Hoe wordt tegenspraak weer samenspraak? (GBV)

Het wordt er niet gezelliger op om politiek actief te zijn, merkte ik afgelopen week weer. Wat is er toch aan de hand in Veldhoven dat sommigen menen dat àlle middelen geoorloofd zijn om anderen hun eigen gelijk op te dringen? Het is niet de eerste keer dat ik het merk en het zal ook niet de laatste keer zijn, maar daar waar in de raad het dienen van het algemeen belang centraal zou moeten staan, raakt dat nu soms ondergesneeuwd door de actievoerders die de agenda van de raad aan het bepalen zijn. Terwijl raadsleden eigenlijk zonder last of ruggenspraak hun mening moeten kunnen geven.

De kloof tussen politiek en de inwoners wordt het genoemd. ‘Ze’ luisteren toch niet en ‘ze’ doen alleen wat ze zelf willen. En wat ze willen? Dat is op het pluche zitten. Als mensen over ‘ze’ praten, praten ze over mij. Als wethouder voor GBV, onderdeel van het college en de coalitie, ben ik in de ogen van deze mensen ‘ze’. En ‘ze’ roept tegenwoordig de nodige (verbale) agressie op. Een inspreker eerder deze week gaf een analyse ten beste van hoe de relaties binnen de coalitie zijn volgens hem, niet gehinderd door enige kennis ervan. Een ander stuurde een mail -per ongeluk aan het verkeerde adres- waarin hij met vier oppositiepartijen besprak hoe de coalitie “gebroken” kan worden. Misschien toch even: we hebben het dan over het ‘breken’ van een democratisch gekozen raadsmeerderheid…

Ik heb vaker voor een kokende zaal gestaan met boze mensen. Boos omdat ze statushouders in hun buurt gehuisvest kregen; iemand dreigde de zaak in de fik te steken. Boos omdat er een beschermd wonen initiatief voor kwetsbare jongeren in hun straat kwam; dat waren allemaal drugdealers en criminelen. Er vallen me in die situatie altijd twee dingen op: de enorme agressie die op je af komt, ook van mensen die in het dagelijks leven een keurige baan hebben, én het feit dat een redelijk gesprek zelden nog te voeren is op zo’n moment. Het is dan eigenlijk al te laat. De stellingen zijn betrokken en er is alleen nog maar ‘zij’ en geen wij meer. Het valt niet mee om in dat verbale geweld je eigen afweging te blijven maken als raadslid of bestuurder en je standpunten met achterliggende gedachte voor het voetlicht te brengen. Er luistert namelijk niemand meer. En waarschijnlijk voelt het aan de ‘andere’ kant precies zo. Geen gesprek mee te voeren met die mensen, ze horen alleen maar zichzelf en hun eigen argumenten.

De kunst is dus eerder met elkaar te komen tot een verkenning van standpunten, voordat de stellingen betrokken zijn. Daarvoor is wederzijdse kennis en respect voor de rollen die je hebt van belang. Als college hebben we bijvoorbeeld nauwelijks een rol in de momenteel ontwikkelde bouwprojecten waartegen ‘verzet’ wordt georganiseerd. De projectontwikkelaars zijn in de lead en organiseren zelf de samenspraak. Zo is dat in Veldhoven door de Raad besloten vooruitlopend op de Omgevingswet, waarin dit wettelijk wordt verankerd. Als College mogen we slechts toetsen aan geldende regels die door de raad eerder zijn vastgesteld, via het zogenaamde principeverzoek. De verantwoordelijkheid voor goedkeuring van dergelijke plannen ligt bij de raad. De raad mag, nee moet, de afweging maken tussen de individuele belangen van inwoners en het algemeen belang voor Veldhoven. Zover is het voor veel van de plannen nog lang niet, maar toch lopen de gemoederen al hoog op en probeert men een ander proces af te dwingen door coalitie en college als ‘de vijand’ af te schilderen.

Inwoners krijgen -ten onrechte- het beeld dat de plannen in kannen en kruiken zijn en voelen zich erdoor overvallen. Soms omdat ze de hele aanloop gemist hebben en er pas laat achter komen wat een plan inhoudt, soms omdat in Coronatijd samen overleggen gewoon moeilijk is.

