Etymologica: wâld en woud (Neerlandistiek)

In de NRC van 15 november 2023 stond een artikel waarin het ‘woud’ centraal stond. Het woord woud roept bij mij altijd wat geheimzinnigs, onheilspellends op, zeker in de samenstelling oerwoud. Een ‘gewoon’ woud bestaat uit grote zware bomen, zogenaamde woudreuzen, is moeilijk doordringbaar en toen ik klein was huisden er bovendien rovers en mysterieuze kabouters. Later vertelde men mij de verhalen van grote heilige bomen die moedig waren geveld door zendelingen als Willibrord en Bonifatius. Het heidense woud werd geseculariseerd tot bos. Later droomde ik soms zelfs nog een woudloper te zijn, in de uitgestrekte wouden van Amerika. Ja, een woud, dat was wat.

Ik kende vroeger in mijn omgeving trouwens één woud, dat was Oranjewoud en anders dan de naam suggereert, was daar niet alleen bos te vinden, maar ook een mooie ouderwetse speeltuin (die geofferd is voor een parkeerplaats).

Het aantal nederzettingsnamen met wâld (officieel soms woud, zoals bij It Wâld) is in Fryslân vrij groot. Jaap Kalma schreef in 1949 in Fryske Plaknammen (deel 2, 97-105) een artikel: ‘Wâlden en bosken in Fryslân’. Hij telde zo’n 50 dorps- en buurschapsnamen en concludeerde dat een wâld geen bos is. Verder sloot hij zich min of meer aan bij Beekman (Nederlandse aardrijkskundige namen, 1938, 13-18) dat “wout in de middeleeuwen op het veen groeiende bossen (waren) van akkermaalshout, hoofdzakelijk elzen, wilgen en berken”. Kalma stencilde (zo was dat in die tijd) ook het onderstaande kaartje. De zwarte stippen verwijzen naar nederzettingsnamen met wâld, woud, woold of wold (al dan niet gespeld met een slot-e).

Wie in woordenboeken zoekt naar de betekenis van woud vindt ‘zeer uitgestrekt bos’ (Van Dale, Hedendaags Nederlands, 2002). Het WNT, 26 (1993) 2364, heeft als eerste betekenis ‘vrij groot, met opgaande bomen (en struiken e.d.) begroeid gebied’. Het woord bos (oorspronkelijk ‘struik’) zou geleidelijk gewoner zijn geworden om een geografisch landschapselement met veel bomen aan te duiden. Het vertaalwoordenboek Nederlands- Fries (1985) geeft als vertaling van woud “wâld” met het lidwoord “it” en ook de meervoudsvorm wâlden. Die meervoudsvorm is een toponiem (al wordt dat niet expliciet vermeld): de Fryske Wâlden is een bekende streekaanduiding voor zandstreken in de Zuidoosthoek.

Het WFT 25 (2011) 54, geeft van “wâld” onder 1 de vertaling “woud” met daarbij “uitgestrekt gebied, begroeid met bomen en struiken”(met wel een meervoud). Verder haalt men o.a. het Friesch Woordenboek (1911) van Waling Dijkstra aan. Onder 2 noemt men alleen de meervoudsvorm (weer toponiemen). Uit een citaat van Oepke Santema (1939) blijkt dat hem “lyts, leechbeamte” voor ogen stond en dat “wâld” dus iets anders was dan “woud”. Het Frysk Hânwurdboek (2008) geeft als omschrijving “grut gebiet, ticht begroeid mei beammen en strewellen”. Het meervoud vormt, terecht denk ik, een apart lemma.

Al sinds de 19de eeuw, overheerst de opvatting dat aanduidingen en namen met wâld (op kaarten meestal woud of wold) naar bosrijke streken verwezen. De naam Fryske Wâlden was wat dat betreft beeldbepalend. Waling Dijkstra wist wel dat ook in de veengebieden namen met wâld voorkwamen: de Lege Wâlden (of Neare Wâlden) en de Igewâlden waren hem bekend; mogelijk dacht Dijkstra dat die streken een deel hadden uitgemaakt van een groot “woud”. De opvatting van oudere historici dat enkele meren (Fluezen, Tsjûkemar) waren ontstaan door grote bosbranden speelde vast een grote rol. En in het veen bij het turfgraven gevonden grote boomstammen vormden ook een ‘bewijs’.

Joast Halbertsma wees er in de 19de eeuw al op dat wâld niet met ‘oerwoud’ te maken had, maar dat het daarbij vooral om moerassige broek- en graslanden ging. In zo’n nat veenlandschap ontstaan immers gemakkelijk hazelaars, wilgen en elzen.

