P21 zwaar teleurgesteld in wegduiken Bunnikse raad voor klimaatproblemen (P21)

24 september 2021

Donderdagavond werd het voorstel van tafel geveegd om als gemeente meer duurzame energie op te wekken om de gevolgen van het klimaatprobleem tegen te gaan. Niet alleen werd een onderzoek naar windenergie langs de A12 geblokkeerd. Maar ook de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken door zonnevelden werd op de lange baan geschoven door een meerderheid van de raad.

Hierdoor neemt Bunnik niet zijn verantwoordelijkheid voor haar deel van de doelen de we in regionaal verband hebben afgesproken in de Regionale Energiestrategie (RES).  Als reden gaven de partijen op dat ze wilden dat meer ruimte voor zonnevelden pas na een zorgvuldige evaluatie gebeurt. Maar ook toen die voorwaarden hard werd toegezegd, stemden de partijen alsnog tegen.

Dit is schokkend omdat het voorstel een uitvoering geeft aan afspraken die de Liberalen en P21, en destijds ook de raadsleden van Bunniks Belang, samen gemaakt hebben richting een klimaatneutraal Bunnik in 2040. Maar nu het tot concrete stappen moet komen, worden alle initiatieven om hier verder invulling aan te geven geblokkeerd. Het is niet uit te leggen aan inwoners dat zij maatregelen in huis moeten nemen, maar dat de gemeente zelf wegloopt voor haar verantwoordelijk om meer duurzame energie op te wekken en de mogelijkheden voor windenergie langs de A12 bij Vechten te onderzoeken. Tot slot werd door de andere partijen een motie ingediend om lokale kaders voor windenergie op te stellen voor de gemeente Bunnik. Hier had P21 zelf eerder ook al om gevraagd, dus dit voorstel werd unaniem aangenomen.  Maar tot concrete actie om duurzame energie op te wekken leidt deze motie voorlopig niet, omdat juist het voorstel om zoekgebieden vast te stellen van tafel is. Terwijl al het overstromingsgeweld en bosbranden van afgelopen zomer duidelijk maken dat er echt actie nodig is.

“Mogelijk hebben we windenergie op land op termijn niet meer nodig wanneer er bruikbare alternatieven komen, maar die zijn er nu nog niet voldoende en daarom is het is onverantwoord om het onderzoek naar windenergie steeds verder op te schuiven,” aldus fractievoorzitter Inge Verhoef. ” Ik vind het zeer onverantwoordelijk om energieopties op voorhand uit te sluiten. Maar door nu ook de uitbreiding van zonnevelden te blokkeren richting 2030, maakt pijnlijk duidelijk dat er weinig tot geen bereidwilligheid is om de verantwoordelijkheid te nemen.

Dit is niet de eerste keer dat door de Liberalen geen uitvoering wordt gegeven aan gezamenlijke afspraken uit het coalitieakkoord. Om de wooncrisis aan te pakken zijn namelijk afspraken gemaakt over het percentage sociale en betaalbare woningen in de nieuwbouwwijk Kersenweide. De Liberalen dienden echter een voorstel in  om meer dure woningen te bouwen, ten kosten van het percentage betaalbare en sociale woningen.

P21 beraadt zich nu op hoe het kan samenwerken met de andere partijen om met belangrijke punten als woningbouw, verkeer en klimaatmaatregelen deze collegeperiode verder te komen.

https://www.p21.nl/p21-zwaar-teleurgesteld-in-wegduiken-bunnikse-raad-voor-klimaatproblemen/

Raadsvoorstel Afwegingskader duurzame energie in landschap (D66 Utrechtse Heuvelrug)

Bosbranden, overstromingen, instortende ijskappen, ontdooiende permafrost: het aantal alarmerende voorbeelden van een verstoord klimaatevenwicht dijt almaar uit en het kantelpunt- het moment dat het proces onomkeerbaar is- komt steeds sneller dichterbij.

Om het klimaatevenwicht te herstellen moet alles op alles worden gezet. Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de klimaatverandering en zien het als een morele plicht om goed voor milieu en natuur te zorgen en die verantwoordelijkheid niet aan onze kinderen en kleinkinderen over te laten.