Ik constateer dat er inderdaad een kloof is: een kenniskloof. Het is onduidelijk wie waarover besluit en daardoor worden allerlei aannames gedaan die niet stroken met de werkelijkheid. Op die momenten lijkt politiek soms ver van de mensen af te staan. We zijn vanuit de politiek onvoldoende in staat gebleken mensen mee te nemen in de ontwikkelingen die plaats hebben. Zeven jaar wethouderschap heeft me echter geleerd begrip te krijgen voor de positie waarin lokale overheden zich bevinden, sommige dingen moeten gewoon wettelijk, soms is er een overstijgend belang dat zwaarder weegt. Dat zouden we als lokale overheid veel meer mogen en moeten delen met elkaar. Maar soms staan mensen zelf ook te ver van de politiek af en weegt het eigen belang zo zwaar, dat welk inspraakproces dan ook aan de ingenomen standpunten niks veranderd zou hebben.

Dat moeten we in Veldhoven toch beter kunnen? Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de raadsleden met een ideële doelstelling de raad in is gegaan. We willen als politici allemaal iets betekenen waar Veldhoven beter van wordt. En dat geldt ook voor de ambtenaren die echt gedreven zijn als het gaat om het maatschappelijk belang. Laten we eens beginnen dat samen te doen. Geen gescheld via social media, maar in gesprek gaan met elkaar. Geen stellingen betrekken maar eerst eens luisteren, niet direct insprekers naar de mond praten, maar eerlijk vertellen welke afweging er óók gemaakt moet worden vanuit de raad en vooral mensen goede informatie geven. Het vuurtje opstoken is niet zo moeilijk. Maar zoals iedereen weet: een heidebrand, laat zich niet gemakkelijk blussen. Ik roep alle raadleden op én de grote zwijgende meerderheid van Veldhovenaren om hier sámen de schouders onder te zetten. Bemoei u met de politiek, want het gaat er om úw leefomgeving, úw zorg en úw ontspanningsmogelijkheden. Laten we een gemeente zijn waar niet het recht van de hardste schreeuwer geldt.

Deze week stuurde een inwoner mij een mail met daarin de tekst van een kersttoespraak die hij recent hield. De woorden zijn te mooi om bij me te houden:

“Het woord saamhorigheid betekent het samen zijn van mensen, het zich met elkaar verbonden voelen en de behoefte hebben om gezamenlijk een doel te bereiken. Niet altijd gaat dat vanzelfsprekend. Af en toe wordt de saamhorigheid doorbroken vanuit de veronderstelling dat een individuele weg beter zou kunnen zijn. Dit zou echter gaan leiden tot afbrokkeling van het geheel en kan dus nooit getolereerd worden.”

Daar ben ik het hardgrondig mee eens: het is van belang dat we het in Veldhoven sámen blijven doen. En als u dit leest en u heeft een mening over mij, mijn standpunten of de manier waarop ik mijn werk doe: prima, laten we dan in gesprek gaan en kijken of we naar elkaar kunnen luisteren. Daar maak ik graag een afspraak voor, óók -of misschien wel juist- als u het niet met me eens bent.

Mariënne van Dongen
Wethouder GBV

https://www.gbveldhoven.nl/hoe-wordt-tegenspraak-weer-samenspraak/

Inmiddels worden in #Australie brandstichters van de bosbranden opgepakt. Benieuwd of ze straks voor… (tweets politiek eindhoven)

Inmiddels worden in #Australie brandstichters van de bosbranden opgepakt. Benieuwd of ze straks voor de rechter gaan vertellen door welke milieuclubs ze zijn ingehuurd. Dit laat het #Nosjournaal niet zien. Australiërs zijn niet gek en weten dondersgoed hoe het zit.

https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1216055084284620802/pu/img/_zQOemsbgV0VDsGJ.jpg

https://twitter.com/Joe_Dalton_NL/status/1216055117327355909

Verbod op oplaten ballonnen van kracht (PvdA-GroenLinks Vught)

http://www.pvda-gl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/P1140518-150x150.jpg

Tijdens de raadsvergadering op 11 april 2019 heeft PvdA-GroenLinks een motie ingediend voor een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen. Dit omdat opgelaten ballonnen uiteindelijk terechtkomen in het milieu en de natuur met alle gevolgen van dien. Op 12 september neemt de gemeenteraad een besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin dit verbod wordt ingesteld.

Vught kent veel mooie stukjes natuur zoals de Vughtse Hei, de IJzeren Man en het Bossche Broek. Daarnaast heeft Vught ook in haar woonwijken veel groen. Een van de speerpunten van PvdA-GroenLinks is om een groenere gemeente te worden en zwerfafval tegen te gaan. Dit bevordert de gezondheid en veiligheid, en draagt bij aan het welbevinden van mens, dier en plant. Daarnaast zijn de papieren ballonnen die voorzien zijn van een brandstofbron (Thaise wensballonnen) bekende veroorzakers van brand aan woningen en kunnen ook natuurbranden veroorzaken.

