De klimaattransitie als sociale opgave (D66 Amstelveen)

Deze zomer zijn we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Het was een zomer vol extreem weer. Er waren overstromingen, bosbranden en hittegolven. Op verschillende plaatsen in de wereld zagen we heel duidelijk: de klimaatcrisis laat niet op zich wachten en komt steeds dichterbij.

Daar kwam bij dat de afgelopen zomer 1.400 klimaatwetenschappers uit 150 landen de noodklok luidden: Alleen als we de uitstoot van broeikasgassen snel en op grote schaal weten terug te dringen, is het mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken en de grootste rampen voor volgende generaties af te wenden. Sigrid Kaag zei het goed: “Wij zijn de laatste generatie (politici) die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit.” En zo is het. Nu of nooit. Er is géén ruimte voor (politiek) getreuzel.

Sociale omwenteling
Waar ik me in het klimaatdebat het meeste over verbaas, nee, waar ik me eigenlijk over verbijt, is hoe smal en versnipperd dit debat in ons land eigenlijk is. Het gaat vooral over – overigens zeer noodzakelijke- techniek, instrumenten, alternatieve energiebronnen, isolatie én emissies en veel te weinig over wat de klimaattransitie in essentie is: namelijk een sociale omwenteling die de samenleving in haar volle omvang raakt. Willen we in Nederland onze klimaatdoelen halen en serieus verschil maken, dan komen we er – platgezegd- niet met alleen een energieneutraal huis. Nee. We moeten anders leven, anders reizen, anders werken en wezenlijk anders consumeren.

0,1 Megaton, 0,2 Megaton…
Laat ik dit eens iets concreter maken. Nederland heeft als doel om ten opzichte van 1990, 55% van de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Dit komt neer op een daling van in totaal ongeveer 56 miljoen ton CO2 (hierna Megaton). Voor het beeld: Wanneer we 100.000 woningen energie neutraal maken levert dit ongeveer 0,2 megaton op, met het plaatsen van planten op 10% van de daken in Nederland land, besparen we 0,1 Megaton, als alle Nederlanders 3 dagen per week geen vlees eten, betekent dit  een besparing op van 1,5 Megaton per jaar. Kortom: er zijn veel maatregelen tegelijkertijd nodig om onze klimaatdoelen te halen en we ontkomen niet aan maatregelen die ingrijpen op hoe we gewend zijn te leven. Hier moeten we mensen goed in meenemen. Een duidelijke en heel gerichte aanpak en uitleg is onontbeerlijk. Jan Terlouw zegt hier vaak over: “Mensen moeten het eerst wéten om het te wíllen.” True, right?

We laten iedereen vrij en niemand vallen
Belangrijker nog: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat we de klimaattransitie op een sociaal rechtvaardige manier vormgeven. Dat we ze niet laten vallen, als ze de hoge kosten voor verduurzaming van hun woning niet kunnen opbrengen. En dat we er alles aan doen om nieuwe scheidslijnen in onze samenleving te voorkomen. Want de cijfers liegen er niet om. Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat inwoners serieuze zorgen hebben over toenemende ongelijkheid in ons land als gevolg van de klimaatmaatregelen: 55% van de Nederlanders denkt dat de eigen financiële situatie verslechtert door overstap op duurzame energie. 58% Van de Nederlanders denkt dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt. 48% Van de Nederlanders verwacht dat de armoede in Nederland zal toenemen en 60% heeft het gevoel dat de kosten niet eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Het beeld zal voor specifiek Amstelveen niet anders zijn.

De klimaattransitie heeft de kracht van D66 nodig, zodat het op rechtvaardige manier plaatsvindt. Op een manier waarop iedereen maximaal is, maar we niemand laten vallen. Laten we hier de komende tijd topprioriteit van maken!