De fractie van D66 deelt deze bezorgdheid en verantwoordelijkheid. Een van de manieren waarop we kunnen bijdragen aan het terugdringen van het verstoorde evenwicht is het versneld duurzaam opwekken van onze energie. Het door de wethouder voorgestelde afwegingskader is een mooie start, maar gezien de ernst van de problemen niet voldoende. We stellen dan ook 2 wijzigingen voor:

  1. Om te beginnen is de doelstelling uit ons lokale afwegingskader (49% CO2-reductie in 2030) inmiddels achterhaald: de Europese Commissie wil naar een afname van minimaal 55% CO2-uitstoot en de Nederlandse regering heeft bevestigd dit over te nemen. D66 zou dit minimale percentage lokaal ook aangepast willen zien;
  2. Daarnaast stelt het afwegingskader voor om pas in 2022 initiatieven op het gebied van windenergie te beoordelen en op voorhand een verdeling zonne-/windenergie op te leggen. D66 is van mening dat er zo vroeg mogelijk aansluiting moet worden gevonden bij de inwoners en coöperaties. Hun wensen en zorgen moeten zichtbaar worden meegewogen. Dat kan niet als er van tevoren al een verdeling wordt opgelegd. We stellen dan ook voor deze verdeling uit het voorstel te halen.

Tenslotte: tijdens de bespreking van het afwegingskader bleek dat er binnen de raad en richting de inwoners meer behoefte is aan duidelijkheid over de gehanteerde cijfers, tussendoelen en monitoring. We willen het college daar dan ook toe oproepen middels een motie.

Inwoners verwachten van ons dat we niet gokken op een goede afloop, maar besluitvaardig zijn, de lange termijn in het vizier houden en hen zo vroeg mogelijk daarin mee te nemen. We willen daarom met de andere fracties en het college in gesprek over onze wijzigingsvoorstellen.

https://utrechtseheuvelrug.d66.nl/2020/10/08/raadsvoorstel-afwegingskader-duurzame-energie-in-landschap/

Windmolens Goyerbrug (ChristenUnie Houten)

http://houten.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:86d01d1e-1761-49ca-bfb2-bdd4a0b9f35f/image.jpg?color=ffffff&scaleType=5&width=168&height=168&ext=.jpg

Op 1 oktober is in de gemeenteraad van Houten de verklaring van geen bedenking besproken voor de komst van vier windmolens bij de Goyerbrug. De raad heeft besloten deze verklaring van geen bedenking af te geven. Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie.

Tussen het vorige debat over Windpark Goyerbrug op 28 mei en vandaag ligt een hete zomer. Extreme temperaturen, in Nederland maar veel dramatischer nog, ook in het Noordpoolgebied,
Alaska en Siberië, met als gevolg o.a. enorme bosbranden en smeltende veengebieden die eerder duizenden jaren bevroren waren. Een paar voorbeelden die duidelijk maken dat de gevolgen van klimaatverandering meedogenloos zichtbaar worden.

En dan lees je gisteren in de krant dat Nederland bijna Europees hekkensluiter is op het gebied van hernieuwbare energie. Alleen Luxemburg scoort nog slechter. In 2018 zaten we op 7,4% terwijl de doelstelling voor 2020 14% is. Hoeveel aansporing hebben we nog nodig om serieus vaart te maken met duurzame energie-opwekking?

Voorzitter, wij ondersteunen van harte het voorliggende raadsvoorstel om een Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug af te geven en vanuit de gemeente 100.000 euro bij te dragen aan het Windfonds. Een paar overwegingen hierbij:

1) Naar onze mening zijn alle 23 zienswijzen volledig en overtuigend beargumenteerd beantwoord. Waar nodig is gebruik gemaakt van aanvullende informatie en onderzoeken van experts, o.a. de GGD.

2) Het rapport van de bureaus UUM en Smartland toont aan dat het windpark Goyerbrug landschappelijk inpasbaar is op deze locatie. Waarbij je wel op het zogenaamde ‘mesoniveau’ een aantal landschappelijke interventies zou kunnen doen.