Deze motie is door de raad aangenomen, wat fantastisch nieuws is. Uiteraard zullen er nog grote stappen gezet moeten worden om een schoner en gezonder milieu voor mens, dier en plant te realiseren, maar dit is een stap in de goede richting.

Wat verandert er?
De gemeente Vught voegt aan haar wet- en regelgeving het verbod voor het oplaten van ballonnen toe. Hierbij valt te denken aan herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen en andere vergelijkbare ballonnen. Uiteraard mogen ballonnen nog steeds gebruikt worden op herdenkingen en feesten, zolang deze vastgebonden zitten en na gebruik netjes worden weggegooid bij het restafval.

Alternatieven voor het oplaten van ballonnen
PvdA-GroenLinks begrijpt dat het oplaten van ballonnen voor mensen een grote betekenis kan hebben op een begrafenis, herdenking, bruiloft, feest etc. Er zijn veel alternatieven die milieuvriendelijker zijn, zoals bellen blazen en bloemen op het water gooien. Maar er kan ook gedacht worden aan plantbare confetti gooien, een plantje of bloemen planten, kaarsen of theelichtjes branden en een lampionnenoptocht organiseren.

http://www.pvda-gl.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/190208-kim-dorna4-150x150.jpg

Kim Dorna

Het bericht Verbod op oplaten ballonnen van kracht verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

http://www.pvda-gl.nl/verbod-op-oplaten-ballonnen-van-kracht/

Er valt iets te kiezen deze Waterschapsverkiezingen! (De Bossche Groenen)

Onze fractievoorzitter Judith Hendrickx, staat voor Water Natuurlijk Aa en Maas op plek 4 tijdens de komende
waterschapsverkiezingen 

https://s.w.org/images/core/emoji/11.2.0/72x72/1f4a7.png

https://s.w.org/images/core/emoji/11.2.0/72x72/1f49a.png

Hendrickx: ,,Stedelingen leven veel minder met de seizoenen. Zijn zich veel minder bewust van het belang van goed waterbeheer. Juist de langdurige droogte van afgelopen zomer maakte duidelijk dat we de afgelopen tientallen jaren alle sloten recht getrokken hebben en de vennen ontgonnen. In het belang van de voedselproductie moest het waterpeil laag gehouden worden. Dat heeft ons veel gebracht maar nu hebben we ook met de nadelige gevolgen te maken, zoals de vele bosbranden. Dat willen we veranderen.”

Ze geeft nog een voorbeeld. Er worden aardappels geteeld op drassige Brabantse grond. ,,Geen wonder dat je dan op geheel kunstmatige manier het grondwaterpeil naar beneden moet brengen. Dat moet je niet willen.”

Water Natuurlijk: de groene stem binnen het waterschap:
Meer water vasthouden om de verdroging van natuur- en bosgebieden tegen te gaan is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk. De partij afficheert zich als de ‘de groene stem binnen de waterschappen’.

Lees het artikel in het Brabants Dagblad 

https://www.debosschegroenen.nl/2019/03/18/er-valt-iets-te-kiezen-de-waterschapsverkiezingen/

Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage (D66 Zuidwesthoek)

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van het college,

Voor ons liggen twee zeer goed leesbare en heldere stukken. D66 wil daarom ook de complimenten uitspreken aan de organisatie voor het verzette werk, waarbij wij de wens uitspreken dat de begroting ook een goed leesbaar en helder stuk wordt en daar wensen wij de organisatie dan ook veel succes mee.

Voorzitter, het leek de fractie van D66 een goed idee om als fiets- en wielergemeente voor deze beschouwingen de fiets te pakken en gezamenlijk een flink stuk door onze mooie gemeente te fietsen. Hierbij waren het collegewerkprogramma en de bestuursrapportage onze navigatiemiddelen. We hadden afgesproken bij het gemeentehuis. Daar aangekomen viel ons meteen iets op. Er liep een man mopperend het gemeentehuis uit. Omdat wij graag wilden weten wat er aan de hand was spraken wij de beste man aan. Hij gaf aan dat hij een nieuw reisdocument wilde aanvragen maar dat dit nu niet kon omdat het gemeentehuis gesloten was. Hij gaf aan een hele drukke en belangrijke baan te hebben die eigenlijk 24/7 doorgaat. D66 deelt de mening van de man dat de huidige openingstijden niet meer aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Gelukkig zien wij in het collegewerkprogramma dat het college dit ook vindt en dat ze hier iets mee wil gaan doen. Echter vraagt D66 zich af wanneer het pilot met een extra avondopenstelling gaat draaien? Want nu is het roepen, maar het is tijd voor actie. We namen afscheid van de man en wilden op onze fiets stappen om te vertrekken toen ons ineens iets opviel waar D66 eerder aandacht om gevraagd heeft maar waar naar onze mening al veel te lang niks mee gedaan wordt. Hoe kan het zijn dat oude medewerkers nog steeds toegang hebben tot het gemeentehuis? Wanneer kunnen wij eindelijk verwachten dat dit potentieel data lek gedicht wordt? D66 is absoluut niet gelukkig met deze situatie en snapt niet dat het college hier niet direct op acteert.

