De klimaattransitie als sociale opgave (D66 Amstelveen)

Deze zomer zijn we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Het was een zomer vol extreem weer. Er waren overstromingen, bosbranden en hittegolven. Op verschillende plaatsen in de wereld zagen we heel duidelijk: de klimaatcrisis laat niet op zich wachten en komt steeds dichterbij.

Daar kwam bij dat de afgelopen zomer 1.400 klimaatwetenschappers uit 150 landen de noodklok luidden: Alleen als we de uitstoot van broeikasgassen snel en op grote schaal weten terug te dringen, is het mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken en de grootste rampen voor volgende generaties af te wenden. Sigrid Kaag zei het goed: “Wij zijn de laatste generatie (politici) die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit.” En zo is het. Nu of nooit. Er is géén ruimte voor (politiek) getreuzel.

Sociale omwenteling
Waar ik me in het klimaatdebat het meeste over verbaas, nee, waar ik me eigenlijk over verbijt, is hoe smal en versnipperd dit debat in ons land eigenlijk is. Het gaat vooral over – overigens zeer noodzakelijke- techniek, instrumenten, alternatieve energiebronnen, isolatie én emissies en veel te weinig over wat de klimaattransitie in essentie is: namelijk een sociale omwenteling die de samenleving in haar volle omvang raakt. Willen we in Nederland onze klimaatdoelen halen en serieus verschil maken, dan komen we er – platgezegd- niet met alleen een energieneutraal huis. Nee. We moeten anders leven, anders reizen, anders werken en wezenlijk anders consumeren.

0,1 Megaton, 0,2 Megaton…
Laat ik dit eens iets concreter maken. Nederland heeft als doel om ten opzichte van 1990, 55% van de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Dit komt neer op een daling van in totaal ongeveer 56 miljoen ton CO2 (hierna Megaton). Voor het beeld: Wanneer we 100.000 woningen energie neutraal maken levert dit ongeveer 0,2 megaton op, met het plaatsen van planten op 10% van de daken in Nederland land, besparen we 0,1 Megaton, als alle Nederlanders 3 dagen per week geen vlees eten, betekent dit  een besparing op van 1,5 Megaton per jaar. Kortom: er zijn veel maatregelen tegelijkertijd nodig om onze klimaatdoelen te halen en we ontkomen niet aan maatregelen die ingrijpen op hoe we gewend zijn te leven. Hier moeten we mensen goed in meenemen. Een duidelijke en heel gerichte aanpak en uitleg is onontbeerlijk. Jan Terlouw zegt hier vaak over: “Mensen moeten het eerst wéten om het te wíllen.” True, right?

We laten iedereen vrij en niemand vallen
Belangrijker nog: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat we de klimaattransitie op een sociaal rechtvaardige manier vormgeven. Dat we ze niet laten vallen, als ze de hoge kosten voor verduurzaming van hun woning niet kunnen opbrengen. En dat we er alles aan doen om nieuwe scheidslijnen in onze samenleving te voorkomen. Want de cijfers liegen er niet om. Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat inwoners serieuze zorgen hebben over toenemende ongelijkheid in ons land als gevolg van de klimaatmaatregelen: 55% van de Nederlanders denkt dat de eigen financiële situatie verslechtert door overstap op duurzame energie. 58% Van de Nederlanders denkt dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt. 48% Van de Nederlanders verwacht dat de armoede in Nederland zal toenemen en 60% heeft het gevoel dat de kosten niet eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Het beeld zal voor specifiek Amstelveen niet anders zijn.

De klimaattransitie heeft de kracht van D66 nodig, zodat het op rechtvaardige manier plaatsvindt. Op een manier waarop iedereen maximaal is, maar we niemand laten vallen. Laten we hier de komende tijd topprioriteit van maken!