Saloua Chaara

 

https://amstelveen.d66.nl/2021/08/26/de-klimaattransitie-als-sociale-opgave/

Raadsvoorstel Afwegingskader duurzame energie in landschap (D66 Utrechtse Heuvelrug)

Bosbranden, overstromingen, instortende ijskappen, ontdooiende permafrost: het aantal alarmerende voorbeelden van een verstoord klimaatevenwicht dijt almaar uit en het kantelpunt- het moment dat het proces onomkeerbaar is- komt steeds sneller dichterbij.

Om het klimaatevenwicht te herstellen moet alles op alles worden gezet. Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de klimaatverandering en zien het als een morele plicht om goed voor milieu en natuur te zorgen en die verantwoordelijkheid niet aan onze kinderen en kleinkinderen over te laten.

De fractie van D66 deelt deze bezorgdheid en verantwoordelijkheid. Een van de manieren waarop we kunnen bijdragen aan het terugdringen van het verstoorde evenwicht is het versneld duurzaam opwekken van onze energie. Het door de wethouder voorgestelde afwegingskader is een mooie start, maar gezien de ernst van de problemen niet voldoende. We stellen dan ook 2 wijzigingen voor:

  1. Om te beginnen is de doelstelling uit ons lokale afwegingskader (49% CO2-reductie in 2030) inmiddels achterhaald: de Europese Commissie wil naar een afname van minimaal 55% CO2-uitstoot en de Nederlandse regering heeft bevestigd dit over te nemen. D66 zou dit minimale percentage lokaal ook aangepast willen zien;
  2. Daarnaast stelt het afwegingskader voor om pas in 2022 initiatieven op het gebied van windenergie te beoordelen en op voorhand een verdeling zonne-/windenergie op te leggen. D66 is van mening dat er zo vroeg mogelijk aansluiting moet worden gevonden bij de inwoners en coöperaties. Hun wensen en zorgen moeten zichtbaar worden meegewogen. Dat kan niet als er van tevoren al een verdeling wordt opgelegd. We stellen dan ook voor deze verdeling uit het voorstel te halen.

Tenslotte: tijdens de bespreking van het afwegingskader bleek dat er binnen de raad en richting de inwoners meer behoefte is aan duidelijkheid over de gehanteerde cijfers, tussendoelen en monitoring. We willen het college daar dan ook toe oproepen middels een motie.

Inwoners verwachten van ons dat we niet gokken op een goede afloop, maar besluitvaardig zijn, de lange termijn in het vizier houden en hen zo vroeg mogelijk daarin mee te nemen. We willen daarom met de andere fracties en het college in gesprek over onze wijzigingsvoorstellen.

https://utrechtseheuvelrug.d66.nl/2020/10/08/raadsvoorstel-afwegingskader-duurzame-energie-in-landschap/

Bod Regionale Energie Strategie (RES) (D66 Vijfheerenlanden)

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jl. is het collegevoorstel omtrent de RES (Regionale Energie Strategie) besproken. Daarin wordt de bijdrage omschreven die de gemeente Vijfheerenlanden aan de RES en daarmee aan het vastgestelde klimaatakkoord gaat leveren: 49% minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990 en 95% minder CO2 in 2050.  Deze bijdrage is in overleg met andere Utrechtse gemeenten (de ‘U16’) en allerhande stakeholders tot stand gekomen. Het betreft vooralsnog een concept; het definitieve bod zal naar verwachting op 1 maart 2021 worden vastgesteld.

Heel concreet voorziet dit RES bod in de plaatsing van drie grote windmolens en zonnecollectoren op dak (dus niet in de vorm van zonnevelden). Voor de periode na 2030 zullen zeer waarschijnlijk extra inspanningen moeten worden geleverd. Het is te verwachten (en te hopen) dat daarbij andere energievormen dan wind en zon zullen worden benut. Vooralsnog zijn windmolens en zonnecollecteren echter de meest haalbare opties.

