral de meest kwetsbaren

De lasten van klimaatverandering zijn niet gelijk verdeeld: mensen die al in een kwetsbare positie verkeren worden onevenredig getroffen. Klimaatverandering draagt daardoor ​​bij aan humanitaire crises en conflicten en heeft geleid tot acute voedselonzekerheid en ondervoeding als gevolg van overstromingen en droogte in onder andere Afrika en Midden-Amerika. Ook in Nederland hebben kwetsbare mensen een hoger risico op hittestress, of financiële gevolgen van storm- of overstromingsschade. Het opbouwen van een veerkrachtige samenleving vereist bewustzijn van deze ongelijke verdeling van klimaatrisico’s over de bevolkingsgroepen.

4. Natuurlijke ecosystemen staan ​​onder toenemende druk, waardoor hun bijdrage aan mitigatie- en aanpassingsinspanningen wordt ondermijnd

Klimaatverandering heeft aanzienlijke schade en onomkeerbare verliezen veroorzaakt aan ecosystemen op land, aan de kust en in de open oceaan. Exploitatie van de natuur, versnippering van leefgebieden en schade veroorzaakt door verontreinigende stoffen vergroten de kwetsbaarheid van ecosystemen voor klimaatverandering. Bovendien kunnen sommige vormen van mitigatie op het land nadelige ecologische effecten hebben, zoals wijdverbreide toepassing van bio-energiegewassen die de watervoorziening, voedselzekerheid en biodiversiteit kunnen ondermijnen. We moeten ervoor zorgen dat aanhoudende negatieve effecten van klimaatverandering de ecosysteemfuncties niet schaden.

https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/Figuur-IPCC--735x568.png

Figuur 1: Hoe langer we wachten, hoe minder er straks nog mogelijk is.

5. Stedelijke gebieden zijn hotspots: gevolgen van klimaatverandering komen daar samen maar er zijn tegelijkertijd mogelijkheden voor adaptatie en mitigatie

Door de toenemende verstedelijking zullen de effecten van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, kritieke infrastructuur en levensonderhoud toenemen. Met name de infrastructuur voor sanitatie, watervoorziening, transport, communicatie en energie vereisen een upgrade van de gebruikte ontwerpnormen. Kuststeden worden onevenredig zwaar getroffen door de concentratie van economische activiteiten en bevolking in smalle kustgebieden. De concentratie aan bouwactiviteiten en sociaal-economische ontwikkelingen bieden echter een schat aan mogelijkheden om klimaatadaptatie- en mitigatiebeleid te implementeren.

6. Zeespiegelstijging zal grote risico’s en aanpassingsproblemen met zich meebrengen voor kustgebieden

Een steeds sneller stijgende zeespiegel brengt grote risico’s met zich mee voor kuststeden, ecosystemen en infrastructuur. De risico’s voor levensonderhoud, gezondheid, welzijn, voedselbeschikbaarheid, watervoorziening en cultureel erfgoed nemen toe. De ernst van de effecten van zeespiegelstijging neemt in de loop van de eeuwen steeds sneller toe, en deze effecten kunnen veel eerder optreden wanneer de zeespiegel sneller stijgt als gevolg van het smelten van de Antarctische ijskap. Zeespiegelstijging is een existentiële bedreiging voor laaggelegen delta’s, kusten en eilanden. Maatregelen voor aanpassen bestaan uit het beschermen, zeewaarts gaan, meebewegen en geplande terugtrekking.

7. Kettingreacties, samenvallende omstandigheden en grensoverschrijdende effecten hebben grote invloed op de ecologische en humanitaire crises

Meerdere klimaateffecten zullen tegelijkertijd optreden, wat resulteert in grotere en meer verspreiding van gevolgen. Ook kunnen klimaateffecten leiden tot keten van andere effecten over sectoren en regio’s veroorzaken. Hitte kan leiden tot droogte wat weer kan leiden tot bosbranden waardoor water niet meer goed kan worden vastgehouden wat weer kan leiden tot een overstroming.. Klimaatgerelateerde extremen veroorzaken economische en maatschappelijke gevolgen over de landsgrenzen heen via toeleveringsketens, verbonden rivier- en kustgebieden, markten en natuurlijke hulpbronnenstromen, met toenemende grensoverschrijdende risico’s in de water-, energie- en voedselsectoren. Dit heeft invloed op hoe wij onze delta-studies vormgeven.

