BRAND! ANGST! PANIEK! (GeenStijl)

Iedereen gaat eraan

https://image.gscdn.nl/image/e7017132e0_alm.jpg?h=True&w=880&s=53b5eb1a959a721f3f9bb40cb432b487

https://image.gscdn.nl/image/025fe85b5d_alm.jpg?h=True&w=880&s=d53a778c36952c640fea41373290bba4

Hee is dat Bakhmut? Fout Jantje, dat is het Vroege Vogelbos in Almere Haven. Geniet er nog maar van, want iedereen gaat eraan. Het zou, misschien mogelijk eventueel ooit, kunnen dat er een fikse bosbrand plaatsvindt ergens in Nederland en dan roepen deskundigen allemaal heel hard: "ZIE JE WEL!" Zie je wel dat er mogelijk een bosbrand plaats zou vinden! Aldus de deskundigen van het KNMI, die de grootste moeite hebben om te vertellen of het morgen wel of niet gaat regenen - zij weten wel heel veel van bosbranden. Ieder jaar staat er in Nederland een stukje natuur in brand (afgelopen jaar bijv. De Peel) maar vanaf nu hebben we met z'n allen afgesproken dat het nog veel erger is dan vroeger. "Natuurbranden in Nederland zullen steeds vaker onbeheersbaar worden en pas doven als er geen brandstof meer is." O ja, bosbranden zijn de schuld van: boeren, Telegraaf-lezers, Geert Wilders, personen die rijden in een grote auto en mensen die bij de supermarkt niet kiezen voor het doosje eieren met drie sterren Beter Leven.

https://image.gscdn.nl/image/7654733d12_veluwe.jpg?h=True&w=880&s=06561353a0253d52e60855dbdbb7e13f

https://image.gscdn.nl/image/f3002d9cb7_kaapse.jpg?h=True&w=880&s=48b18168be2e4d6dde224bd2d67d3a2c

https://image.gscdn.nl/image/d6bbdc13a4_dwinge.jpg?h=True&w=880&s=3d1c20b16e3cf497022182b0d869f018

https://www.geenstijl.nl/5168863/brand-angst-paniek/

Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden (BeveiligingNieuws)

Natuurbranden in Nederland zullen steeds vaker onbeheersbaar worden en pas doven als de ‘brandstof’ op is. Daarvoor waarschuwen deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

De branden gaan niet alleen ten koste van de natuurgebieden. Ook de vitale infrastructuur kan ernstig worden beschadigd en er zijn grote risico’s voor bebouwing in en nabij de getroffen gebieden. De waarschuwende organisaties luiden daarom de noodklok en roepen om maatregelen.

Klimaatverandering
Doordat het klimaat opwarmt en droger wordt, wordt de natuur steeds brandbaarder. Dat komt door toenemende droge en warme periodes en het feit dat droogte en warmte elkaar versterken. Dit gaat uiteindelijk leiden tot branden die niet meer zijn te blussen, omdat de brandweer niet is uitgerust om op te treden bij branden die vele dagen kunnen voortduren. De organisaties roepen overheden om na te denken over de risico’s die dit met zich meebrengt en er rekening mee te houden bij de inrichting van het landschap. Brandweercommandant Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing, zou graag een brandpreventieplan voor de natuur zien, vergelijkbaar met de verplichtingen voor gebouwen. “In de regel kunnen we alleen succesvol blussen als een gebouw aan de bouwvoorschriften voldoet. In de natuur heb je dat soort voorschriften niet.” Daarom zou er volgens hem een soort Deltaplan voor natuurbranden moeten komen.

Meer natuurgebieden
Wat ook bijdraagt aan het risico is dat er meer mensen komen die tijd in de natuur doorbrengen en bijvoorbeeld kampvuurtjes aanleggen. Verreweg de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarnaast wil de overheid 10 procent meer bossen ontwikkelen en agrarisch gebied omzetten in natuurgebied. Die natuurgebieden worden in tegenstelling tot landbouwgebieden niet kunstmatig natgehouden, wat ook weer het brandrisico verhoogt. Het gevolg is dat er in de toekomst voor de brandweer weinig anders opzit dan branden te laten uitwoeden, waarbij het onvermijdelijk is dat wegen, spoorwegen, elektriciteitsverbindingen en gebouwen verloren gaan. Daarbij is de rookontwikkeling schadelijk voor de gezondheid en zal herstel van de gebieden vele miljoenen gaan kosten.