Saloua Chaara

 

https://amstelveen.d66.nl/2021/08/26/de-klimaattransitie-als-sociale-opgave/

Vluchten kan niet meer (PvdA Schagen)

Bij de bespreking van de concept RES (regionale energiestrategie) sprak Jan Schrijver de volgende tekst in de raadsvergadering van Schagen:

Het is vrijdag 11 september. Er hangt een vreemde witte gloed in onze blauwe lucht. Dit bijzondere verschijnsel heeft te maken met de heftige bosbranden in Californië. Asdeeltjes zijn hoog in de atmosfeer terecht gekomen en de oceaan over gestoken.

In de Alpen worden gletsjers ingepakt in folie om het smelten tegen te gaan. Van de magnifieke blokken ijs blijft anders niets meer over. En varen via de Noordpool wordt steeds gemakkelijker. Waar het zee-ijs het vroeger ondoordringbaar was, is het nu drie maanden per jaar te bevaren.

https://schagen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/217/2020/09/8BF52828-FEFD-4C9B-87F4-B5E9EF266848-1024x768.jpeg

Parijs-akkoord

Klimaatverstoring en klimaatopwarming is een wereldwijd proces, er staat geen hek om Nederland. De PvdA maakt zich grote zorgen. De leefbaarheid van onze planeet wordt bedreigd. We moeten aan de slag, in het belang van toekomstige generaties

Als PvdA voelen wij ons medeverantwoordelijk voor het wereldwijde Klimaatakkoord dat op 12 december 2015 in Parijs is afgesloten.

Regionale energiestrategie

Het raadsvoorstel betreft het opstellen en vaststellen van de regionale energiestrategie voor de kop van Noord-Holland en wordt onderdeel van het Nationale programma RES. Het is een omvangrijk document geworden.

Om als Noordkop bij te dragen aan de nationale doelstelling om in 2030 ten minste 49% minder CO2 uit te stoten, moeten de gemeentes samen forse energiebesparingen realiseren en minstens 2 TWh extra duurzame energie (laten) opwekken. Dit is een forse klus.

Ambities niet temperen

Het is een slecht signaal om als gemeentes de nationale ambities te betwijfelen of onhaalbaar te verklaren. Ja, er liggen nog veel obstakels op onze weg, maar als PvdA willen we ervoor gaan, in het belang van de toekomstige generaties.

Wanneer het in de gemeente gaat om duurzaamheid en leefbaarheid, moet er niet aan ‘mooipraterij’ gedaan worden. Wees eerlijk. Burgers ondervinden hinder aan windturbines en zonneweides. Het open land wordt bedreigd en er is sprake van een achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit.

Het gemeenschappelijke doel: een leefbare planeet, moet hierbij steeds in beeld zijn. De PvdA pleit voor meer participatie en zo nodig schadeloosstelling.

De PvdA ziet daarnaast graag het volgende gebeuren:

1. Een uitbreiding van de infrastructuur voor duurzame energie, zodat de Noordkop niet alleen afnemer is van groene stroom, maar ook producent

2. Doorpakken met het energieneutraal maken van bedrijven en woningen, conform het  Duurzaamheidsprogramma Schagen 2050.

3. Bevorder de bouw van kleine windturbines en zonnepanelen op daken.

4. Kijk in de zoekgebieden naar extra mogelijkheden voor windenergie. Langs N9 en N245 is dit alleen mogelijk in overeenstemming met omwonenden

5. Sta open voor innovatie, denk aan initiatieven met andere vormen van duurzame energie.

6. Kijk over de gemeentegrenzen. Voorbeelden zijn de zonne-eilanden in het IJsselmeer, windmolens bij den Oever en windpark langs afsluitdijk.

 

https://schagen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/217/2020/10/33CC5209-FEDC-4D04-B043-E99EB65C8682.jpeg

Bewegelijkheid en vernieuwing

Laat het proces om de Parijs-doelen te halen en tot een succesvolle energietransitie te komen er een zijn van bewegelijkheid en vernieuwing. De praktijk zal uitwijzen dat de ene oplossing een grotere bijdrage zal leveren dan de andere.