8. De mogelijkheden tot adaptatie zijn ongelijk verdeeld en deze kloof wordt groter

Hoewel veel landen zich voorbereiden op klimaatverandering, is er een grote verscheidenheid aan plannen en implementatie van maatregelen. De omvang en snelheid van huidige en geplande maatregelen zijn onvoldoende om negatieve effecten voldoende in te perken. Een gedegen lange-termijn planning en tijdige implementatie van adaptatiebeleid zijn noodzakelijk om gevolgen te beperken en te voorkomen dat we vastlopen of verkeerde investeringen doen. Voor Nederland is dit recent expliciet aangekaart in de conclusie dat water- en ondergrondprocessen als leidraad genomen moeten worden voor toekomstig landgebruik en waterbeheer.

9. Het dichten van de aanpassingskloof is afhankelijk van tijdige actie en flexibele strategieën voor de lange termijn

Met elke toename van de wereldtemperatuur zullen er in elke regio nieuwe aanpassingsgrenzen ontstaan. Maatregelen voor mitigatie en aanpassing met snelheden en schalen die verder gaan dan de huidige plannen zijn nodig om toenemende verliezen en schade te voorkomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een mix ecosystemen gebaseerde (groene) en technische (grijze) oplossingen kansrijk is om de adaptatiekosten te verlagen en bij te dragen het beperken van overstromingen en vasthouden van water voor tijden van droogte.

10. Duurzame ontwikkeling en het vermijden van maladaptatie vereisen geïntegreerde benaderingen van adaptatie, mitigatie en het aanpakken van sociale en ecologische uitdagingen.

De biodiversiteit en de veerkracht van ecosystemen tegen klimaatverandering worden verminderd wanneer maatregelen uitblijven. Acties die gericht zijn op afzonderlijke sectoren of risico’s en waarbij prioriteit wordt gegeven aan de winst op korte termijn leiden op de lange termijn vaak tot nadelige effecten op ecosystemen en mensen. Oplossingen op basis van een integrale en inclusieve benadering kunnen risico’s verminderen en klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk te maken.

Deltares collega’s werkten eerder aan het rapport van Werkgroep 1 over de klimaatveranderingen zelf. Dit rapport verscheen augustus vorig jaar. In april komt Werkgroep 3 met haar rapport over klimaatmitigatie.

Vanuit Deltares hebben de volgende experts bijgedragen aan deel 1 en deel 2 van het IPCC rapport:

Roshanka Ranasinghe (coördinerend hoofdauteur voor WG-I)
Bart van den Hurk (hoofdauteur voor WG-I)
Marjolijn Haasnoot (hoofdauteur voor WG-II)
Johan Reyns (bijdragende auteur voor WG-I)
Sadie McEvoy (wetenschappelijke ondersteuning en bijdragende auteur voor WG-II)
Gundula Winter (bijdragende auteur voor WG-II)

The post Nieuw IPCC-rapport: effecten klimaatverandering ernstiger dan gedacht; beperkte tijd voor effectieve adaptatie appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuw-ipcc-rapport-effecten-klimaatverandering-ernstiger-dan-gedacht-beperkte-tijd-voor-effectieve-adaptatie

IPCC publiceert eerste deelrapport: zeven lessen over klimaatverandering en extreem weer (Deltares)

https://www.deltares.nl/app/uploads/2017/08/climate-cold-glacier-iceberg-735x487.jpg