The post Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden first appeared on BeveiligingNieuws.

Dit bericht Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden verscheen eerst op BeveiligingNieuws.

https://beveiligingnieuws.nl/experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=experts-verwachten-toename-van-niet-te-blussen-natuurbranden

Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving  (Deltares)

Natuurbranden zijn zowel binnen als buiten Nederland een zeer actueel thema. Een natuurbrand in Nederland is geen uniek incident. Ieder jaar komen honderden natuurbranden voor. Tussen natte en droge jaren zijn daarentegen grote verschillen terug te vinden, mede als gevolg van een variabiliteit in het weer,  ziet de brandweer. De vraag is of en hoe natuurbranden in Nederland aan het veranderen zijn als gevolg van de klimaatverandering. Met welke (toekomstige) ontwikkelingen moeten we rekening houden? Een consortium van experts vanuit Deltares in samenwerking met kennisinstituten NIPV, KNMI, Wageningen University & Research (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft zich de afgelopen maanden gebogen over dit vraagstuk.

Meer en intensere natuurbranden

De onderzoekers concluderen dat natuurbranden veranderen. Projectleider Hans Hazebroek van NIPV: ‘Over de afgelopen jaren is het in Nederland warmer, droger en zonniger geworden en de verwachting is dat deze trend zich doorzet. Waarbij ook de gemiddelde laagste grondwaterstand in grote delen van ons land zal dalen. Dit zorgt ervoor dat vegetatie vaker brandbaar wordt, ook op locaties waar nu nog geen natuurbranden voorkomen en dat het aantal brandgevoelige dagen zal toenemen.’ Hij voegt eraan toe: ‘Door de klimatologische ontwikkelingen kunnen natuurbranden ook intenser worden. Met de huidige vooruitzichten worden we vaker geconfronteerd met onbeheersbare natuurbranden die met de huidige tactiek, techniek en capaciteit van de brandweer niet meer zijn te bestrijden. Ook neemt de kans op de gelijktijdigheid van zulke branden toe. Tot slot zullen er vaker natuurbranden ontstaan in delen van ons land die hier nu nog weinig of niet mee te maken hebben.’

Grotere impact

De toename van het aantal natuurbranden en hun intensiteit, gepaard met een verdere verdichting van Nederland, kan snel leiden tot een grotere impact van natuurbranden. Over de afgelopen jaren hebben natuurbranden al gezorgd voor grote ontruimingen maar in de toekomst kunnen de consequenties groter worden : ‘Mensen zullen vaker moeten vluchten, er zal vaker directe en indirecte schade en uitval van vitale infrastructuur zijn en er zal vaker onherstelbare schade aan flora en fauna ontstaan. Daarnaast zal de gezondheid van mensen vaker bedreigd worden. Dat geldt niet alleen voor mensen die zich in of rond natuurgebieden bevinden, maar ook voor de brandweer die onder zwaardere omstandigheden moet werken’, vertelt Hazebroek. Verder kan door een toename van (gelijktijdige) natuurbranden een grotere druk op het brandweersysteem ontstaan: de hulpvraag kan groter worden dan de beschikbaarheid van brandweermiddelen.

De droogte in 2018 kostte de maatschappij enkele miljoenen euro’s aan brandweerinzet en schade aan de natuur. Dit omvat echter niet de socio-economische gevolgen door uitval van infrastructuur en potentiële cascade effecten. ‘Een goede schatting van de gevolgen van natuurbranden ontbreekt, zegt Van Marle, omdat hier nog weinig onderzoek naar gedaan wordt. Onderzoek voor Rijkswaterstaat laat zien dat alleen al door bermbranden op dit moment een aantal ton euro per jaar aan herstel en stremmingskosten kan ontstaan. De verwachting is dat de maatschappelijke onder invloed van klimaatverandering snel zullen toenemen . We kunnen daarop anticiperen met meer kennis over natuurbrandrisico’s (inclusief het kwantificeren van de oorzaken en gevolgen) om hiermee tot een onderbouwd handelingsperspectief te komen.’ Dat is overigens ook een van de hoofdaanbevelingen in deze studie.

Wordt het risico groter bij droogte ?