De fractie van D66 Vijfheerenlanden is er zich van bewust dat windmolens niet populair zijn. Wij zijn van mening dat de plaatsing van windmolens niet ten koste mag gaan van de veiligheid of de portemonnee van inwoners, of van de natuur. Daarom is het ook zo belangrijk dat we heel goed kijken naar de wijze waarop het RES bod vorm gaat krijgen. In deze vervolgfase gaat de gemeente met inwoners in gesprek over de vraag bijvoorbeeld, waar de windmolens komen te staan.

Op de fractie van SGP na – en één fractielid van VVD – is de gemeenteraad akkoord gegaan met dit RES bod. Lees hier de bijdrage van onze woordvoerder, Jaap Breur:

“Vanavond nemen we als raad een besluit over het concept bod RES. Met dit bod geven wij aan wat de minimale bijdrage van de Vijfheerenlanden zal zijn voor de komende jaren. Maar waarom moeten we dit bod nu vaststellen en onszelf “verplichten” om te gaan verduurzamen?

Dit doen we om twee redenen:

Ten eerste: om de door mensen versnelde klimaatverandering te stoppen. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. En dat is hard nodig.

Sinds het begin van het industriële tijdperk rond 1850 is het tempo van de opwarming van de aarde 10x sneller gegaan dan daarvoor. Hierdoor is elke periode van 10 jaar warmer geweest dan de voorgaande periode. En de gemiddelde tempratuur nu al bijna 1 graad gestegen.

Om nog maar eens een urgent voorbeeld te noemen: ook nu hebben we het droogterecord alweer te pakken. En worden hiervoor worden al kostbare maatregelen genomen. Zoals het oppompen en transporteren van rivierwater. En het herverdelen van ons grootste zoetwaterbekken, het IJsselmeer. Ook gelden er op vele plaatsen in Nederland nu al sproeiverboden. De droogte heeft gevolgen voor de oogsten en daarmee ook voor het inkomen binnen de landbouwsector. Ook zien we in Nederland steeds vaker natuurbranden ontstaan.

Kortom, de consequenties van klimaatverandering zijn dus al duidelijk zichtbaar en voelbaar.

Al sinds 1968 zijn er internationale zorgen over de manier hoe wij omgaan met de aarde en haar hulpbronnen. Helaas is er in die ruim 50 jaar niets of in ieder geval veel te weinig gedaan om deze negatieve invloed van het menselijk handelen op het milieu terug te dringen. En hier in Nederland al helemaal niet. Als één van de rijkste landen van de wereld hebben we het klimaatprobleem altijd weggeschoven en voorrang gegeven aan tal van andere zaken. Hierdoor bungelt Nederland onderaan de ranglijst wat betreft opwek van duurzame energie. Tijd om dit te veranderen! Schone energie heeft namelijk daarnaast nog tal van voordelen zoals: een betere luchtkwaliteit, een kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland of de potentiele risico’s van kernenergie.

Ten tweede: Door het concept RES bod nu vast te stellen houden we voldoende tijd over voor inspraak of, nog beter, samenspraak met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Door inspraak en samenwerking kunnen er samen voor zorgen dat er voldoende draagvlak is om de aangeven doelstellingen van minimaal 3 extra windmolens en maximaal zon op dak te realiseren.
Wat betreft de inspraak van inwoners wil D66 Vijfheerenlanden graag nog 1 suggestie meegeven aan het college. Ga ook in gesprek met de jeugd, op bijvoorbeeld de basis en middelbare scholen. De beslissingen die wij voor de energie transitie moeten nemen doen wij namelijk vooral voor de komende generaties. Goed is het dan ook om met hen in gesprek te gaan en hun stem mee te nemen in de keuzes die wij voor hen zullen gaan nemen.