Eenmaal bekomen van de schrik zetten wij onze fietstocht door de gemeente in en reden we via Calfven naar Ossendrecht. Onderweg concludeerden wij dat de herbestrating en vernieuwing van de weg in volle gang is en dat het er voor het oog goed uit komt te zien. D66 is echter wel bezorgd dat door al het agrarisch verkeer en het feit dat het een gebiedsontsluitingsweg is de weg snel kapotgereden gaat worden en dat er zeker geen 30km/u gereden gaat worden. D66 vraagt zich af wat het college daaraan gaat doen?

Aangekomen in Ossendrecht zagen we tot onze grote vreugde dat de werkzaamheden m.b.t. de Noordrand begonnen zijn. Dit is wat D66 betreft een goed voorbeeld van duurzaam en toekomst bestendig bouwen. Echter ziet D66 wel dat de woningen die er verrijzen niet bestemd zijn voor de jonge startende inwoners van de gemeente. Graag zien wij dat bij het maken van nieuwe woningbouwplannen ook naar de wensen en behoeften van onze starters in de samenleving wordt gekeken. Een goed voorbeeld hiervan kan de Groeve Boudewijn zijn. Hier duurt het volgens D66 toch echt wel veel te lang voordat de eerste spade in de grond wordt gestoken. Wij vragen ons dan ook af wat het college gaat doen om dit vlot te trekken?

Fietsend over de O.l.v. Ter duinen laan zag D66 dat de verlichting ook hier, evenals langs de Antwerpsestraatweg, nog steeds niet adaptief werkt. Dit is wat D66 betreft zeer storend en wij eisen dan ook van het college dat dit z.s.m. opgelost gaat worden. Wanneer gaat de verlichting werken zoals is afgesproken?

Verder fietsend richting Putte door de mooie bossen concludeerde D66 dat deze fietsroute ruim voldoende en mooi genoeg is. Wij vinden het niet wenselijk en zelfs een slechte zaak als er een fietspad komt dwars door de mooie natuur tussen Huijbergen en Putte. Dit is te storend voor de natuur en het zal ook geen veilig fietspad worden aangezien er geen sociale controle is en dit potentiële fietspad de kans op dumping van afval in de natuur aanzienlijk vergroot. Waar D66 zeker wel op in wil zetten is een MTB-netwerk in onze gemeente met aansluitingen op het MTB-netwerk van buurgemeentes. D66 snapt niet dat het zo lang kan duren voordat dit netwerk er is. In de bestuursrapportage staat dat het gefaseerd wordt aangelegd vanwege de hoge kosten. D66 wil graag weten wat deze kosten zijn?

Eenmaal aangekomen in Putte spraken wij enkele mensen die zeer te spreken waren over de zorgcoöperatie in Putte. D66 vindt dit een zeer mooi initiatief en steunt het ook zeker ten volle, maar vraagt zich aan de andere kant wel af of dit initiatief juist de tekortkomingen van de gemeente niet blootlegt. Iets waar we juist op moeten gaan acteren aangezien niet elke kern een zorgcoöperatie heeft en er dus een hele hoop inwoners niet de zorg kunnen krijgen die men eigenlijk behoeft?

Gelukkig wonen er in Putte naast oudere inwoners ook jongeren. Deze jongeren gaven aan dat ze heel graag in Putte willen blijven wonen. Echter was het voor deze jongeren niet mogelijk om met het openbaar vervoer op tijd aanwezig te zijn op hun studielocaties, omdat de verschillende vormen van OV niet op elkaar aansluiten. Dit bleek niet alleen het geval in Putte maar eigenlijk in heel de gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel jongeren gedwongen zijn om de auto te pakken wat echt geen duurzame oplossing is en het klimaat niet ten goede komt. D66 leest dat het college het bestaande OV op het huidige niveau wil houden en onderzoek wil doen naar snelbusverbindingen. D66 vraagt zich af wanneer de resultaten van dit onderzoek verwacht mogen worden? Wij vragen enige urgentie, zeker in het licht van bereikbaarheid en duurzaamheid.

