Geen tijd te verliezen! De aarde warmt op. (GroenLinks Midden-Drenthe)

https://middendrenthe.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/newsarticle/image/image001_0.png?itok=eWBce4bq

In het vandaag verschenen rapport van IPCC worden harde noten gekraakt. Met name rijke landen zoals Nederland doen veels te weinig. Ook al zijn de voorgestelde maatregelen uit het rapport ambitieus, ze zijn wel degelijk haalbaar.

"Een halve graad kan volgens de wetenschappers het verschil maken tussen het volledig verdwijnen van het koraal en het behoud van een deel dat nog kan herstellen. Ook is de druk op de Noord- en Zuidpoolgebieden bij maximaal 1,5 graad opwarming een stuk minder.I

De klimaat wet van Nederland stelt voor om in 2050 95% energiereductie te bewerkstelligen. Een land als Nederland kan echter meer en beter omdat zij financieel vele malen sterker is dan landen als bijvoorbeeld Mali.

Toch blijven westerse landen doorgaan met het kappen van oerbos, fracking en exploiteren van het Noordpoolgebied. De IPCC wijst erop dat klimaatverandering al gaande is, getuige de verwoestende orkanen in de VS, recorddroogte in Kaapstad en ongekende bosbranden in Lapland. Elk klein beetje extra opwarming zal de gevolgen van klimaatverandering versterken. Als de huidige koers wordt aangehouden dan zal de opwarming van de aarde richting de 3 graden gaan.

"Als we praten over zeespiegelstijging, is dit voor Nederland natuurlijk uitermate van belang. Er zijn verschillen tussen 1,5 en 2 graden in zeespiegelstijging. Nederland is een laaggelegen land, met 30 procent onder de zeespiegel en 60 procent is kwetsbaar voor overstromingen. Dus voor Nederland is dit rapport van groot belang."

Het is dus van grootste belang dat het huidige kabinet eens werkelijk handen en voeten geeft aan de klimaatwet. Wat daarbij belangrijk is dat de lasten niet eenzijdig op de burgers wordt afgewenteld. En zeker niet op de zwakste schouders.
 

Dit geld ook voor Midden-Drenthe. De huidige coalitie verliest zich in het niets doen, maar nog eens praten en dan nog eens overleggen en het nog maar eens aankijken. Deze laissez-faire houding kan gewoon niet meer. De schade die aan klimaat en biodiversiteit wordt aangericht kan niet meer hersteld worden. Wat weg is, komt niet meer terug. En dat is de harde realiteit en geen alarmisme!

Categorie 
nieuws Hans Groen Milieu klimaat Biodiversiteit Duurzaamheid ipcc maandag, 8 oktober, 2018 Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1.docx

https://middendrenthe.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

https://middendrenthe.groenlinks.nl/nieuws/geen-tijd-te-verliezen-de-aarde-warmt-op

Commissie Fysiek Domein en Middelen (Progressief Westerveld)

Aanwezig voor Progressief Westerveld: Wilfred Beets en Hans de la Mar
Relevante agendapunten: Rondvraag Heidebrand Wateren; Voorstel aanpak Vitale Vakantieparken; Co-financiering Experience Huis van Weldadigheid; Bodem Kwaliteitskaart.
Gemeentebelangen maakte gebruik van de Rondvraag voor het stellen van vragen naar aanleiding van de heidebrand in Wateren. Men wilde met name weten of het College van plan was om de gebeurtenissen tijdens en na de brand te evalueren, wie daarbij betrokken zouden worden, en hoe dat naar derden teruggekoppeld zou worden. De burgemeester gaf aan, dat er een volledige evaluatie zou plaats vinden en dat daarover een terugkoppeling zou worden gegeven, ook naar de Raad.
Hans de la Mar reageerde namens Progressief Westerveldop het Voorstel Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024. Het betreft hier een provinciale aanpak, waar de Drentse gemeentes aan deel kunnen nemen. Evenals de andere partijen kon hij instemmen met het plan van aanpak zelf, en de doelstellingen die daarmee gerealiseerd gaan worden. Wel wilde hij graag dat het College een terugkoppeling zou geven wanneer helder is hoeveel van de beoogde parken ook daadwerkelijk gaan deelnemen. Hans de la Mar had echter duidelijke vragen bij het voorstel omtrent de financiering van de Westerveldse bijdrage. In het Bestuursakkoord en Voorjaarsnota was al Euro 50.000 hiervoor opgenomen; een bedrag dat hij in de dekking niet terug zag. Ook had hij vraagtekens bij de extra personele inzet binnen het gemeentelijk apparaat naast de speciaal voor dit project ingehuurde medewerkers.
Eveneens lag ter tafel een voorstel van het College om Euro 200.000 ter beschikking te stellen aan de realisering van het Experience Huis van Weldadigheid in Frederiksoord ter aanvulling van de evengrote bijdragen van de Provincie en de Maatschappij van Weldadigheid zelf. Ook hier gold dat Hans de la Mar namens Progressief Westerveld
in principe wel kon instemmen met de ontwikkeling van een Experience Centre, maar dat er wel een behoorlijk aantal vragen overbleven na lezing van de stukken. Er is onduidelijkheid over de bedragen, die middels fondswerving zijn binnen gehaald. Er is eveneens onduidelijkheid over de nog te verwachten additionele kosten, die in een later stadium gepaard gaan met bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerterrein. En ook over de exploitatie bestaat nog redelijk veel onzekerheid. Niet alleen Progressief Westerveld, maar ook andere partijen waren beducht voor het telkens opnieuw geconfronteerd worden met extra financiële consequenties.
De Nota Bodembeheer en het Voorstel Bodemkwaliteitskaart leidden bij Progressief Westerveld eveneens tot vragen. Wilfred Beets had vraagtekens bij de constatering van het College dat zich de afgelopen vijf jaar geen belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van het bodembeheer. Hij vroeg dan ook nadrukkelijk om de verlengingstermijn, die het College zich voorstelt (namelijk een ongewijzigde verlenging met wederom vijf jaar) te verkorten, zodat nieuwe ontwikkelingen eerder meegenomen kunnen worden. Het College zegde toe, dat te willen overwegen.
https://www.progressiefwesterveld.nl/single-post/2018/09/04/Commissie-Fysiek-Domein-en-Middelen