Durf ook te kiezen. Wat betekent de komst van datacentra voor de energie-opgave, en verwachten we daar niet wat meer centrale regie? Samenwerking met het Rijk en de provincie is cruciaal. Wat doen we met de stoom van klimaatvluchtelingen? De PvdA vindt wegkijken geen optie.

Laatste vlinder, laatste bloem

Vluchten kan niet meer. Hoe ver moet je gaan als de laatste vlinder naar de laatste bloem vliegt? Dit is een deel van de tekst van het lied gezongen door Jenny Arean en Frans Halsema. Een oud lied maar actueler dan ooit.

Koning Willen Alexander onderstreepte in zijn troonrede de noodzaak om het Parijs akkoord uit te voeren. De PvdA werkt hier graag hard aan mee.

 

Jan Schrijver, PvdA fractievoorzitter in de gemeente Schagen.

 

 

 

 

 

Het bericht Vluchten kan niet meer verscheen eerst op PvdA Schagen.

https://schagen.pvda.nl/nieuws/vluchten-kan-niet-meer-2/

PERSBERICHT : Bergen koploper groene energie regio Alkmaar (Kies Lokaal)

Persbericht

19 augustus 2020

 

 

Bergen koploper groene energie regio Alkmaar

 

Het college van Bergen stemde op 18 augustus in met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord. In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Bergen onderdeel van uitmaakt. Bergen maakt – mede ingegeven door de bosbranden en aardbevingen – een duidelijke keuze voor duurzame energie. Wel geeft het college de suggestie mee om de Hondsbossche Zeewering te ontzien als zoekgebied en in te zetten op windmolens langs de N9 en op zonneweides rond de dorpskernen. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een reactie te geven op de concept RES.

Lokale inbreng

Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in onze regio samengewerkt aan de concept RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en mogelijkheden voor de opwek van energie uit zon en wind. Naast regionale overleggen zijn er ook in elke gemeente zogenaamde ‘lokale ateliers’ georganiseerd. Tijdens het lokaal atelier in Bergen gaven de bijna 100 aanwezige inwoners de voorkeur aan windmolens langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg. Zij wilden liever geen windmolens in de duinen.

 

“De mensen in Bergen snappen waarom”

Wethouder Klaas Valkering: “De inwoners van Bergen hebben met de hevige duinbranden van het afgelopen jaren aan den lijve ondervonden wat opwarming van de aarde en droogte met hun leefgebied doet. Bovendien voelde ze de grond in het verleden regelmatig trillen als gevolg van aardgaswinning. De noodzaak van de energietransitie is bij geen enkele gemeente in Noord-Holland harder binnengekomen dan in Bergen. Ook voor windmolens is plek in Bergen, hoewel het blijft zoeken naar geschikte locaties. Het lokaal atelier was wat dat betreft heel verhelderend: geen windmolens in de duinen, wel windmolens in lijnopstellingen. Dat wil zeggen, langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg. Voor de gemeente Bergen komt het aanbod uit op 0,102 TWh. Dit is bijna de helft van het totaal bod van de BUCH-gemeenten en een aanzienlijk aandeel  van het bod van de regio Alkmaar.”

 

Besluit van het college

Het college geeft de raad de suggestie mee het zoekgebied voor windmolens langs de Hondsbossche Zeewering te schrappen en de daar geplande windmolens te plaatsen in het al bestaande zoekgebied langs het Noord Hollandskanaal richting Schagen. Daarnaast geeft het college aan meer ruimte te zien voor de opwek van zonne-energie rond de dorpskernen door inwonerscollectieven.

 

Wat is de volgende stap?