Bewoners van het gebied zullen dit met struikgewas en wat bomen begroeid open landschap als wâld hebben aangeduid. Ze gebruikten die wâlden als agrarische grond om vee te weiden en vooral om in de zomer hooi te winnen. Dat blijkt uit veldnamen. Bijvoorbeeld uit de 16de eeuw woldmae(r)den (Augustinusga; Buitenpost; Drogeham; Opeinde); waldwarren (Oudega Sm); woldfelde (Koudum). Nog bekend in de 20ste eeuw zijn: Wâldskar (Aldeboarn, ook al in de 16de eeuw); (Achter de) Woud warren (Uitwellingerga); Wâldfinnen (Boornzwaag) enz.

Uit het grote aantal streek- en nederzettingsnamen met wâld /woud(e) blijkt dat deze aanduiding in Fryslân nagenoeg uitsluitend bekend was in veenstreken en dat de ermee benoemde nederzettingen (dorpen en buurschappen) relatief jong zijn. Ze komen op één uitzondering na (Imisuualde, 9de eeuw) – Eemswoude niet ver van Bolsward – pas vanaf de 11de eeuw voor. Bedoelde nederzettingen zijn verder vaak ontstaan door migratie van ondernemende boeren vanuit dorpen die (noordelijker) op de klei lagen. De leeftijd van deze dorpen en buurschappen met een ‘wâldnaam’ is trouwens ook zichtbaar aan de verkaveling van de streek. Die is opstrekkend, zoals steeds in de veengebieden. Westelijk in Fryslân vinden we meer namen met wâlde (bijvoorbeeld Ferwâlde), meer naar het oosten zien we vaker wâld (bijvoorbeeld Earnewâld). Dat is een klein dialectologisch onderscheid dat in de Standaardnederlandse varianten vaak buiten beschouwing blijft.

Etymologisch lijkt het goed mogelijk het Friese wâld, en wellicht ook woud, aan te laten sluiten bij Oudnoors völlr ‘onontgonnen gebied, grasland’ (Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Amsterdam, s.a., deel 4, 639).

Woordenboeken zouden wellicht meer aandacht moeten besteden aan toponiemen. Betekenisontwikkelingen worden er vaak door verduidelijkt. Zoals bij wâld en woud.

https://neerlandistiek.nl/2023/11/etymologica-wald-en-woud/

Klimaattop 2023: een race tegen de klimaatklok (Greenpeace)

klimaattop 2023 tijdens global burning

Aan het eind van een catastrofaal klimaatjaar, is er weer een klimaattop van de Verenigde Naties. In 2023 werd hitterecord na hitterecord verbroken. Het voelt alsof we nergens meer veilig zijn voor stormen, plotselinge overstromingen en bosbranden.

De klimaattop in 2023, de COP28, is het moment dat wereldleiders actie kunnen ondernemen voor het klimaat, en ons kunnen bevrijden van de fossiele brandstoffen die onze planeet vernietigen. 

Op het spel bij deze klimaattop

Elke dag dat de klimaatcrisis zich ontvouwt, brengt meer verliezen met zich mee. Levens en huizen van mensen gaan verloren. Bestaanszekerheid staat op het spel. En het zijn de meest kwetsbare mensen, gemeenschappen en landen die het ergst te lijden hebben.

Als de klimaatcrisis ongehinderd doorgaat, zullen er nieuwe crises ontstaan. Ons water raakt op en het wordt moeilijker om voedsel te verbouwen. Grote delen van onze aarde worden onbewoonbaar door hitte en luchtvochtigheid. De lucht wordt op sommige plaatsen gevaarlijk om in te ademen, wanneer bosbranden blijven woekeren.

De opdracht aan de wereldleiders tijdens COP28

Het is een race tegen de klimaatklok. De tijd tikt snel weg, maar leiders kunnen nog sneller handelen. Het overleven van de mensen en ecosystemen hangt af van de acties die wereldleiders nu ondernemen. Het is cruciaal dat regeringen hun beloftes nakomen, naar de wetenschap luisteren, zich losmaken uit de greep van de fossiele industrie en burgers beschermen.

Het Parijsakkoord stelt dat we de temperatuurlimiet van maximaal 1,5°C opwarming moeten halen om uit de extreemste gevarenzone te blijven. Om dit te bereiken, is het nodig om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 bijna te halveren. Regeringen erkennen dat ze niet genoeg doen om de opwarming tot 1,5°C te beperken, maar nog steeds blijft actie uit om de limiet wél te halen.