Het hoofdstuk van AR6 dat vandaag verschijnt, gaat over de huidige en toekomstige staat van het klimaat en de invloed die de mens daarop heeft. Begin 2022 zullen de twee delen verschijnen die zich richten op de socio-economische en ecologische gevolgen van de temperatuurstijging en welke maatregelen de gevolgen en de broeikasgassenuitstoot zal kunnen verminderen. Hoewel de AR6 hoofdconclusies deels overeen komen met die van de eerdere vijf rapporten sinds 1988, krijgen onderzoekers wereldwijd wel steeds dieper inzicht in de aard en gevolgen van de temperatuurstijging door de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien worden we sinds het verschijnen van het laatste rapport in 2013 steeds vaker geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering. En ook de maatschappij is overal ter wereld ingrijpend veranderd. Daarom was het tijd voor een nieuw rapport.

Liggen we op koers?

Landen zijn met het klimaatakkoord van Parijs (2015) aan de slag gegaan. In juridische termen werd toen vastgelegd dat een maximum stijging van 2 graden aan het einde van deze eeuw nog acceptabel zou zijn, maar dat gestreefd moet worden naar 1,5 graden stijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk (1850-1900). Liggen we op koers met onze ambities, wat betekenen de huidige en geambieerde uitstootcijfers voor het klimaat en het weer, en wat kunnen we leren van de extremen die we nu al meemaken?

Bewijs voor beleidsmakers

Met de uitkomsten van het wetenschappelijke werk van in totaal 234 onderzoekers hebben ambtelijke vertegenwoordigers uit 195 landen afgelopen weken de beleidssamenvatting woord voor woord opgesteld en goedgekeurd. Het rapport spoort beleidsmakers met nieuw bewijs aan tot actie, ook de jongere generatie die wellicht een minder helder beeld heeft van het alarmerende rapport uit 2013. Heel concreet zal het AR6 rapport inhoudelijk voeding geven (met het bijbehorende gevoel van urgentie) aan het volgende internationale klimaatoverleg, in november in Glasgow.

Zeven lessen trekt Deltares uit dit nieuwe rapport:

1 – Klimaatverandering is overal om ons heen, en mensen hebben er invloed op

Klimaatverandering is niet iets van de toekomst. We hebben nú al frequent te maken met ongekende omstandigheden: kijk maar naar het nieuws, dat bol staat van ongekende hittegolven, droogteperiodes en extreme regenval. Met zowel verwoestende overstromingen als ontembare natuurbranden tot gevolg. Het rapport bevestigt dat menselijk handelen hier invloed op heeft.

“Voor niemand op deze planeet is klimaatverandering een ver-van-mijn-bed-show. De gevolgen zijn overal zichtbaar en de gevaren liggen voor iedereen om de hoek. Het speelt in elk project van Deltares een rol van betekenis”, alus Bart van den Hurk, klimaatexpert bij Deltares.

2 – Het stopt niet vanzelf

Zelfs het optimistische scenario van 1,5° C temperatuurstijging roept geen halt meer toe aan de toename van zulke extreme weersituaties. En iedere toename van de temperatuur betekent weer een verdere groei: hogere temperatuurpieken, grotere hoeveelheden regen, meer en langere droogteperioden. Het rapport voorspelt dat voor veel weertypen een proportionele toename van de extremen zal optreden, afhankelijk van de wereldwijde temperatuurstijging. In sommige gevoelige regio’s zal de opwarming relatief twee tot drie keer hoger zijn dan wereldgemiddeld.

 

https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/08/IPCC-1.jpg

https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/08/IPCC-2.jpg

https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/08/IPCC-3.jpg

Deze figuren uit de AR6 Summary for Policy Makers geven de frequentie en intensiteit weer van extreme temperaturen, neerslag en droogte die gemiddeld eens in de tien jaar plaatsvinden in het pre-industriële tijdperk, het huidige klimaat en de toekomstige temperatuurniveaus.
In de bovenste grafieken vertegenwoordigt elke gekleurde stip een jaar in een steekproef van tien jaar, met donkere stippen die de jaren aangeven waarin extreme gebeurtenissen zich voordoen. De onderste grafieken laten zien hoeveel intenser deze gebeurtenissen zouden kunnen worden in de toekomst, waarbij de lichtere streep een onzekerheidsmarge weergeeft.