In Huijbergen vroeg D66 zich af wanneer er concreet iets met het voormalige gemeentehuis gaat gebeuren en wat de plannen zijn van het college om het drukke verkeer in de kern aan te gaan pakken en met enige maatregelen te komen? Want wat ons betreft komt dit drukke verkeer de leefbaarheid van Huijbergen niet ten goede.

Via de Woensdrechtse heide werd de tocht door de gemeente verdergezet richting Woensdrecht en concludeerde D66 dat de ontwikkeling van Aviolanda en de komst van de F35 een zeer goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid binnen de gemeente. Echter is het zeer van belang dat er voldoende personeel gevonden kan worden en dat zij zich ook kunnen gaan vestigen in onze mooie gemeente. D66 wil nogmaals benadrukken dat hier ook meer nieuwe goedkope koopwoningen voor nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook in deze behoefte voorzien kan worden. Deelt het college deze mening?

Fietsend langs Mattemburgh zien wij een goed voorbeeld van hoe recreatie, natuureducatie en erfgoed samen komen en een legio kansen biedt voor de inwoners en bezoekers van de Brabantse Wal. D66 is dan ook blij te zien dat het college inzet op een verdere branding van de mooie Brabantse Wal. Wel is het wat D66 betreft enorm van belang dat we op dit gebied een betere samenwerking hebben met zowel Bergen op Zoom, Steenbergen als ook onze Belgische zuiderburen om te voorkomen dat we elkaar beconcurreren. D66 vraagt zich of hoe het college de samenwerking, vooral met onze zuiderburen, voor zich ziet?

Aangekomen in Woensdrecht vroegen wij ons af wanneer de nieuwe brede school gebouwd gaat worden en waar deze precies komt? Is het college van plan om deze school energie neutraal te laten bouwen? Waarbij duurzame educatie voor zowel leerlingen als ouders centraal zal staan?

Onze reis was bijna ten einde en we fietsten via de Scheldeweg, waar het deelplan noord in de afrondende fase zit, terug naar het gemeentehuis. Bij het gemeentehuis konden we concluderen dat het collegewerkprogramma veel inhoud bevat die D66 ingebracht heeft tijdens de coalitieonderhandelingen. Het is goed om te lezen dat de huidige coalitie hiervan veel heeft overgenomen en ook aan de slag wil gaan met een aantal belangrijke zaken. Een andere belangrijke conclusie die D66 tijdens onze fietstocht kon trekken is het feit dat we veel ouderen op de fiets zijn tegen gekomen, maar heel weinig jongeren. Dit is wat D66 betreft een teken aan de wand. Er wordt in het collegewerkprogramma wel gesproken over zorg die jeugd nodig kan hebben maar er wordt niet gesproken over het ontwikkelen en ontplooien van jongeren in de gemeente. De wensen en behoeftes van deze groep is van belang. D66 heeft al gesproken over een goed ov-netwerk om te voorkomen dat de jongeren wegtrekken uit onze gemeente en nooit meer terugkomen.

Zoals zo vaak wordt gezegd heeft de jeugd de toekomst. Maar deze toekomst moeten we wel samen met de jongeren maken. D66 zal daarom ook met een motie komen om ook echt aan de slag te gaan met jongeren(beleid).

D66 is blij te zien dat duurzaamheid ook in het collegewerkprogramma een belangrijke rol heeft. Echter vindt D66 dat het college net een stap harder mag lopen om duurzaamheid breed gedragen te krijgen onder de inwoners van onze gemeente. Educatie, facilitering en de verbindende factor is daarbij de rol die wij voor onze gemeente zien. We moeten kaders durven stellen en kansen durven benoemen.  Denk hierbij aan waar warmtekoppeling plaats te laten vinden of stellen hoe we met zonnevelden wensen om te gaan.

Het was wat D66 betreft een mooie en leerzame fietstocht door onze gemeente waarbij wij een oproep doen om buiten de enorme benodigde investeringen in fysieke zaken, zoals wegen en bouwplannen, zeker de investeringen in de mens niet te vergeten. Om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van democratie waarbij we de burgerparticipatie en betrokkenheid kunnen en moeten vergroten. D66 zal daarom ook altijd constructief kritisch naar het college blijven kijken en acteren en we gaan ervan uit dat onze inbreng gewaardeerd en meegenomen wordt.

Het bericht Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage verscheen eerst op Zuidwesthoek.

https://zuidwesthoek.d66.nl/beschouwingen-collegewerkprogramma-en-bestuursrapportage/