Dit moet er gebeuren tijdens de klimaattop 2023

We kunnen de klimaatcrisis oplossen, als nu de juiste keuzes gemaakt worden. Een snelle en rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie is mogelijk. Hernieuwbare energie is goedkoper dan ooit tevoren, maar regeringen zijn nodig voor beleid dat de vraag naar energie omlaag brengt en het opwekken van hernieuwbare energie vergroot. 

Schone energie alleen zal deze crisis niet oplossen, het moet samengaan met een stop op fossiele brandstoffen. Voor het eerst ooit leidt de CEO van een oliebedrijf de belangrijkste klimaattop ter wereld. En juist nu is duidelijker dan ooit dat er een plan moet komen om te stoppen met fossiele brandstoffen. Zonder een einde aan fossiele brandstoffen is er geen oplossing voor de klimaatcrisis.  We willen dat regeringen erkennen dat het gebruik van olie, gas en steenkool moet eindigen, en dat zij daarvoor moeten zorgen.

Overheden moeten de fossiele industrie belasten, zodat grote vervuilers meebetalen aan klimaatactie en herstel van de veroorzaakte schade. Regeringen hebben fossiele bedrijven enorme rijkdommen laten vergaren, terwijl ze vrijgesteld werden van iedere verantwoordelijkheid om hun schadelijke impact te vergoeden. In het licht van de miljardenwinsten en het menselijk leed in de klimaatcrisis, is de zaak om de vervuilers te laten betalen nog nooit zo sterk geweest. 

Rol van Greenpeace in de klimaattop

We maken deel uit van een wereldwijde beweging tegen de fossiele industrie. Samen kunnen we zorgen voor een oorverdovende oproep. We vertellen de wereld dat fossiele brandstoffen ons doden. Leiders hebben geen andere keuze meer dan te handelen om de toekomst leefbaar te houden.

Op 12 november gaan we massaal de straat op voor klimaat en rechtvaardigheid. Kom je ook? 13:00 uur op de Dam in Amsterdam. Meer informatie vind je hier.

Wil je graag op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief

Aanmelden
Doe mee

The post Klimaattop 2023: een race tegen de klimaatklok appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/61196/klimaattop-2023-een-race-tegen-de-klimaatklok/

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze… (PvdA Facebook)

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze CO2-uitstoot terugbrengen wordt het nog véél erger.

We moeten aan de slag! Want het is nog niet te laat. Als we met ambitieus en rechtvaardig beleid komen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Maar dan moeten we wel NU in actie komen. Laat je ook horen voor het klimaat. Kom op 12 november, 10 dagen voor de verkiezingen, met ons mee naar Amsterdam voor de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid! ✊�

Samen kan het! Zien we je daar? Meld je aan via deze link: https://groenlinkspvda.nl/kom-naar-de-klimaatmars/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_term=gl&utm_content=klimaatmars&utm_campaign=klimaatmars

https://www.facebook.com/347730483390033/posts/898458791650530

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze… (GroenLinks Facebook)

Hitteproblemen, overstromingen, bosbranden en verdwijnende diersoorten: de klimaatcrisis is hier en nu. En als we niet snel onze CO2-uitstoot terugbrengen wordt het nog véél erger.

We moeten aan de slag! Want het is nog niet te laat. Als we met ambitieus en rechtvaardig beleid komen, kunnen we de klimaatcrisis aan. Maar dan moeten we wel NU in actie komen. Laat je ook horen voor het klimaat. Kom op 12 november, 10 dagen voor de verkiezingen, met ons mee naar Amsterdam voor de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid! ✊�

Samen kan het! Zien we je daar? Meld je aan via deze link: https://groenlinkspvda.nl/kom-naar-de-klimaatmars/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_term=gl&utm_content=klimaatmars&utm_campaign=klimaatmars

https://www.facebook.com/330120565145123/posts/874629214027586

De grootste deals van oktober: insecten, een operatierobot en een waterstofbatterij (MT.nl)

1. Protix: 55 miljoen van vleesgigant Tyson Foods

Insectenkweker Protix van Kees Aarts haalde in oktober 55 miljoen euro op bij investeerders, met daaronder een opmerkelijke naam. Leidend in deze ronde was namelijk het Amerikaanse Tyson Foods, dat een minderheidsbelang in het bedrijf krijgt. Tyson is ‘s werelds op een na grootste verwerker en verkoper van kip, rundvlees en varkensvlees. De partijen willen een insectenfabriek in de VS bouwen die viermaal groter wordt dan die in Bergen op Zoom, meldde het FD.