3 – Het wordt natter én droger

Ook de waterkringloop zal door de temperatuurstijging steeds meer verstoord raken. We merken dit nu al. Veranderende patronen van regenval en waterafvoer door rivieren zullen zowel steeds extremere droogte als ongekende nattigheid met zich meebrengen. Bovendien zullen deze extremen zich uitstrekken over grotere regio’s. Meer huizen worden door overstromingen bedreigd, terwijl boeren wereldwijd tegelijkertijd vaker met extreme droogte worstelen.

“Dit AR6-rapport bouwt verder op het AR5-rapport met een uitgebreide regionale beoordeling en een atlas met wereldwijde én regionale informatie, die ingezet kan worden voor verdere klimaateffecten- en adaptatiebeoordelingen”, benoemt Roshanka Ranasinghe, expert van Deltares en IHE Delft, over de gevolgen van klimaatverandering voor kustgebieden.

4 – De zeespiegel stijgt tot na 2100

Wat we ook ondernemen tegen de CO2-uitstoot, de globale thermometer zal hoe dan ook doorstijgen. De komende tientallen jaren smelten ijskappen en gletsjers verder af, waardoor de zeespiegel ook na deze eeuw nog lang blijft stijgen, met veranderende kustlijnen en overstromingen tot gevolg. Het rapport geeft aan dat tegen 2100 de zeespiegel waarschijnlijk met tussen de ca 30 en 100 cm zal zijn gestegen. Maar het kan fors meer zijn, als de stabiliteit van de ijsmassa’s op Antarctica en Groenland door verschillende fysische processen toch kleiner zal blijken te zijn dan waar de huidige scenario’s rekening mee houden.

https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/08/IPCC-4-735x301.jpg

Prognoses van zeespiegelstijging die waarschijnlijk zullen optreden bij de aangegeven emissiescenario’s. Rond 2150 lopen deze scenario’s op tot ca 1.90 m, maar een stijging van 5 m valt niet uit te sluiten. (Figuur Box TS.4 uit de AR6 Technical Summary)

5 – De impact van menselijk handelen wordt versterkt of verzwakt door de natuur zelf

Menselijk gedrag heeft onweerlegbaar invloed op het klimaat. Natuurlijke variaties in het klimaatsysteem zorgen voor periodieke afwijkingen van de lange termijn klimaattrends. In bepaalde regio’s en in sommige periodes versterken die natuurlijke variaties onze menselijke invloed, terwijl ze in andere situaties die invloed juist maskeren. We kunnen ons beleid dus niet enkel op de lange termijntrends richten, maar moeten scherp blijven op plotselinge afwijkingen die overal en op ieder moment kunnen optreden.

6 – Iedere regio krijgt te maken met een stapeling van verschillende klimaateffecten

Veel gebieden wereldwijd zullen geconfronteerd worden met een toename van klimaateffecten die tegelijkertijd op kunnen treden. Ongelukkige samenloop van omstandigheden zal vaker tot rampsituaties leiden. We moeten er bijvoorbeeld rekening mee houden dat regio’s een combinatie te verwerken krijgen van droogte, extreme neerslag en natuurbranden. De ene regio is daar gevoeliger voor dan andere. Stedelijke gebieden zijn doorgaans warmer dan hun omgeving en kunnen minder regenwater afvoeren. Deltagebieden komen voor de uitdaging te staan van rivieren die snel buiten hun oevers treden en van stijgende zeeniveaus. Daarop is de Nederlandse delta geen uitzondering.

“Veel draait nu om ons aanpassingsvermogen. Er is een duidelijke toename van zowel de frequentie als de intensiteit van extreme gebeurtenissen die tegelijkertijd kunnen optreden. Die frequentie en intensiteit zullen alleen nog maar verder stijgen. In antwoord daarop moeten we enorme inspanningen verrichten en innovatieve oplossingen ontwikkelen”, aldus Marjolijn Haasnoot, expert op het terrein van klimaatadaptatie bij Deltares.