In september heeft de gemeenteraad tijd om wensen en bedenkingen mee te geven voor de uitwerking tot de RES 1.0. In de raadsvergadering van 24 september stelt de raad haar wensen en bedenkingen vast. Daarna worden de zoekgebieden uit de concept RES met inwoners, ondernemers, professionele partners en andere overheden verder uitgewerkt. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken? Alle informatie wordt verwerkt in de definitieve RES 1.0 die op 1 juli 2021 wordt vastgesteld door de raad.

 

Meer lezen?

Op www.energieregionhn.nl/conceptres vindt u de concept RES. Vanaf bladzijde 128 begint de informatie over de Regio Alkmaar, waar Bergen onderdeel van uitmaakt. Ook staat hier meer informatie over het proces en de doelstellingen.

http://kieslokaal.nu/?p=2098

Bluswatervoorziening (Velsen Lokaal)

De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Stappen we over op watertank wagens in plaats van brandkranen?

Bij het bestrijden van brand is voldoende bluswater van essentieel belang. Het verzorgen van de bluswatervoorziening is een wettelijke taak van gemeenten. De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Velsen Lokaal was vanavond aanwezig bij informatiebijeenkomst over de bluswatervoorziening in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Repressieve oplossing 

Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om een 100% dekkende, toekomstbestendige, doeltreffende en doelmatige regionale bluswatervoorziening te realiseren voor de VRK, die als faciliterend dienstverlener van de gemeenten opereert. Dus overal in de VRK voldoende bluswater. Om de knelpunten in de bluswatervoorziening op te lossen is gekozen voor een regionale repressieve oplossing. 

Wat is er precies aan de hand?

1. Voor ongeveer 15.000-20.000 van de 260.000 gebouwen in Kennemerland is de afstand tot de dichtstbijzijnde brandkraan meer dan 75 meter. Bij brand kan de brandweer dan niet blussen, omdat de afstand tussen objecten en een brandkraan (primair bluswater) te groot is. Dat is dus bij 10% van de gebouwen in de regio het geval.  Wij schrikken daar van. 

2. Er is onvoldoende watercapaciteit en een afnemend aantal brandkranen. De brandweer moet kunnen beschikken over een bluscapaciteit van 500 liter per minuut. Bij vernieuwing van het drinkwaternetwerk gebruikt men nu kleinere (zelfreinigende) leidingen, die door hun kleinere diameter minder watercapaciteit leveren; dit is onvoldoende voor een effectieve brandbestrijding.

3. Er is onvoldoende  secundair bluswater beschikbaar. Nabijheid en bereikbaarheid van oppervlaktewater is noodzakelijk om in deze secundaire bluswaterbehoefte te voorzien. Op diverse plekken in de regio is dit niet of onvoldoende voor handen.

4. Er zijn onvindbare en onbruikbare brandkranen. Omdat lang niet alle brandkranen regelmatig gebruikt worden, kunnen ze door werkzaamheden of begroeiing uit het zicht raken, danwel niet functioneren.  

5. Bij duinbranden/natuurbranden zijn er niet of nauwelijks brandkranen aanwezig als primair bluswater. Hierdoor is de beschikbaarheid van primair bluswater in het duingebied beperkt.

https://velsenlokaal.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190520_21490316942-1024x755.jpg

 Wat is er nu nodig: 

Door de inzet van watertank wagens wordt het benodigde bluswater wel geleverd. Bij (bepaalde typen) brandmeldingen worden niet alleen één of meer Tankautospuiten gealarmeerd, maar ook een watertank wagen, die binnen 15 minuten na alarmering ter plaatse is. De Tankautospuit heeft een eigen watervoorziening voor de eerste brandbestrijding.

1. De aanschaf van benodigd materieel : 8 watertank wagens en 2 extra groot watertransport systemen

2. De inzet van extra personeel op de waterwagens (incl. opleiding van de 40 vrijwilligers)

3. De aanpassing van kazernes 

4. De afstemming met buurregio’s 

Wat gaat het kosten?