Protix kweekt larven van soldaatvliegen die worden verwerkt tot voedingsingrediënten voor vissen en vee. Waar de Amerikaanse fabriek exact komt te staan, is onduidelijk. ‘We zijn nog op zoek naar de beste locatie, daarvoor hebben we vooral een omgeving nodig met veel voedselresten uit de buurt’, aldus Aarts.

Lees ook: Insectenkweker Kees Aarts (Protix): ‘Echt ondernemen is iets creëren, niet snel geld verdienen’

2. Battolyser Systems: 40 miljoen voor waterstofbatterij

battolyser systems
Het team van Battolyser Systems.

Battolyser Systems leende 40 miljoen bij de Europese Investeringsbank om de Rotterdamse fabriek uit te breiden waar het zijn batterij annex waterstofpomp maakt. De scaleup heeft al een Battolyser draaien bij een elektriciteitscentrale van RWE in Eemshaven en wil in 2024 de markt op met het systeem.

Bij een stroomoverschot op het net laadt de batterij op. Zodra hij vol is, produceert hij een voorraadje waterstof via elektrolyse. Is de elektriciteit juist schaars, dan levert de batterij stroom terug aan het net. Battolyser Systems is opgericht in 2018 als spin-out van TU Delft en wordt geleid door ceo Matthijs Slee.

3. Microsure: 38 miljoen voor operatierobot

Microsure, dat een robot ontwikkelt voor microchirurgie, haalde 38 miljoen euro op bij onder meer Invest-NL en EIC, een investeringsfonds van de Europese Unie. Hiermee ligt de weg naar een commerciële doorbrak open voor het dertien jaar oude bedrijf, zegt ceo Sjaak Deckers tegenover het FD.

Met het opgehaalde geld moet het testen en patiëntenonderzoek van de derde versie van de robot, de Musa-3, mogelijk gemaakt worden. Met de robot moeten onder meer operaties worden uitgevoerd die nu niet mogelijk zijn, zoals het verbinden van minuscule vaatjes na een ongeluk. Eerder haalde de startup al 7 miljoen euro op bij onder meer regiofonds BOM.

4. Framer: 25 miljoen voor

Koen-Bok-en-Jorn-van-Dijk-Framer
Koen Bok en Jorn van Dijk, oprichters van Framer.

Framer, de scaleup waarmee Koen Bok en Jorn van Dijk software leveren voor websitedesign, haalde in een Series C-ronde 27 miljoen dollar (25,5 miljoen euro) op. De investeringsronde werd geleid door Meritech Capital. Bestaande investeerders Accel en Atomico trokken ook de portemonnee.

Framer haalde in eerdere investeringsrondes al 60 miljoen dollar op, maar gooide na de Series B-ronde het roer om. Van Dijk legde de nieuwe propositie als volgt uit tegenover Quote: ‘Nu is het normaal dat je een complete website bouwt in een tool als Sketch of Figma, zodat je visueel weet hoe die eruitziet, maar daarna alsnog een team moet inhuren om de site daadwerkelijk met code in elkaar te zetten. Daar gaan weken overheen. Wij fiksen dat.’

5. Overstory: 14 miljoen voor bosbrandpreventie

De Amsterdamse scaleup Overstory haalde 14 miljoen dollar op voor zijn vegetation intelligence platform. De investeringsronde werd geleid door B Capital, een fonds dat mede is opgericht door Facebook-medeoprichter Eduardo Saverin. De startup van Indra den Bakker, Anniek Schouten en Roelof Pieters zet kunstmatige intelligentie in om satellietbeelden van vegetatie in de buurt van elektriciteitsleidingen te analyseren.

Omvallende bomen nabij elektriciteitsleidingen kunnen zorgen voor bosbranden en direct of indirect de elektriciteitsvoorziening platleggen. Overstory heeft veertig elektriciteitsbedrijven als klant. De opgehaalde miljoenen worden geïnvesteerd in productontwikkeling. In totaal heeft het bedrijf uit Amsterdam 25 miljoen dollar opgehaald.

6. Synerkine Pharma: 12,1 miljoen voor

Synerkine Pharma, dat een middel tegen chronische pijn ontwikkelt, haalde een Series A-ronde op bij onder meer Flerie en regionale investeerders InnovationQuarter en Utrecht Health Seed Fund. Ook bestaande investeerder Thuja Capital lapte bij. De biofarmaceut sloot ook nog een innovatiekrediet af bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met de in totaal 12,1 miljoen euro wil Synerkine Pharma zijn eerste product doorontwikkelen via een klinische studie in complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), een ernstige vorm van chronische pijn. Synerkine Pharma is in 2018 opgericht door Hans Preusting als spin-off van UMC Utrecht. Hij zet in op een nieuwe klasse van cytokine-fusie-eiwitten om pijn te bestrijden.