3) En dan het draagvlak. Ik heb de vorige keer al duidelijk gemaakt dat het vanuit bestuurs-
wetenschappelijk opzicht helemaal niet ongebruikelijk is om draagvlak te vertalen in de mate waarin een bestuurlijk besluit door betrokkenen wordt geaccepteerd. En dan is het een feit dat inmiddels 14 van de 15 direct omwonenden een overeenkomst hebben gesloten met de initiefnemer en zich daarmee gecompenseerd weten voor de plaatsing van windmolens in hun leefomgeving.

4) En hoe je het begrip ‘aantoonbaar draagvlak’ ook waardeert, wat we in het proces gezien

hebben is dat de ondernemer zijn uiterste best heeft gedaan, soms uitgenodigd door een amendement van deze raad. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in uiterst royale
compensatiemaatregelen, naast de overeenkomsten met de direct omwonenden ook de participatiemolen, de kortingsregeling voor omwonenden tot een straal van 1667 meter, de bijdrage aan het windfonds van 50.000 en de bijdrage voor mensen met een smalle beurs van 50.000. Wij zijn oprecht blij met dit hele pakket!

5) Gezien de grote extra toezeggingen door de ondernemer, vinden wij het voorstel om als
gemeente 100.000 euro in het Windfonds te storten, zeer goed te verdedigen.

Voorzitter, wij zijn ons er zeker van bewust dat niet alle zorgen en bezwaren van een aantal
omwonenden van het Windpark Goyerbrug zijn weggenomen. Hoe goed de bezwaarschriften ook zijn beantwoord, welke rapporten van welke deskundigen er ook beschikbaar zijn, hoeveel compensatie er ook uitgedeeld word. Daarom moeten inspanningen om het gesprek aan te gaan en omwonenden te betrekken, na vanavond niet ophouden.

Voor nu zijn wij blij met het zorgvuldige proces zoals dat gelopen is en we zien uit naar het
uiteindelijke resultaat: een draaiend Windpark Goyerbrug als onderdeel van een energieneutraal Houten!

https://houten.christenunie.nl/k/n2774/news/view/1311977/43709/windmolens-goyerbrug.html

Verbinden voor veiligheid (ChristenUnie Veenendaal)

http://veenendaal.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:9c950b92-6759-4769-89ed-adc93c7ae66f/brandweer.jpg?color=ffffff&scaleType=5&width=168&height=168&ext=.jpg

Dit is het motto van de Veiligheidsregio Utrecht waar de brandweerpost Veenendaal onder valt. Frank de Wit, postcommandant van deze brandweerpost, vertelde onlangs aan Roelof Mulder, Tineke Bette en Sanny Brunekreeft - leden van de ChristenUniefractie - meer over de uitdagingen waar de brandweer voor staat. Maar ook welke ontwikkelingen er zijn en wat er allemaal wordt gerealiseerd met de ruim 50 vrijwilligers die bij deze brandweerpost werken.

De cijfers op een rijtje:

Veenendaal werkt uitsluitend met vrijwilligers, in 2018 zijn er in Veenendaal 484 meldingen geweest, de AED is 48x ingezet, er is een verplichte wekelijkse oefenavond en de brandweer is zeer maatschappelijk betrokken. Daarnaast geeft de brandweer preventief advies bij o.a. bouwprojecten en evenementen.

Frank de Wit vertelde dat de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren te maken hebben met het pand en de inzet van vrijwilligers. De grenzen van wat je met vrijwilligers kunt doen, zijn bijna bereikt. De paraatheid in de dagelijkse situatie vraagt dus aandacht en daarnaast ook de staat waarin de brandweerkazerne verkeert. De brandweerkazerne Veenendaal is ruim 60 jaar oud. Dat begint beperkingen met zich mee te brengen. De brandweerwagens van nu zijn bijvoorbeeld veel groter dan 60 jaar geleden en niet alles past dus nog in de kazerne. Daarnaast zijn allerlei voorschriften in de loop der jaren veranderd waardoor niet alles in het pand nog logisch is. Dit vraagt de komende jaren aandacht.