7 – Ook de kusten zullen de effecten merken

Voor het eerst is in dit AR6 ook een systematische scan gemaakt van de klimaatimpacts op kustgebieden. Niet alleen relatieve zeespiegelstijging, maar overstromingen, kusterosie, hittegolven in zee en de zuurgraad van de oceanen nemen toe naarmate de planeet verder opwarmt. Aangezien zo’n 10% van de wereldbevolking en 15 van de 20 grootste megasteden in laaggelegen gebied liggen hebben deze globaal verspreide effecten enorme implicaties voor benodigde aanpassingen in die gebieden. Een belangrijk werkveld voor Deltares!

Deltares is trots op de bijdrage die haar experts mogen leveren aan dit belangrijke onderzoeks- en beoordelingswerk. In de overtuiging dat deze nieuwe en breed gedragen oproep besluitvormers helpt om de klimaatverandering te vertragen en om samenlevingen en natuur weerbaar te maken tegen de veranderingen waarmee we nu en in de toekomst te maken krijgen.

—————————————

Vanuit Deltares hebben de volgende experts bijgedragen aan het AR6-rapport:

Dit nieuwsbericht is een coproductie van Deltares en het Europese onderzoeksproject RECEIPT.

The post IPCC publiceert eerste deelrapport: zeven lessen over klimaatverandering en extreem weer appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/ipcc-publiceert-eerste-deelrapport-zeven-lessen-over-klimaatverandering-en-extreem-weer

Brandweer uit Nijkerk redde mensen in Limburg: ‘Indrukwekkend en emotioneel’ (Nijkerk nieuws)

Toen de melding uit de alarmcentrale kwam twijfelde ze geen moment. Corné Krijkamp en zijn collega’s van de brandweer uit Nijkerk spoedden zich naar Limburg om daar te helpen bij de evacuatie van inwoners. “Het is indrukwekkend om mensen in zo’n moeilijke tijd bij te staan.”
Brandweerman Corné Krijkamp uit Nijkerk trok samen met vijf collega’s naar het rampgebied in Zuid-Limburg. Daar hielpen ze lokale hulpdiensten met de evacuatie van mensen uit woningen.

Mensen uit huis gered

“Na het verlaten van de verzamelplek in de buurt vertrokken we in een colonne van brandweerauto’s naar Zuid-Limburg”, vertelt Krijkamp. “Wij werden ingezet in het gebied bij Brommelen. Daar verzorgden we met de lokale brandweer de vrijwillige evacuatie van inwoners. We hebben allerlei mensen geholpen. Ouderen, jongeren en alles ertussenin. We haalden niet alleen mensen uit hun huis. Het kwam ook voor dat we ze hielpen met het verplaatsen van spullen naar de bovenste verdieping en we hebben huisdieren gered. De geëvacueerde mensen werden naar een verzamelpunt gebracht. Hierop vertrokken ze per bus naar een sporthal in de buurt.”

Ik heb een ramp als deze nog nooit meegemaakt
De brandweerlieden uit Nijkerk stonden de mensen niet alleen fysiek bij. “Het is erg indrukwekkend om mensen te helpen in zo’n emotionele tijd. Je merkt dat ze hun verhaal willen vertellen. Ze raken zoveel kwijt. Dit wens je echt niemand toe. Het doet absoluut wat met je. ”

Een enkeling bleef

Niet iedereen was gediend van de hulp van de brandweer. “Het kwam ook voor dat mensen niet mee willen”, vertelt Krijkamp. “Die kun je niet dwingen. Maar we probeerden het natuurlijk later nog eens. Zeker toen het water bleef stijgen konden we een groot deel van hen alsnog overtuigen om mee te gaan. Slechts een enkeling bleef.”
Die mensen werden niet in de steek gelaten. “We voerden meerdere controles uit in het geëvacueerde gebied. We controleerden in huizen of er geen gewonden achterbleven en als we ergens licht zagen branden keken we of daar hulp nodig was. Uiteraard gingen we dan ook langs bij mensen die niet geëvacueerd wilden worden.”
“Als brandweerman heb ik een ramp als dit nooit eerder meegemaakt”, vervolgt Krijkamp. “We zijn wel eerder in Limburg geweest voor bosbranden, maar nooit voor een situatie als dit.”