1. Een oplopend structureel budget van € 7.263 voor 2020, € 48.939 voor 2021 en vanaf 2022 € 55.600.

2. Een incidenteel bedrag van € 13.680 in 2020 en € 84.270 in 2021 t.b.v. de implementatiekosten en afkoop van het contract met PWN.

Velsen Lokaal is er van doordrongen dat deze investeringen noodzakelijk zijn.  We kunnen niet anders dan hierin meegaan, want de veiligheid van onze burgers staat natuurlijk voorop. 

Het bericht Bluswatervoorziening verscheen eerst op Velsen Lokaal.

https://velsenlokaal.nl/bluswatervoorziening/

Algemene beschouwingen November 2019 CDA (CDA Schagen)

De  fractie van het CDA uit Schagen heeft Algemene beschouwingen gemaakt voor de gemeentelijk begroting 2019. Hieronder treft u het .pdf bestand en de integrale tekst aan:  Klikt u hier voor de .pdf versie Versnelling in balans Met de begroting van 2019 geeft het college een goed uitgewerkt totaalbeeld van de financiële gevol­gen van het beleid. Beleid dat aangepast is aan de wensen van de nieuwe coalitie van CDA, JESS en PvdA. En de uitvoering van beleid staat bovendien bloot aan ontwikkelingen elders, zoals de goede economische situatie in Nederland. Dit alles laat zijn sporen na in de begroting en in deze tekst geeft het CDA aan hoe we tegen het totale financiële beeld aankijken en of dit financiële beeld voor het CDA aanleiding geeft om het beleid te herzien. Dit zijn dan ook de algemene beschou­wingen van het CDA voor het begrotingsjaar 2019. Domein ruimte en economie Uit de kopgroep demareren De gemeenteraad wenst een versnelling van aantal woningen dat per jaar gebouwd wordt, iets waar Sybrand Buma ook in Den Haag voor pleit. Mogelijk moet de gemeente hier zelf bestemmings­plannen voor op gaan zetten, nog zonder akkoord van de provin­cie. Hier zijn mensen voor nodig om te schrijven. De economie groeit, dus ook de aan­vragen bij de gemeente, voor vergunningen of bouwaanvragen, nemen toe. Hier zijn mensen voor nodig om te beoordelen. De wens bestaat om een gemeentebreed bestem­mingsplan haast continu bij te werken – en graag zonder fouten. Ambitieus, hier zijn mensen voor nodig. Zijn deze mensen wel te vinden, is het wel wenselijk om zoveel nieuwe mensen aan te nemen? Welke plannen worden als eerste vertraagd als de gemeente onvoldoende nieuwe mensen kan aannemen, is een vraag die kan gaan optreden. Is het college van plan om in de toekomst eventuele vertraging van zulke plannen eerst met de raad te bespreken? De arbeidsmarkt is dan ook een heikel onderwerp. Niet alleen voor de gemeente als werkgever, maar ook bijvoorbeeld voor de agrarische sector, ICT , techniek, bouw, horeca, logistiek. Hoe denkt de gemeente Schagen bedrijven te kunnen helpen in het vinden van nieuw personeel? Het CDA wil in ieder geval meer ruimte voor nette opvang van seizoensarbeiders. Via een motie vraagt het CDA te werken naar verruimde opvang van seizoensarbeiders tot maximaal 60 personen per locatie. De agrarische sector zou daarmee weer een klein beetje geholpen zijn. In tijden van economische groei zullen bedrijven ook willen groeien. Wij willen dat Schagen ruimte biedt aan nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen en voor bestaande bedrijven om uit te breiden. De ontwikkelingen op Lagedijk laten zien dat Schagen een gunstig vestigingsklimaat heeft. Het is ook belangrijk dat de bedrijventerreinen in bij­voorbeeld Waarland en Warmenhuizen ook kunnen groeien, we steunen het college in die ambitie. In het toerisme zien we dat de activiteiten toenemen. In ieder geval: het budget voor