De brandweerpost Veenendaal kent een aantal specialismen waarop ook door andere brandweerposten een beroep gedaan kan worden, denk hierbij aan natuurbrandbestrijding, het gaspakkenteam, grootwatertransport en een hulpverleningsvoertuig voor bijvoorbeeld ondersteuning bij ongevallen.

Op de vraag welke zaken het meest bijblijven, gaf Frank de Wit aan dat dit vooral de zaken zijn waarbij kinderen betrokken zijn of zaken waarbij je direct contact hebt met de slachtoffers, zoals bij een reanimatie. Dat zijn emotioneel gezien de zwaarste zaken. Hier is veel aandacht voor, door na afloop altijd met elkaar te evalueren en gebruik te maken van het team opvang en nazorg.

Na een rondleiding met uitleg door de kazerne, sloten we het werkbezoek af in de oude slangenkelder waar nog te zien is hoe de brandweerslangen werden gedroogd.

Als ChristenUnie waren we onder de indruk van het vele werk dat door de brandweerpost Veenendaal met de vele vrijwilligers verzet wordt en de betrokkenheid bij de Veenendaalse samenleving!

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1282323/63167/verbinden-voor-veiligheid.html

Windpark Goyerbrug: standpunt GroenLinks Houten (GroenLinks Houten)

Inleiding
We zitten in een ernstige klimaatcrisis. We zien nu al veel te warme en te droge zomers (records van meer dan 40 0C dit jaar), slechtere fruitoogsten, bosbranden en overstromin-gen. Om de wereld ook voor onze kinderen leefbaar te houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul te brengen. Dat betekent dat we nú actie moeten ondernemen: uitstel is niet meer mogelijk. Eén van de belangrijke dingen die we moeten doen is de elektriciteitsopwekking verduurzamen. Helaas gaat dat nog niet hard: Nederland staat op de één-na-laatste plaats in de Europese Unie met 7% duurzame energie. 

 

Geschiedenis
De gemeente Houten heeft dit probleem vroegtijdig onderkend en rond de eeuwwisseling is er een locatie-onderzoek gedaan voor windenergie, waaronder de locatie bij de Goyerbrug. In 2011 heeft de gemeente bij het opstellen van de structuurvisie Eiland van Schalkwijk de-ze locatie met omwonenden besproken. De locatie is op verzoek van o.a. inwoners uit ’t Goy ingekort en verder opgeschoven richting de Goyerbrug. Vervolgens is de locatie vastgelegd als zoekgebied in de structuurvisie. De provincie Utrecht heeft de locatie daarna overgeno-men in haar provinciale structuurvisie. 

Geen van de Houtense politieke partijen, noch de colleges, hebben in de afgelopen jaren deze locatie betwist of gepoogd te wijzigen. Ook is er geen beleid opgesteld met kaders voor eigenaarschap, participatie of inpassing. Zowel gemeente als gemeenteraad kenden het initiatief van de huidige aanvrager. Deze is gevraagd de aanvraag ‘in de ijskast’ te zet-ten, omdat de gemeente druk was met Windpark Houten (ons eerste windpark). Na een laatste proef in 2018, oordeelde de gemeenteraad in 2019 dat dat dossier Windpark Houten gesloten kon worden. Op basis hiervan kwam de aanvraag voor het tweede windpark bin-nen. GroenLinks vindt overigens dat een langgerekt proces als dit verre van ideaal is. 

Gesprekken met omwonenden
Het plaatsen van windmolens op land is lastig. Omwonenden ervaren doorgaans overlast. De mate van overlast die toelaatbaar is, is geregeld in het Activiteitenbesluit. Elk windpark moet daaraan voldoen. Maar ook dan blijft de bouw van hoge windmolens een grote in-greep in het landschap van het Eiland van Schalkwijk, met impact op direct omwonenden. 

Er is daarom het afgelopen jaar met veel mensen uitgebreid gesproken over Windpark Goy-erbrug. GroenLinks wethouder Hilde de Groot heeft aan vele keukentafels gezeten om te luisteren naar de mensen die rondom het geplande windpark wonen. Zij hebben verschil-lende geluiden laten horen, die allemaal zijn meegewogen in het oordeel van het college. Veel mensen gaven aan dat ze weliswaar niet gelukkig waren met plaatsing vlakbij hun dorp(en), maar dat ze snappen ‘dat er iets moet gebeuren’. Ook gaven velen aan dat finan-ciële compensatie gewenst is. Tenslotte zeiden inwoners, net als in 2011, dat men liever een paar hoge molens heeft dan vele kleinere. Sommige tegenstanders gingen helaas niet in op de uitnodigingen tot gesprek.

