Reactie op CO2-balans bij gebruik van biomassa als energiebron door Leffert Oldenkamp (Klimaatverandering reacties)

In antwoord op lieuwe hamburg.

toch even een berichtje voor meerdere inzenders van reacties:
1.Er wordt met biomassa meer Co2 aan de atmosfeer toegevoegd dan nodig omdat andere (fossiele) bronnen minder uitstoten per opgewekte eenheid energie (warmte). Dat het beter is om Co2 in fossiel te laten zitten geldt pas als we beneden een (afgesproken) waarde van CO2 concentratie in de atmosfeer zitten. Want dat is volgens een IPCC aanname de dreiging voor het klimaat. Er bestaat geen relatie tussen koolstof in de bodem en broeikas effect. Als we energietransitie loskoppelen van de klimaatproblematiek wordt het een ander verhaal.
2. Netto verdwijnt jaarlijks wereldwijd ruim 7 miljoen ha bos. Varieert uiteraard omdat daar ook bosbranden voor verantwoordelijk kunnen zijn. Ik schat in dat het verlies weer stijgende is. Op de balans staat dan ook de bosoppervlakte die erbij komt ( vergroening, plantages als herbebossing of bebossing). De gemiddelde jaarlijkse houtaanwas is daarbij dalende. Met beter beheer kan over tientallen jaren de houtaanwas wel weer stijgen, maar met de huidige intenties zal dat een utopie blijken. Alleen jaarlijkse aanwas telt voor vastlegging van CO2.
3. Veel bossen die voor oogst van chips worden kaalgeslagen zijn relatief jong en zouden dus eigenlijk selectief moeten worden gedund voor oudere, goed groeiende systemen. Dat gebeurt niet, Zelfs de oogst van takken gebeurt met bosvernieling. Na kap zou er een begroeiing moeten resteren die beter en gevarieerder gaat groeien. In de biomassa verdienmodellen kan dat niet uit.
4. In de meeste bossen gaat een daling van de (lopende) jaarlijkse aanwas gepaard met toename van de voorraad ( zie eerdere informatie van mij). Om de aanwas op peil te krijgen of te houden moet er dan extra in de voorraad worden ingegrepen. Jullie verwarren regelmatig aanwas en voorraad. Je kunt bos niet vergelijken met een landbouwgewas. Noch aanwas noch voorraad zijn overigens vaste gegevens. Ze schommelen door allerlei oorzaken en door interne bosecologische processen.
Graag gedaan

https://klimaatveranda.nl/2020/06/12/co2-balans-bij-gebruik-van-biomassa-als-energiebron/#comment-57123