Holland boven Amsterdam groeit. Hoe pakt het college de typische Schagense zaken aan? Zijn de verkeerde bordjes “Duinen van Schagen” al veranderd? En is er nog nieuws over Sint Maartenszee? Lukt het het college om de Schagense markt zich meer te laten richten op kwaliteit en lokale producten? Hoe ver staan de plannen om in de dorpen een vergelijkbare branding te ontwikkelen als Schagen Marktstad? Domein leefomgeving en duurzaamheid Vanuit achterstand erop en erover Goed onderhoud van wegen, stoepen en itoebehoren vraagt goede planning. Een goede planning vraagt om een goede inventarisatie. Het project “De basis op orde” staat ge­pland voor eind van dit jaar. Gaat deze planning gehaald worden? Daarbij wil het CDA geïnformeerd worden hoe de projecten geprioriteerd worden. Hier heeft het CDA vorig jaar ook al om gevraagd. Het is belangrijk in de communicatie naar bedrijven en inwo­ners, voor het verwachtingsmanagement. Wanneer komt de Koorndijk/Kalverdijk/ Dorpsstraat in Tuitjenhorn aan bod? De 30km-inrichting zou daar versneld worden door­gevoerd. Het CDA steunt dat van harte. Maar wanneer is ‘versneld’, inderdaad nog dit jaar? En wie maakt de keuze op grond waarvan om iets versneld uit te voeren? Gaan projecten als “schoolzones bij elke basisschool” mee met deze prioritering (en kunnen ze dus in de tijd naar achteren geschoven worden)? Daarnaast moet er ruimte blijven voor kleine ingrepen, zoals een zebrapad bij de Nieuwe Nes, waar we het college vriendelijk per motie toe willen verzoeken. In de begroting staan pm-posten bij “Onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde”. Dat lijkt op een begroting met hiaten. Kan het college de raad tips geven hoe we deze pm-post moeten interpreteren. Klein bier of krijgen we straks een taak­stelling om de oren? Op dit domein moet het college niet alleen bij het openbaar gebied uit achterstand terug­komen. Dit geldt voor onze hele samenleving ook bij de energietransitie. Deze begroting laat nog een mager beeld zien over de energietransitie. Voor zon-op-dak kan de gemeente nu al een faciliterende rol spelen door bedrijven bij elkaar te brengen. We begrijpen dat dat ook al gebeurt, dat is goed. We vinden het jammer dat de raad pas begin 2019 de kaders kan stellen over de zonneweides. Niet durven kiezen en daarom maar niets doen, helpt de energietransitie niet verder. Het gaat verder dan zonneweides. Windenergie? Het coalitieakkoord zegt ja, provincie zegt nee. Gevolg: er gebeurt minder dan had gekund. In hoeverre voert het college overleg met andere overheden voor af­stemming? Rijk, provincie, gemeente, ieder heeft een eigen rol te vervullen. Het CDA dan ook blij met het initiatief vanuit de raad voor een themabijeenkomst over de ener­gie­transitie. Het is een thema dat vele belangen en vele perspectieven kent, maar dat mag voortgang van de actie niet in de weg staan. Hoe zit het met de actie? Wanneer denkt het college dat de eerste bestaande wijk – liefst voorzien van glasvezel – van het aardgas af gaat? Domein samenleving en gezondheid Iedereen in het peloton; de bezemwagen is leeg Op het sociaal domein is het CDA voorstander van stabiliteit. Aandacht voor preventie zoals de vorige portefeuillehouder (in collegialiteit) het beleid heeft neergezet. Maar er lijkt geen beleid zo complex te zijn als het sociaal beleid. Het CDA deelt de wens tot intensivering van de informatieoverdracht van college naar de raad, die breed gedragen wordt binnen onze raad. Waar in het economisch domein de gemeente kan meedeinen met de