Op basis van de gesprekken heeft de gemeente ontmoetingen tussen omwonenden en de initiatiefnemer georganiseerd. Ook heeft de gemeente op verzoek van omwonenden inhou-delijke sessies over handhaving en planschade belegd, en regelmatig contact onderhouden met de dorpsraad en een actiegroep. Het college heeft, mede door opmerkingen van om-wonenden, de toetsing van de aanvraag niet zelf gedaan, maar extern laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau Pondera heeft tevens op verzoek van omwonenden drie avonden gespro-ken over hun toetsing van de aanvraag. Hun hoofdconclusie: de plannen voor het windpark voldoen aan alle regels op het gebied van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuurbe-scherming (o.a. vogels en vleermuizen; zie kader).

 

Vergunningaanvraag en zienswijzen
Het college kan een vergunningaanvraag die aan de voorwaarden voldoet juridisch alleen weigeren op ruimtelijke gronden. De raad kan wel ‘nee’ zeggen om andere redenen, maar dan gaat de beslissingsbevoegdheid naar de provincie, die aangegeven heeft dan de Elektri-citeitswet te moeten toepassen en een inpassingsplan te maken. 

In de zomer zijn 23 zienswijzen ingediend door 86 partijen. Deze zienswijzen hebben geleid tot kleine aanpassingen in het plan (zo is bijvoorbeeld ijsdetectie als eis toegevoegd), en (soms indirect) tot het opzoeken van extra informatie. Zo hebben we nu ook een GGD-advies over windmolens en gezondheid, een advies over landschappelijke inpasbaarheid, en een brief over zekerheid en financiële robuustheid van het project.

Er is kritiek geuit op de beantwoording van de zienswijzen: dat die zijn afgedaan op for-meel-juridische gronden. WIj kunnen ons voorstellen dat het voor indieners van een ziens-wijze teleurstellend is als een bezwaar wordt afgewezen. De gemeente moet zich echter aan de wet houden, en bij elke zienswijze moet dus juridisch gekeken worden. Ook is het zo dat bijna alle zienswijzen gaan over kwesties die al eerder zijn ingebracht, en waarvan in de eerdere beoordeling door Pondera is vastgesteld dat deze geen wettelijk probleem vormen. 

De afweging van GroenLinks Houten
Enerzijds: duurzame energie is noodzakelijk

Het is noodzakelijk dat we de kans om Windpark Goyerbrug te bouwen grijpen. Dat is een belangrijke stap op weg naar de Houtense ambitie én de noodzaak om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. GroenLinks vindt dat iedere gemeente in Nederland zijn deel moet doen. Sterker nog: de urgentie vraagt van ons om nog veel meer te doen: én wind op zee, én wind op land, én zonnepanelen, én minder vliegen, én meer energie besparen, én min-der vlees eten, enzovoort. We hebben niet meer de luxe om iets niet te doen. 

Anderzijds: wordt overlast voldoende beperkt en gecompenseerd?
De windmolens van maximaal 241 m hoog zullen het landschap veranderen. Een deel van de omwonenden is daar ongelukkig mee. Dat begrijpen we, zeker als je dichtbij woont. In het college-akkoord is ‘het belang van draagvlak onder direct omwonenden’ opgenomen. Achteraf gezien vinden wij dat een ongelukkig gekozen begrip: het heeft geen wettelijke status, en hoe meet en weeg je zoiets? Wie is ‘direct’ omwonend? En hoe weeg je draag-vlak onder alle Houtenaren mee? GroenLinks zet daarom in op het beperken van overlast en het bieden van voldoende compensatie.