Het positieve is dat als we nu doorpakken we daadwerkelijk deze negatieve spiraal kunnen doorbreken en terug kunnen keren naar een goede balans. Hoewel wij ons daarbij ook goed realiseren dat hiervoor maatregelen nodig zijn die niet iedereen even leuk zal vinden. Wat D66 Vijfheerenlanden betreft moeten we daarom ook snel het conceptbod vaststellen, zodat we zo spoedig mogelijk het gesprek aan kunnen gaan met de inwoners, bedrijven en instelling binnen onze gemeente. Waardoor er een optimale participatie kan gaan plaats vinden. Voor zowel de opwek als de besparing van energie!
Wij dagen dan ook iedereen binnen de Vijfheerenlanden uit om samen de handschoen op te pakken en de verantwoordelijkheid te nemen voor onze bijdrage in de energietransitie.”(Jaap Breur, 28 mei 2020, Vianen)

Kortom, in afwachting van het bovenstaande bod, zullen wij ons als fractie van D66 blijven bezighouden met alternatieve wijzen van energieopwekking en verdere verduurzaming binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

 

The post Bod Regionale Energie Strategie (RES) appeared first on D66 Vijfheerenlanden.

https://vijfheerenlanden.d66.nl/2020/06/03/bod-regionale-energie-strategie-res/

Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage (D66 Zuidwesthoek)

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van het college,

Voor ons liggen twee zeer goed leesbare en heldere stukken. D66 wil daarom ook de complimenten uitspreken aan de organisatie voor het verzette werk, waarbij wij de wens uitspreken dat de begroting ook een goed leesbaar en helder stuk wordt en daar wensen wij de organisatie dan ook veel succes mee.

Voorzitter, het leek de fractie van D66 een goed idee om als fiets- en wielergemeente voor deze beschouwingen de fiets te pakken en gezamenlijk een flink stuk door onze mooie gemeente te fietsen. Hierbij waren het collegewerkprogramma en de bestuursrapportage onze navigatiemiddelen. We hadden afgesproken bij het gemeentehuis. Daar aangekomen viel ons meteen iets op. Er liep een man mopperend het gemeentehuis uit. Omdat wij graag wilden weten wat er aan de hand was spraken wij de beste man aan. Hij gaf aan dat hij een nieuw reisdocument wilde aanvragen maar dat dit nu niet kon omdat het gemeentehuis gesloten was. Hij gaf aan een hele drukke en belangrijke baan te hebben die eigenlijk 24/7 doorgaat. D66 deelt de mening van de man dat de huidige openingstijden niet meer aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Gelukkig zien wij in het collegewerkprogramma dat het college dit ook vindt en dat ze hier iets mee wil gaan doen. Echter vraagt D66 zich af wanneer het pilot met een extra avondopenstelling gaat draaien? Want nu is het roepen, maar het is tijd voor actie. We namen afscheid van de man en wilden op onze fiets stappen om te vertrekken toen ons ineens iets opviel waar D66 eerder aandacht om gevraagd heeft maar waar naar onze mening al veel te lang niks mee gedaan wordt. Hoe kan het zijn dat oude medewerkers nog steeds toegang hebben tot het gemeentehuis? Wanneer kunnen wij eindelijk verwachten dat dit potentieel data lek gedicht wordt? D66 is absoluut niet gelukkig met deze situatie en snapt niet dat het college hier niet direct op acteert.

Eenmaal bekomen van de schrik zetten wij onze fietstocht door de gemeente in en reden we via Calfven naar Ossendrecht. Onderweg concludeerden wij dat de herbestrating en vernieuwing van de weg in volle gang is en dat het er voor het oog goed uit komt te zien. D66 is echter wel bezorgd dat door al het agrarisch verkeer en het feit dat het een gebiedsontsluitingsweg is de weg snel kapotgereden gaat worden en dat er zeker geen 30km/u gereden gaat worden. D66 vraagt zich af wat het college daaraan gaat doen?