golven van de economie, moet de gemeente in het sociaal domein juist een rustige en stabiele koers varen. Als we in het sociaal beleid snijden, gaat dat direct ten koste van mensen. Dat moeten we altijd willen voorkomen. Ook in tijden van econo­nomische tegenslag, als het Rijk gaat bezuinigen, moeten we de kern van ons sociaal beleid uit kunnen blijven voeren. Nu is er sprake van terugdraaien van de rijksbijdrage en extra kosten voor jeugdzorg en de WMO. Het kan binnen deze begroting nog elders worden opgevangen, maar tegelijk spreekt het college over een mogelijke budgettaire uitdaging. Ook de reserves binnen het sociaal domein hebben beperkingen. Welke orde van grootte kan deze budgettaire uitdaging worden? Is het mogelijk dat het beleid hierop moet worden aangepast? Zo ja, dan is het belangrijk dat het college de raad er vroeg bij betrekt. Nieuw in het sociaal domein zijn de huiskamers in ieder dorp. Hoe snel en op welke wijze gaat het college deze opzetten? Het budget is voor huiskamers als ontmoetingspunten met gezellige aankleding, een bloemetje en een kopje koffie. Het is niet bedoeld voor ieder idee vanuit het college. In het sociaal domein is het beleid voor het grootste deel in de vorige periode vastgesteld. Veel is uitvoering. Dat betekent dat de rol van de raad vooral het controleren van de uitvoering is. Daar is monitoring belangrijk voor, de indi­catoren zijn belangrijk. Het valt ons op dat sommige indicator een indicator uit het ver­leden, bijvoorbeeld 2014, hebben. Dat geeft geen houvast om beleid te aan ijken. Soms heeft het beleid een veelzijdige uitvoering. De doelstelling “Waar nodig biedt de gemeen­te (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te par­ticiperen naar vermogen” lijkt meerdere doelstelling ineen te bevatten en heeft vijf ver­­schillende beleidsmaatregelen. Volstaat dan één indicator (het aantal personen met een bijstandsuitkering) dan wel? Vooral in het sociaal domein vragen wij het college kritisch te kijken naar de indicatoren en om te zorgen dat de waarde van de indicatoren ook frequent (1x per jaar) bijgehouden kan worden. Domein inwoner en bestuur Strijden voor een tevreden kijker De gemeente is er voor de inwoners, voor de bedrijven, voor onze bezoekers. Dienst­baarheid en klantgerichtheid zijn belangrijk. Om deze nu al excellent te noemen op diverse plekken in de begroting, vindt het CDA niet correct. Zelfs innerlijk tegenstrijdig. Als volksvertegenwoordiger horen we voldoende geluiden dat de dienstverlening beter kan. Geen grove misstanden, geen zaken die snel tot een klacht zullen leiden. “Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouw­baar.” Maar zo ervaren onze inwoners het lang niet altijd. Met deze zin geeft het college het zelf al aan: het kan nog vriendelijker, sneller, beter en betrouwbaarder worden be­leefd. Iets meer bescheidenheid was op zijn plaats geweest. De vraag is ook waar we naartoe willen werken. Wanneer zijn we tevreden over de MKB-vriendelijkheid? Zonder meer werkt het Lean-project zijn vruchten af. Snelle dienst­verlening wordt altijd gewaardeerd. Maar het Lean-project was toch ook bedoeld om een taakstelling op de formatie in te vullen? Nu die taakstelling er niet meer is, hoe stuurt het college op de formatieomvang? Indirect is dit van belang voor de taakinvulling van de gemeenteraad. Een grote, vaste formatie geeft weinig flexibiliteit als er bezuinigd moet worden; dus meerjarenrisico’s. Een snel groeiende formatie hoort in verhouding te staan tot nieuwe taken. Omgekeerd