‘Natuurbrandrisico is een onderbelicht probleem in droogtemanagement, zegt Marjolein Mens, droogte-expert bij Deltares en niet betrokken bij deze studie. Vaak wordt bij de gevolgen van droogte als eerste gekeken naar economische effecten door opbrengstderving in de landbouw en productieverliezen door hogere vervoerskosten in de scheepvaart. Maar er zijn veel indirecte effecten die veel moeilijker te kwantificeren zijn. Er is nog weinig zicht op de grootte van het probleem en hoe het risico beperkt kan worden door maatregelen. Mogelijk kan waterbeheer en ruimtelijke inrichting hier een rol spelen. Denk aan natte elementen die de verspreiding van branden vertragen.  Ook het verhogen van grondwaterstanden zou kunnen bijdragen. Gebieden met hoge grondwaterstanden  zijn over het algemeen minder gevoelig voor natuurbranden.  Toekomstverkenningen geven echter aan dat er steeds meer gebieden bijkomen waar de grondwaterstand in de zomer ver uitzakt. Die plekken kunnen in de toekomst gevoeliger worden.’

Aanbevelingen

Het consortium doet de volgende aanbevelingen:

  • Om de gevolgen van natuurbranden te beperken en de gevaren te verminderen is het nodig dat het voorkomen en bestrijden van natuurbranden structureel onderdeel wordt van het systeem van brandweerzorg. Dit systeem is tot nu toe vooral gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (beperkte) branden in gebouwen.
  • Het risico van natuurbranden moet worden meegewogen bij de inrichting van het Nederlandse landschap.
  • Er moet meer kennis worden vergaard om de ontwikkeling van het natuurbrandrisico nader en ook kwantitatief te kunnen duiden en een onderbouwd handelingsperspectief te kunnen bieden aan overheden, brandweer en terreinbeheerders.Download het rapport   Natuurbrandsignaal ’23 op de NIPV website

The post Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving  appeared first on Deltares.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/meer-onbeheersbare-natuurbranden-met-grotere-impact-op-samenleving%e2%80%af

Nederland slecht voorbereid op steeds meer natuurbranden (Welingelichte Kringen)

De brandweer is onvoldoende voorbereid op toename van natuurbranden, terwijl die de komende jaren alleen maar vaker zullen voorkomen, signaleert brandweercommandant Anton Slofstra, naar aanleiding van een maandag gepubliceerd rapport over natuurbranden. Er zijn maatregelen nodig om Nederland weerbaarder te maken tegen de branden, zegt hij. Door klimaatverandering worden de Nederlandse zomers naar verwachting warmer en droger. Steeds vaker kunnen natuurbranden ontstaan die onbeheersbaar zijn en mogelijk pas stoppen als alles is uitgebrand. "Daar moeten we ons op voorbereiden", zegt Slofstra namens Brandweer Nederland. "Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we veel partijen bij nodig." Zo kan de brandweer samenwerken met onder meer boswachters en kennisinstituten, om aanvullend onderzoek te doen naar mogelijkheden om branden te voorkomen en te stoppen. Zo zijn loofbossen bijvoorbeeld minder brandbaar dan naaldbossen. Ook kan er in droge periodes voor gekozen worden om bepaalde gebieden gecontroleerd te laten branden. Daarmee blijft er minder vegetatie over die vervolgens bij een echte natuurbrand kan dienen als brandstof. "Als er dan toch natuurbranden ontstaan, moeten die zo snel mogelijk worden gemeld", zegt Slofstra. Als commandant van veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft hij een experiment gezien met drones die natuurgebieden in de regio in de gaten houden. "Bovendien vliegen nu ook al kleine bemande vliegtuigen boven kwetsbare gebieden in heel droge periodes." Verder moeten brandweerlieden passende beschermingsmiddelen hebben en kennis over wat te doen tijdens een natuurbrand. Er is voldoende bluswater nodig en de brand moet bereikbaar blijven. "Ook hier moeten we nu al over nadenken", benadrukt de commandant. "Nederland is goed voorbereid op te veel water en overstromingen. Dat is natuurlijk een groot risico in Nederland. Maar natuurbranden worden een thema in komende decennia. Laten we hopen dat er niet eerst een soort ramp nodig is, zoals de Watersnood in 1953. Zoiets hoop ik voor te blijven."

https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/3876137/brandweer-is-niet-genoeg-voorbereid-op-toename-natuurbranden.html