Aangekomen in Ossendrecht zagen we tot onze grote vreugde dat de werkzaamheden m.b.t. de Noordrand begonnen zijn. Dit is wat D66 betreft een goed voorbeeld van duurzaam en toekomst bestendig bouwen. Echter ziet D66 wel dat de woningen die er verrijzen niet bestemd zijn voor de jonge startende inwoners van de gemeente. Graag zien wij dat bij het maken van nieuwe woningbouwplannen ook naar de wensen en behoeften van onze starters in de samenleving wordt gekeken. Een goed voorbeeld hiervan kan de Groeve Boudewijn zijn. Hier duurt het volgens D66 toch echt wel veel te lang voordat de eerste spade in de grond wordt gestoken. Wij vragen ons dan ook af wat het college gaat doen om dit vlot te trekken?

Fietsend over de O.l.v. Ter duinen laan zag D66 dat de verlichting ook hier, evenals langs de Antwerpsestraatweg, nog steeds niet adaptief werkt. Dit is wat D66 betreft zeer storend en wij eisen dan ook van het college dat dit z.s.m. opgelost gaat worden. Wanneer gaat de verlichting werken zoals is afgesproken?

Verder fietsend richting Putte door de mooie bossen concludeerde D66 dat deze fietsroute ruim voldoende en mooi genoeg is. Wij vinden het niet wenselijk en zelfs een slechte zaak als er een fietspad komt dwars door de mooie natuur tussen Huijbergen en Putte. Dit is te storend voor de natuur en het zal ook geen veilig fietspad worden aangezien er geen sociale controle is en dit potentiële fietspad de kans op dumping van afval in de natuur aanzienlijk vergroot. Waar D66 zeker wel op in wil zetten is een MTB-netwerk in onze gemeente met aansluitingen op het MTB-netwerk van buurgemeentes. D66 snapt niet dat het zo lang kan duren voordat dit netwerk er is. In de bestuursrapportage staat dat het gefaseerd wordt aangelegd vanwege de hoge kosten. D66 wil graag weten wat deze kosten zijn?

Eenmaal aangekomen in Putte spraken wij enkele mensen die zeer te spreken waren over de zorgcoöperatie in Putte. D66 vindt dit een zeer mooi initiatief en steunt het ook zeker ten volle, maar vraagt zich aan de andere kant wel af of dit initiatief juist de tekortkomingen van de gemeente niet blootlegt. Iets waar we juist op moeten gaan acteren aangezien niet elke kern een zorgcoöperatie heeft en er dus een hele hoop inwoners niet de zorg kunnen krijgen die men eigenlijk behoeft?

Gelukkig wonen er in Putte naast oudere inwoners ook jongeren. Deze jongeren gaven aan dat ze heel graag in Putte willen blijven wonen. Echter was het voor deze jongeren niet mogelijk om met het openbaar vervoer op tijd aanwezig te zijn op hun studielocaties, omdat de verschillende vormen van OV niet op elkaar aansluiten. Dit bleek niet alleen het geval in Putte maar eigenlijk in heel de gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel jongeren gedwongen zijn om de auto te pakken wat echt geen duurzame oplossing is en het klimaat niet ten goede komt. D66 leest dat het college het bestaande OV op het huidige niveau wil houden en onderzoek wil doen naar snelbusverbindingen. D66 vraagt zich af wanneer de resultaten van dit onderzoek verwacht mogen worden? Wij vragen enige urgentie, zeker in het licht van bereikbaarheid en duurzaamheid.

In Huijbergen vroeg D66 zich af wanneer er concreet iets met het voormalige gemeentehuis gaat gebeuren en wat de plannen zijn van het college om het drukke verkeer in de kern aan te gaan pakken en met enige maatregelen te komen? Want wat ons betreft komt dit drukke verkeer de leefbaarheid van Huijbergen niet ten goede.

Via de Woensdrechtse heide werd de tocht door de gemeente verdergezet richting Woensdrecht en concludeerde D66 dat de ontwikkeling van Aviolanda en de komst van de F35 een zeer goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid binnen de gemeente. Echter is het zeer van belang dat er voldoende personeel gevonden kan worden en dat zij zich ook kunnen gaan vestigen in onze mooie gemeente. D66 wil nogmaals benadrukken dat hier ook meer nieuwe goedkope koopwoningen voor nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook in deze behoefte voorzien kan worden. Deelt het college deze mening?