kunnen veel vacatures oorzaak zijn dat niet alle taken uitgevoerd kunnen worden. De formatie (10% stijging in één jaar tijd; veertig open vacatures) geven het CDA reden tot zorg. De loonkosten stijgen hierdoor met ca. drie miljoen per jaar. Hoe kijkt het college aan tegen de financiële inflexibiliteit die een grote formatie kan veroorzaken? Welk beleid denkt het college niet uit te voeren als de vacatures niet ingevuld worden? De stad Schagen heeft geen dorpsraden. Wijkpanels als equivalent van dorpsraden zijn er niet. De wijken De Hoep-Zuid en Groeneweg hebben nog een voorziening die het dichtst in de buurt komt. Twee euro per inwoner per jaar zou voldoende prikkel moeten zijn om wijkpanels op te zetten. Maar is iedereen al geïnformeerd hoe ze dit geld kunnen gebruiken? Wanneer kunnen mensen de rekening sturen? Onder de streep maakt het CDA zich zorgen over de financiële consequenties van de plannen van het college voor 2019. Inhoudelijk worden de plannen gesteund, maar we vinden de optelsom niet leiden tot een behoedzaam financieel beleid zoals het coalitie­akkoord wel beschrijft. Uiteraard, er zijn afspraken gemaakt over extra geld, dat eerst naar achterstallig onderhoud gaat. Maar onze schuldquote neemt toe van ca. 70% naar ca. 80%. Hier wordt gezegd dat we rustig tot aan de 100% kunnen gaan: de norm wordt gebruikt om extra ruimte te creëren. Maar bij de solvabiliteitsratio – ca. 25% waar de norm 50% is – wordt doodleuk gesteld dat de norm niet zo belangrijk is. Dit lijkt een inconsistente omgang met normen te zijn. Dat extra geld niet gebruikt wordt om het incidenteel weerstandsvermogen te verhogen, begrijpt het CDA. Maar dat weerstandsvermogen blijft erg belangrijk voor het CDA. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om coulant te zijn tijdens de overgang naar slechtere tijden. Het geeft ons een buffer om abrupte bezuinigingen te verzachten. Dit kan voor­komen dat we in de toekomst rigoureus het mes moeten zetten in beleid dat we nu zo zorgvuldig hebben opgebouwd. Juist in de goede tijden van nu moeten we hier aandacht aan besteden. Daarom was het CDA zo positief over de aansterking van het incidentele weerstandsvermogen in het afgelopen jaar: niet door geld “bij te storten”, maar door de risico’s te verminderen. Dat het college aanvaart dat het incidentele weerstands­vermo­gen met 0,96 onder de minimumeis van 1,0 ligt, is curieus. Voor het CDA betekent dit dat we zeer voorzichtig met nieuwe risico’s om moeten gaan. Bijna per definitie nee zeg­gen tegen verzoeken om garantstelling bijvoorbeeld. Dat zou zonde zijn. Daarom roepen we het college per motie op om met een plan van aanpak te komen om te werken naar een incidentele weerstandsvermogen van 1,5 op termijn – typisch door kritisch naar bestaande en nieuwe risico’s te kijken. Het CDA is positief over deze begroting en de keuzes die daarin gemaakt worden. Qua financiële hygiëne vragen we vooral om ook al vast na te denken over de vólgende raadsperiode. Veel zaken uit het coalitieakkoord worden al opgepakt door het college. We wensen de collegeleden veel succes en plezier met het uitwerking van onze plannen. Het vorige coalitieakkoord is bijna voor 100% uitgevoerd, we gaan ervan uit dat dat ook met dit akkoord gaat lukken. De fractie van het CDA Boudien Glashouwer Bram Broersen Co Wiskerke Gert-Jan Slijkerman Marcel Sanders Peter Boon Puck de Nijs-Visser Ruud Bakker Sander Lensink Wim Vonk

https://www.cda.nl/noord-holland/schagen/actueel/nieuws/algemene-beschouwingen-november-2019-cda/