Honden gered

De eenheid waarvan Krijkamp deel uitmaakte, werd afgelost door een andere Gelderse eenheid. Zij vielen op door deze onderstaande video waar zij een paar honden uit een woning redden.

bron:

https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/06/13124630/mediapartner-omroep-gelderland.jpg

 

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: L.christiaens@nieuws.nl

Het bericht Brandweer uit Nijkerk redde mensen in Limburg: ‘Indrukwekkend en emotioneel’ verscheen eerst op Nijkerk.

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/156849/brandweer-uit-nijkerk-redde-mensen-in-limburg-indrukwekkend-en-emotioneel/

De apocalyps-verzekering van de superrijken (OneWorld)

https://www.oneworld.nl/app/uploads/2021/03/asha-ten-broeke-875x505.jpg

De ultrarijken, die zichzelf naar de ruimte laten vliegen en apocalyps-huizen kopen voor ‘je weet maar nooit’, hebben enorme invloed op de klimaatcrisis. Zij blijven te veel buiten schot, zegt Asha ten Broeke.

Ruim een week nadat de thermometers in het Canadese plaatsje Lytton bijna de 50 graden aantikten om vervolgens tot as te vergaan in een verwoestende bosbrand, vloog de Britse miljardair Richard Branson met zijn eigen schip de ruimte in. Een transportvliegtuig bracht hem met zijn bemanning naar 15 kilometer hoogte, waar ze VVS Unity lanceerden, die steeg naar 80 kilometer om de inzittenden op vier minuten gewichtloosheid te trakteren.

‘Welkom bij de dageraad van een nieuw ruimtetijdperk’, twitterde Branson. Het tijdperk, welteverstaan, waarin hij op deze manier andere stinkend rijke luitjes een peperdure ruimtereis gaat verkopen. De opbrengst van de kaartjes – zo’n 200.000 euro per stuk – is voor hem. De kosten van de CO2-uitstoot van deze tripjes zijn voor ons allemaal.

De rijken zullen praktisch overal welkom zijn, vluchtelingen bijna nergens

In dat licht is het meer dan een tikje cynisch dat Branson zijn ruimteschip ‘Unity’ heeft genoemd. Want van eenheid is nauwelijks meer sprake. De klimaatcrisis creëert twee klassen: de rijken en superrijken die de hoogste bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen, en de arme en gemarginaliseerde mensen die er de hoogste prijs voor betalen. Zoals in Lytton, waar de First Nations – de oorspronkelijke bewoners van Canada die niet tot de Inuit of de Métis behoren – het zwaarst geraakt werden door een verzenging die op een 1,2 graden koelere aarde nagenoeg onmogelijk was geweest.

Het is een tweedeling die je ook zult zien als de opwarming van de aarde mensen van huis gaat verdrijven, schreef klimaatwetenschapper Peter Gleick vorige week in The Guardian. Welgestelden vragen hem of ze hun huis in Zuid-Californië niet beter kunnen verruilen voor een mooie woning aan de kust van Oregon of Washington, vanwege de stijgende zeespiegel, extreme hittegolven en bosbranden. Hier zien we dezelfde twee klassen: rijke mensen die kunnen verhuizen, weg van de gevolgen van een klimaatcatastrofe, en mensen die zich zo’n vastgoedwissel niet kunnen veroorloven en dus moeten vluchten. Om het extra schrijnend te maken, zullen de rijken praktisch overal welkom zijn, en vluchtelingen bijna nergens.