7. Qualinx: 9,6 miljoen

Chipmaker Qualinx haalde 10,2 miljoen dollar extra op bij bestaande investeerders FORWARD.one, InnovationQuarter en Waterman Ventures, aangevuld met een Innovatiekrediet van RVO. In dezelfde Series A-ronde haalde het Delftse bedrijf eerder dit jaar al 8,8 miljoen dollar op, waarmee de teller is beland op 20 miljoen.

Qualinx, opgericht in 2015, pioniert met zijn hardware in draadloze tracking en verbindingen met superzuinige radiochips. Met het verse geld gaat het een tweede generatie chip uitontwikkelen om in 2024 met de massaproductie te kunnen beginnen.

8. Convious: 8,5 miljoen voor pretparksoftware

Camiel Kraan heeft met Convious 8,5 miljoen euro vers groeigeld opgehaald voor het platform waarmee hij uitbaters van recreatieparken, musea en andere leisure-ondernemers helpt met hun online klantcontact, conversie, betalingen en marketing.

Convious, in 2021 nog opgenomen in de MT/Sprout Challenger50, beschouwt het kapitaal van Wille Finance, Orbit Capital en bestaande investeerders als een uitbreiding van de geldronde die het vorig jaar regelde. De teller staat inmiddels op 19 miljoen voor Convious, dat onder meer Ouwehands Dierenpark en Snowworld als klant heeft.

Lees ook: Het Challengerprofiel van Convious

9. Carbon Equity: 6 miljoen voor lagere investeringsdrempel

jacqueline van den ende carbon equity
Jacqueline van den Ende van Carbon Equity.

Klimaatinvesteringsfonds Carbon Equity heeft 6 miljoen euro opgehaald bij investeerders. BlackFin Capital Partners is de leidende partij in deze ronde. Het bedrijf van Jacqueline van den Ende wil het kapitaal gebruiken om de toegankelijkheid te vergroten.

Tot op heden konden investeerders vanaf 100.000 euro in het fonds stappen. Deze drempel moet nu worden verlaagd naar 25.000 euro. Carbon Equity verzamelt geld van particulieren en investeert dat vervolgens in venture capital- en private-equityfondsen die gericht zijn op climate tech. In totaal heeft Carbon Equity 9 miljoen euro opgehaald sinds de start.

Lees ook: Jacqueline van den Ende: ‘Geen moeite om goede mensen te halen’

10. Umob: 6 miljoen voor aanjagen deelvervoer

Voormalig GO Sharing-oprichter Raymon Pouwels en Bibi Jorissen hebben 6 miljoen opgehaald voor umob, hun reis-app die deelaanbieders, taxi en ov combineert. Met het verse geld kan de MaaS-app nieuwe aanbieders aansluiten en snel uitbreiden in Europa.

Het idee lijkt daarnaast dat de startup vooral veel tijd en energie gaat steken in gemeenten, die het warm moet zien te krijgen voor meer deelvervoer. Het Rotterdamse umob is sinds augustus live en belooft toegang tot 200.000 voertuigen. Van welke investeerders het geld komt, maken Pouwels en Jorissen niet bekend.

Lees ook: Raymon Pouwels (founder GO Sharing) start MaaS-platform, met focus op consument én toerist

11. Skoon Energy: 5 miljoen voor huurbatterijen

skoon daan geldermans peter paul van voorst tot voorst
Peter Paul van Voorst tot Voorst (l) en Daan Geldermans, de oprichters van Skoon.

Skoon Energy, het verhuurplatform voor batterijcontainers en andere schone mobiele energie, heeft 5 miljoen euro opgehaald om internationaal uit te breiden. Het geld komt van alumnifonds Graduate Entrepreneur Fund en de Amerikaanse investeerder Blue Bear Capital.

De Amerikanen zien Skoon Energy graag uitbreiden naar de VS, vertelt Skoon-medeoprichter Peter Paul van Voorst tot Voorst tegen MT/Sprout. Californië zit te springen om de batterijcontainers en andere stroomopslag die behalve schone energie op de filmset of bouwput ook de netcongestie kan helpen tegengaan.

Lees ook: Skoon Energy brengt met Amerikaans geld zijn batterijenmarktplaats naar Californië

https://mtsprout.nl/groei/investeringen-oktober-2023