Compensatiemaatregelen
In de wetgeving voor windmolens zit geen verplichting tot het bieden van compensatie. In dit park wordt een zeer ruime, bovenwettelijke compensatie geboden:

  1. Met 14 van de 15 direct omwonenden (binnen 500 m) zijn afspraken gemaakt voor een directe financiële vergoeding;
  2. Eén van de vier molens wordt coöperatief: dit betekent dat een kwart van de winst van het park naar aandeelhouders in de omgeving gaat;
  3. Als onderdeel van de aandelen-constructie komt er een fonds van € 50.000 zodat men-sen met minder inkomen ook aandeelhouder kunnen worden;
  4. Mensen die dichterbij wonen dan 1000 m krijgen 3000 kWh gratis stroom (bij de huidige prijs ca. € 650 per jaar), tot 1667 m afstand loopt het bedrag aan gratis stroom lineair af naar nul;
  5. Tenslotte wordt er door de initiatiefnemer € 50.000 in het wind-omgevingsfonds ge-stort; de gemeente legt € 100.000 in. 

Onderdelen (3), (4) en (5) hebben in de zomermaanden de huidige vorm gekregen na over-leg tussen de initiatiefnemer, de omwonenden en de raad. Alles bij elkaar worden er mil-joenen in de omgeving geinvesteerd.

Beperken overlast

Ieder windpark in Nederland moet voldoen aan de regels op het gebied van veiligheid, na-tuurbescherming, slagschaduw en geluid. De hoeveelheid geluid ’s nachts aan de gevel van een woning mag wettelijk niet meer zijn dan 41 dB (’s nachts in huis is het niveau ongeveer 35 dB). Alleen de 15 huizen tot ca. 500 m staan zo dichtbij dat geluid kritisch is: de molens zullen dan ook ’s nachts langzamer draaien om de hoeveelheid geluid te verminderen. Ver-der weg dan 500 m speelt geluid geen rol.

De visuele impact kent geen wettelijke kaders. Onze wethouder heeft een rapport laten opstellen door een bureau van landschapsarchitecten, dat in 2013 al eerder over deze loca-tie schreef in het boekje Turbulente Combinaties.  De conclusie was dat het landschap deze molens kan dragen. Het bureau maakt een driedeling bij de beoordeling: micro-, meso- en macroniveau. Op mesoniveau, dus op een paar kilometer afstand, is plaatsing in het land-schap het lastigste. Het bureau heeft aangegeven dat er altijd kansen zijn om zichtlijnen verder te breken door houtopstanden (d.w.z. bos planten om de molens uit het zicht te hou-den).

 

Conclusie
De bouw van Windpark Goyerbrug heeft nadelen voor de omgeving, en er zal overlast zijn voor omwonenden. Tegelijkertijd is de urgentie voor het bouwen van windmolens groot: we kunnen en moeten nu stappen zetten als het gaat om het vertragen van klimaatverande-ring. Vele inwoners vragen de politiek ook om actie te ondernemen. We zullen dus altijd een groep teleurstellen.

Gezien de forse compensatie die de ondernemer en gemeente bieden aan omwonenden voor de ervaren overlast vindt GroenLinks dat de verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Wij zeggen ‘ja’ en stemmen daarmee in met de bouw van Windpark Goyerbrug.

 

Categorie 
nieuws zondag, 29 september, 2019

https://houten.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

 

Vogels en windmolens

Windmolens worden wel afgeschilderd als ‘gehaktmolens voor vogels’. Dat is onterecht.

  • Windmolens zijn verantwoordelijk voor naar schatting 1% van alle vogelslachtoffers. Snelwegen, hoogspanningsmasten en katten zijn de hoofdoorzaak van onnatuurlijke vogelsterfte. (bron: Alles over Windenergie (p133) en Altenbrug & Wijmenga, zie referentie 141).
  • Vogelbescherming Nederland is voor windenergie, mits je bij plaatsing rekening houdt met vogels en hun vliegroutes. Dit is ook het standpunt van de Milieuwerkgroep Houten.
  • Als de energievoorziening niet verduurzaamt, zal klimaatverandering veel ernstiger gevolgen hebben voor de vogelstand: dan is er straks geen leefgebied meer over.

 

https://houten.groenlinks.nl/nieuws/windpark-goyerbrug-standpunt-groenlinks-houten