Superrijken weten: wanneer het echt misgaat wacht er een hoog, droog en zelfvoorzienend landgoed op ze

Zo is het nu al. Neem Nieuw-Zeeland: een land dat nauwelijks vluchtelingen opneemt, maar waar heel rijke buitenlanders met een miljoeneninvestering hun verblijfsrecht kunnen kopen. En dat doen ze ook in groten getale, blijkt uit een artikel in de New Yorker. Hedgefonds-managers van over de hele wereld kopen er landingsbanen en grond. Reid Hoffman, medeoprichter van LinkedIn, vertelde dat een optrekje aldaar onder superrijken geldt als een soort ‘apocalyps-verzekering’. ‘Zeggen dat je ‘een huis gaat kopen in Nieuw-Zeeland’ is een soort van knipoog, knipoog, wij weten genoeg.’

Het is niet moeilijk om te zien hoe zo’n apocalyps-verzekering roekeloosheid in de hand werkt. Superrijken kunnen zorgeloos doorgaan met hun niet geringe aandeel in het verwoesten van de planeet – investeren in olie, miljarden opstrijken uit vervuilende bedrijven, hun ego’s stutten met zelfgebouwde ruimtevaartuigen – want ze weten dat wanneer het echt misgaat, ze in hun privévliegtuig kunnen stappen en dat er in Nieuw-Zeeland een hoog, droog en zelfvoorzienend landgoed op ze wacht.

Terwijl gemarginaliseerde mensen afzien, denken de rijken vooral aan hun geld

En toch blijft deze groep in het klimaatdebat vaak buiten schot. Waar rechts preekt over eigen verantwoordelijkheid en links het heeft over het ‘het kapitalistische systeem’, blijven de superrijken buiten beeld. Terwijl zij aan veel knoppen draaien. Ze hebben de macht die komt met echt groot geld: hun investeringen en bedrijven beïnvloeden de economie, hun politieke donaties en connecties verzekeren hen ervan dat als zij bellen, ministers en presidenten luisteren naar wat ze te zeggen hebben.

Vorige week was het meer dan 33 graden in Samenland, op het randje van de poolcirkel. De klimaatcrisis is hier en nu. En terwijl gemarginaliseerde mensen afzien, denken de rijken vooral aan hun geld en aan zichzelf, en politiek leiders denken vooral aan de rijken. Het is hoog tijd om dit patroon te verstoren. Wil de klasse zonder vermogen of invloed een faire kans hebben wanneer de opwarming van de aarde catastrofaal wordt, dan moeten we nu de macht van het geld breken.

Hoe ‘het recht om uit te stoten’ een miljardenhandel werd

‘Klimaatalarmist’ Pier Vellinga: ‘Mensen wilden me kapot maken’

Asha ten Broeke

Het bericht De apocalyps-verzekering van de superrijken verscheen eerst op OneWorld.

https://www.oneworld.nl/lezen/column/de-apocalyps-verzekering-van-de-superrijken/

Voerendaal gaat oplaten ballonnen verbieden (ZO-NWS Loo TV)

http://www.zo-nws.nl/sites/default/files/imagecache/webpips/images/7/ballonnen%20iStock-134421529.jpg

Ook in Voerendaal wordt het oplaten van ballonnen bij evenementen in de ban gedaan. De gemeente gaat, in navolging van veel andere gemeenten in de regio, een verbod opnemen in de APV.

Opgelaten ballonnen komen in de natuur terecht en dat slecht voor natuur en milieu. Wensballonnen kunnen bovendien natuurbranden veroorzaken.

In 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin gemeenten werden opgeroepen om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.

Wethouder Verbraak zegde toe een verbod in de eerstvolgende wijziging van de APV mee te nemen. Een motie van de PvdA daarover in de gemeenteraad werd vanwege de toezegging aangehouden.

 

https://www.zo-nws.nl/images/banners/banner5_bericht.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/50289874871_157876362b_z.jpg

https://www.loo-tv.nl/content/voerendaal-gaat-oplaten-ballonnen-verbieden