Fietsend langs Mattemburgh zien wij een goed voorbeeld van hoe recreatie, natuureducatie en erfgoed samen komen en een legio kansen biedt voor de inwoners en bezoekers van de Brabantse Wal. D66 is dan ook blij te zien dat het college inzet op een verdere branding van de mooie Brabantse Wal. Wel is het wat D66 betreft enorm van belang dat we op dit gebied een betere samenwerking hebben met zowel Bergen op Zoom, Steenbergen als ook onze Belgische zuiderburen om te voorkomen dat we elkaar beconcurreren. D66 vraagt zich of hoe het college de samenwerking, vooral met onze zuiderburen, voor zich ziet?

Aangekomen in Woensdrecht vroegen wij ons af wanneer de nieuwe brede school gebouwd gaat worden en waar deze precies komt? Is het college van plan om deze school energie neutraal te laten bouwen? Waarbij duurzame educatie voor zowel leerlingen als ouders centraal zal staan?

Onze reis was bijna ten einde en we fietsten via de Scheldeweg, waar het deelplan noord in de afrondende fase zit, terug naar het gemeentehuis. Bij het gemeentehuis konden we concluderen dat het collegewerkprogramma veel inhoud bevat die D66 ingebracht heeft tijdens de coalitieonderhandelingen. Het is goed om te lezen dat de huidige coalitie hiervan veel heeft overgenomen en ook aan de slag wil gaan met een aantal belangrijke zaken. Een andere belangrijke conclusie die D66 tijdens onze fietstocht kon trekken is het feit dat we veel ouderen op de fiets zijn tegen gekomen, maar heel weinig jongeren. Dit is wat D66 betreft een teken aan de wand. Er wordt in het collegewerkprogramma wel gesproken over zorg die jeugd nodig kan hebben maar er wordt niet gesproken over het ontwikkelen en ontplooien van jongeren in de gemeente. De wensen en behoeftes van deze groep is van belang. D66 heeft al gesproken over een goed ov-netwerk om te voorkomen dat de jongeren wegtrekken uit onze gemeente en nooit meer terugkomen.

Zoals zo vaak wordt gezegd heeft de jeugd de toekomst. Maar deze toekomst moeten we wel samen met de jongeren maken. D66 zal daarom ook met een motie komen om ook echt aan de slag te gaan met jongeren(beleid).

D66 is blij te zien dat duurzaamheid ook in het collegewerkprogramma een belangrijke rol heeft. Echter vindt D66 dat het college net een stap harder mag lopen om duurzaamheid breed gedragen te krijgen onder de inwoners van onze gemeente. Educatie, facilitering en de verbindende factor is daarbij de rol die wij voor onze gemeente zien. We moeten kaders durven stellen en kansen durven benoemen.  Denk hierbij aan waar warmtekoppeling plaats te laten vinden of stellen hoe we met zonnevelden wensen om te gaan.

Het was wat D66 betreft een mooie en leerzame fietstocht door onze gemeente waarbij wij een oproep doen om buiten de enorme benodigde investeringen in fysieke zaken, zoals wegen en bouwplannen, zeker de investeringen in de mens niet te vergeten. Om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van democratie waarbij we de burgerparticipatie en betrokkenheid kunnen en moeten vergroten. D66 zal daarom ook altijd constructief kritisch naar het college blijven kijken en acteren en we gaan ervan uit dat onze inbreng gewaardeerd en meegenomen wordt.

Het bericht Beschouwingen collegewerkprogramma en bestuursrapportage verscheen eerst op Zuidwesthoek.

https://zuidwesthoek.d66.nl/beschouwingen-collegewerkprogramma-en-bestuursrapportage/